ANUL 2000 ŞI SEMNELE SFÂRŞITULUI LUMII

ANUL 2000 ŞI SEMNELE 
      SFÂRŞITULUI LUMII
2
CUPRINS
Cuvânt înainte 3
Iubirea creştină şi sfârşitul lumii 4
Cum întâmpinăm anul 2000? 4
„Bolile” grave de la sfârşitul mileniului II 5
Semnele apocaliptice la sfârşitul mileniului II... 8
Cum începem mileniului III? 9
Cele mai grele păcate care grăbesc sfârşitul lumii 10
Cum ne putem izbăvi de aceste grele păcate?.... 11
Cum trebuie să trăim în mileniului III? 12
Ce ne învaţă Mântuitorul Hristos despre sfârşitul lumii? 13
Evanghelia după Matei 14
Evanghelia după Marcu 20
Evanghelia după Luca 22
Profeţia Sfântului Nifon despre sfârşitul veacurilor 24
Vedenia Sfântului Nifon despre înfricoşata judecată 24
Profeţia Cuviosului Pamvo din Egipt 27
Profeţia Sfântului Nil Atonitul despre Antihrist şi sfârşitul lumii 28
Cuvânt al Sfântului Nil pentru venirea lui Antihrist 29
Alte profeţii ale Sfântului Nil 31
Semne apocaliptice la sfârşitul mileniului II 32
Alte semne apocaliptice din zilele noastre 32
În loc de încheiere 33
3
CUVÂNT ÎNAINTE
Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi cel ce vine,
Atotţiitorul (Apocalipsă 1, 8).
Iată, cu darul lui Hristos, am ajuns la sfârşitul mileniului al doilea! Au trecut două
mii de ani de când s-a întrupat Hristos, două mii de ani de creştinism, de slujire
evanghelică, de mărturisire a dreptei credinţe, de jertfă şi de mântuire prin Iisus Hristos,
Mântuitorul lumii!
Au trecut două mii de ani de la întruparea Fiului lui Dumnezeu, de la Răstignire şi
înviere! Au trecut două mii de ani de când se săvârşeşte zilnic Sfânta Liturghie pe Pământ
şi de când slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt ziua şi noaptea şi gustăm din
Preacuratele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos.
Începutul Creştinismului a luat fiinţă odată cu întruparea, cu patimile şi cu învierea Fiului
lui Dumnezeu. Iar sfârşitul creştinismului şi al lumii va avea loc odată cu lepădarea de
credinţă şi cu venirea Fiului lui Dumnezeu pe norii cerului, să judece pe oameni şi pe îngerii
căzuţi.
Acum, la împlinirea a două mii de ani de la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos,
suntem datori mai întâi să mulţumim Tatălui Ceresc că ne-a creat. Să mulţumim Fiului lui
Dumnezeu că ne-a mântuit prin Cruce şi prin înviere. Să mulţumim şi Preasfântului Duh că
ne-a sfinţit prin har şi prin Botez.
De asemenea, se cuvine să mulţumim Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor că ne-au
călăuzit pe calea mântuirii spre Hristos. Apoi să ne împăcăm cu semenii noştri să ne rugăm
cât mai mult şi să facem o cercetare generală a vieţii noastre, ca să ştim ce am făcut bun
până acum, ce mai putem face pe viitor, spre slava lui Hristos, şi cum ne putem izbăvi cât
mai curând de păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie.
Cu aceste gânduri sfinte şi cu nădejdea mântuirii în inimile noastre, să întâmpinăm
cu bucurie pe Hristos şi în anul 2000! Dar nu cu ospeţe şi beţii! Nu cu jocuri şi desfrâu! Ci
cu spovedanie curată la duhovnic, cu primirea Preacuratelor Taine, cu prezenţa regulată la
Sfânta Liturghie şi cu multe milostenii la săraci.
Anul 2000 este un an de bilanţ pentru întreaga creştinătate şi pentru noi toţi! Acum
fiecare trebuie să-şi cerceteze conştiinţa şi să se roage lui Hristos cu lacrimi fierbinţi de
iertare şi împăcare. De asemenea, să se roage şi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,
nădejdea mântuirii noastre, şi tuturor sfinţilor, care mijlocesc pentru noi înaintea tronului
Preasfintei Treimi. Apoi să ne împăcăm frate cu frate, vecin cu vecin şi creştin cu creştin.
Cine va face aşa, acela este creştin ortodox cu adevărat, vrednic de împărăţia lui
Dumnezeu şi moştenitor al slavei lui Hristos. Acela nu se va teme de moarte şi de judecată,
căci singur se căieşte şi se judecă pe sine.
Fie ca Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, să binecuvânteze lumea şi anul 2000 cu pacea
Duhului Sfânt, cu iertare, împăcare şi mântuire.
Un grup de preoţi misionari
Anul mântuirii 2000
4
IUBIREA CREŞTINĂ ŞI SFÂRŞITUL LUMII
Unii sfinţi părinţi spun că, de va fi lumea bună, vom trece de anul 2000, iar de va fi
lumea rea, nu vom ajunge anul 2000! Dar iată că sunt încă mulţi creştini buni pe pământ,
de vreme ce trecem cu bine în mileniul III! De aceea trebuie să mulţumim lui
Dumnezeu pentru toate!
De asemenea, şi un sihastru sfânt din Munţii Carpaţi a fost întrebat de ucenici:
- Când va veni sfârşitul lumii?
Iar el, fiind inspirat de Duhul Sfânt, le-a zis:
- Ştiţi când va veni sfârşitul lumii? Când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin!
Adică atunci când nu va mai fi dragoste între creştini! Acesta este cel mai minunat
răspuns pentru sfârşitul veacurilor!
Deci nu războaiele, nici foametea, nici bolile vor grăbi sfârşitul lumii. Ci ura,
răutatea, necredinţa, desfrâul şi invidia dintre oameni. Acestea vor grăbi cel mai mult
sfârşitul lumii. Căci Hristos a venit pe pământ şi S-a întrupat numai pentru noi, oamenii.
De aceea se cuvine să urmăm întru toate lui Hristos, căci El ne-a creat şi ne-a iubit cel
dintâi. Pentru aceea şi noi trebuie să iubim şi să iertăm, ca să trăim cu Hristos în veci!
Iubirea de Dumnezeu salvează lumea, că zice Hristos: îndrăzniţi, că Eu am biruit lumea!
(Ioan 16, 33)
Vedeţi câtă putere are iubirea creştină? Căci iubirea de Hristos, iubirea sfintelor
slujbe, iubirea rugăciunii şi iubirea aproapelui prin milostenie, formează cel mai puternic
zid de apărare şi de mântuire al creştinilor! Să iubim pe toţi oamenii şi să-i ajutăm după
putere în numele lui Hristos şi vom fi fii ai iubirii, fii ai lui Dumnezeu după dar!
Anul 2000 este legat de iubirea creştină! Anul 2000 va supravieţui mai ales prin
iubirea noastră faţă de Hristos şi de aproapele! Că zice Mântuitorul: întru aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii! Şi iarăşi
zice Hristos: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi
unul pe altul (Ioan 13, 34). Căci unde este iubire sfântă, acolo nu este moarte! Unde este
iubire şi iertare, acolo este pace şi înţelegere. Unde este iubire duhovnicească, acolo
oamenii sunt blânzi, acolo nu este ceartă între fraţi, judecată între vecini şi răzbunare
între oameni.
O, iubire dumnezeiască! Pentru ce te-ai depărtat de la noi şi ne-ai lăsat orfani?
Oare pentru ce anul 2000 vine cu războaie şi veşti de războaie? Pentru ce este în lume
tocmai acum, în ajunul mileniului III, atâta răutate între oameni, atâta desfrâu, alcoolism
şi alte cumplite păcate, de la copii până la bătrâni, fără a lua nimeni nici o măsură?
Biserica tace, păstorii nu reuşesc să ne împace, fraţii se ceartă de la averi, credinţa cea
dreaptă este ameninţată de secte, bolile şi răutatea dintre oameni se înmulţesc şi noi
ne rugăm tot mai puţin şi fără lacrimi! Oare aşa începem mileniul III?
5
C U M Î N T Â M P I N Ă M A N U L 2000 ?
Mulţi crestini ortodocşi aşteaptă anul 2000 cu multă rugăciune şi credinţă în
Dumnezeu. Oamenii se spovedesc, se roagă, se împărtăşesc cu Preacuratele Taine, merg
la biserică, îşi cresc copiii în frică de Dumnezeu, fac milostenie după putere, ascultă de
duhovnici şi merg în pelerinaje pe la mănăstiri.
Lumea este încredinţată că Dumnezeu, în mila Sa cea mare, îngăduie pe creştini
să se pocăiască îndeajuns către sfârşitul veacurilor. Aceasta ne bucură foarte mult şi ne dă
nu puţină speranţă că România, o ţară profund ortodoxă, este strâns legată de Hristos şi
de Biserică.
La aceasta contribuie mult şi preoţii misionari, mănăstirile, educaţia religioasă din
familie şi şcoli, cărţile sfinte, care s-au tipărit în număr foarte mare în ultimii zece ani, şi
tradiţia ortodoxă străbună.
Românii, în general, sunt credincioşi! Zidesc biserici şi mănăstiri, se roagă mult,
îşi dau copiii la seminare şi şcoli pentru a deveni preoţi şi nu puţini tineri şi chiar vârstnici
se retrag în viaţa monahală. România este ţara ortodoxă cu cel mai mare număr de
monahi şi de mănăstiri dintre toate ţările ortodoxe, raportat la suprafaţa ei! Însă,
majoritatea bunilor noştri creştini se consolează duhovniceşte, punându-şi nădejdea în
Dumnezeu, în Biserică, în post şi rugăciune.
Iată deci că efectul crizei economice naţionale este din parte micşorat prin
înţelepciunea, răbdarea, speranţa şi calmul bunilor noştri credincioşi. Aceasta este
salvarea noastră, cu darul lui Hristos! Că, deşi oamenii suferă mult material, însă se întăresc
spiritual, devin mai smeriţi, mai tăcuţi şi mai rugători.
Deci anul 2000, deşi este un an apocaliptic, prin degradarea catastrofală a vieţii
creştine la scară mondială, totuşi avem încrederea că Dumnezeu nu lasă pe cei
binecredincioşi să cadă în cursele necredincioşilor.
Fie ca toate să se săvârşească spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea
sufletelor noastre.
BOLILE GRAVE
DE LA SFÂRŞITUL MILENIULUI II
Datorită unor împrejurări negative grele, prin care au trecut ţările creştine în
secolele XIX şi XX, ca: sectarismul religios, comunismul ateist, socialismul, cele două
războaie mondiale, indiferentismul religios, incapacitatea conducătorilor politici, ca şi
lipsa marilor personalităţi ortodoxe, societatea creştină, şi în special Ortodoxia, a avut
cel mai mult de suferit.
Degradarea religioasă a ţărilor ortodoxe a condus la confruntarea lor cu grupările
sectare de toate nuanţele, creând un adevărat război mutual din ce în ce mai grav, încât
astăzi prozelitismul sectar este tot mai violent şi va fi pe viitor un pericol pentru Biserica
6
Ortodoxă. Ba se preconizează ca în curând să se facă o religie creştină comună.
Grupările sectare ajung acum să „cumpere” pe ortodocşi cu dolari şi să-i tragă la
sectarism, creând cu adevărat război împotriva Bisericii Ortodoxe.
Astăzi, credincioşii noştri sunt tot mai tentaţi să plece peste hotare în excursii sau
definitiv, să primească valută şi ajutoare de la sectele occidentale, ca apoi o parte dintre ei
să renunţe definitiv la Biserica Apostolică Ortodoxă.
Aceasta a dus, în ultimii ani, la confruntări şi tulburări grele prin sate şi oraşe, în
defavoarea Bisericii străbune. Însă nu putem acuza numai pe sectanţi. O parte de vină o
avem şi noi ortodocşii, deoarece nu facem misiune în mod gratuit şi dezinteresat, cum
făceau Apostolii şi înaintaşii noştri. Apoi unii din credincioşii noştri sunt stăpâniţi de
unele patimi, dintre care amintim:
· Alcoolismul
Cu toate urmările sale catastrofale, consumul de alcool aproape s-a triplat în
ultimii zece ani în ţara noastră. Este plaga cea mai grea, cea mai ruşinoasă şi mai
degradantă a Bisericii şi a ţărilor ortodoxe!
Pe cât este de frumoasă şi vie Biserica Ortodoxă cu slujbele sale divine, cu
frumoasele ei mănăstiri şi cu marea ei tradiţie milenară unică în lume, pe atât este de
dureroasă şi greu de vindecat această cumplită plagă socială care se întinde ca un
cancer în rândul credincioşilor.
Până acum zece ani alcoolismul mai era supravegheat şi limitat. Dar în ultimii ani
alcoolismul s-a extins la toate vârstele, şi mai ales la tineri şi la femei. Este drogul cel mai
cumplit al românilor! În fiecare sat sunt zeci de cârciumi improvizate, care intoxică
sufleteşte şi trupeşte sute de tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, împingându-i spre
divorţ, spre crime, bătăi şi imoralităţi.
Dar ce este mai rău, această plagă nu are aproape nici un leac decât boala şi
osânda lui Dumnezeu.
· Desfrâul
Alt greu păcat înrudit cu alcoolismul şi strâns legat de firea umană, este desfrâul.
Şi oare cine poate birui patima aceasta aşa de greu de stăpânit? Desfrâul a biruit
împăraţi şi voievozi, a necinstit copii şi fecioare şi a întinat, uneori, tot ce este mai sfânt
în om. Desfrâul, mai ales astăzi, face ravagii în societatea creştină şi mutilează fizic şi
psihic o bună parte dintre creştini, fiind unul dintre păcatele cele mai greu de vindecat.
Ba şi în Vechiul Testament găsim destule cazuri de desfrâu.
Primii oameni care au păcătuit înaintea lui Dumnezeu au fost Adam şi Eva. După
ce au mâncat din pomul oprit, au simţit că sunt goi şi s-au acoperit cu frunze de
smochin. Dar şi proorocul David a greşit trupeşte înaintea lui Dumnezeu, luând de soţie
pe femeia lui Urie Heteul. Apoi, căindu-se, a compus psalmul de pocăinţă 50. Însă fiul
său, împăratul Solomon, a întrecut pe toţi prin acest cumplit păcat!
De asemeni, Irod Agripa, regele Samariei, care a luat de femeie pe soţia fratelui
său, Irodiada, a fost aspru mustrat de Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru aceea marelui
prooroc i s-a tăiat capul!
Vedeţi ce cumplit este păcatul desfrânării? Nimeni nu-1 poate îmblânzi şi stăpâni
fără ajutorul lui Dumnezeu, fără post şi rugăciune, fără voinţă tare şi înfrânare trupească.
7
De aceea şi Sfântul Apostol Pavel zice tuturor: Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l
va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi
trupul său (I Corinteni 6, 18).
Dar, mai mult ca oricând, desfrâul ucide îndeosebi tineretul de astăzi. Puţini dintre
tineri îşi păzesc fecioria până la căsătorie. Puţini creştini îşi nasc toţi copiii şi nu fac
avort. Iar majoritatea dintre ei avortează, fac pază conjugală, iau medicamente
anticoncepţionale şi folosesc toate metodele moderne numai să nu aibă copii, netemânduse
de pedeapsa lui Dumnezeu, care ne va ajunge pe toţi!
Însă în ultimii zece ani desfrâul s-a extins cel mai mult la elevii minori din
şcoli, îndeosebi la oraşe. Mai ales fetele până la vârsta de 14-16 ani cad victimă
acestui cumplit păcat, datorită filmelor pornografice, lipsei de educaţie religioasă şi îmbrăcămintei
indecente. Se constată o adevărată explozie sexuală apocaliptică, nemaiîntâlnită
până acum la copii, care degenerează în tot felul de păcate străine tinerilor de până
astăzi. De aceea nu puţine fete minore rămân însărcinate şi avortează; majoritatea dintre
ele fumează, consumă droguri, stau prin discoteci şi nimeni nu le învaţă frica de Dumnezeu.
Nimeni nu le îndeamnă spre Hristos, spre biserică şi spovedanie, iar părinţii lor
nu-şi fac aproape deloc datoria!
Toată lumea spune acelaşi lucru: „Tinerele noastre fete nu mai ascultă de
părinţi!” Mamele le lasă de capul lor, nu mai învaţă, zac în păcate şi nimeni nu ia nici o
măsură de protecţie a tinerilor noştri copii.
De ce tac mamele? De ce nu iau măsuri părinţii copiilor? De ce nu-i învaţă
îndeajuns preoţii? De ce s-a introdus în şcoli aşa-numita „educaţie sexuală”? De ce
îngăduim această degradare satanică a copiilor noştri? De ce părinţii împreună cu copiii
lor privesc la televizor imagini pornografice? Oare unde vom ajunge cu societatea
semipăgână de astăzi? Vrem să fim la fel ca în Occident? Să nu fie!
Ştim că organizaţiile oculte şi satanice din Occident, care nu cred în Dumnezeu,
ne-au adus aceste urgii diabolice, ca să ne distrugă din faşă credinţa ortodoxă, morala
creştină, evlavia străbună, legătura vie cu Biserica lui Hristos, ca să nu mai avem
copii sănătoşi, elevi cu frică de Dumnezeu, studenţi eminenţi şi mame cinstite cu prunci în
braţe. De aceea rar vedem tineri, băieţi şi fete, la Sfânta Liturghie, la spovedanie şi la
Sfânta împărtăşanie.
Desigur, această campanie antihristică şi antiortodoxă din şcolile şi oraşele
noastre, este susţinută cel mai mult de televiziunea străină care activează în fiecare ţară
ortodoxă şi răspândeşte tot felul de filme pornografice degradante şi cu crime, cum nu
sunt nici în Occident.
Cei care nu cred în Hristos şi care îl răstignesc din nou prin faptele lor, nu stau
degeaba! Lovesc cel mai mult în ţările ortodoxe, le acuză pe nedrept, ucid copiii prin
avort şi desfrâu, interzic să se spună adevărul pe faţă şi permanent supraveghează pe toţi.
Suntem ca nişte străini în ţara noastră, fiind conduşi din exterior! Iată deci în ce
prăpastie ne aflăm! Şi cine ne mai poate scoate la lumină decât Hristos? Cine ne mai
aude plânsul? Ţara o conduc străinii, tinerii caută de lucru prin alte ţări, iar noi suntem
slugi în propria noastră ţară. Această stare dezolantă grăbeşte sfârşitul lumii, sfârşitul
fiecărei ţări şi al fiecăruia dintre noi.
8
De aceea, iubiţi fraţi creştini, facem apel, în numele lui Hristos, să ne opunem
tuturor metodelor anticreştine, antinaţionale şi satanice, pe care duşmanii lui Hristos din
toate părţile vor să le aplice în ţările ortodoxe. Părăsiţi definitiv pornografia, uciderea de
copii, divorţul, îmbrăcămintea necuviincioasă şi neascultarea de părinţi, ca să vă
miluiască Hristos, căci alcoolismul şi desfrâul sunt cele mai grele boli sufleteşti. ...
Insă prin Hristos toate le putem învinge, căci El merge veşnic cu noi. Să chemăm
numele Lui cel sfânt, să părăsim păcatele noastre prin pocăinţă şi aşa vom împărăţi cu
Hristos în veci!
SEMNE APOCALIPTICE
LA SFÂRŞITUL MILENIULUI II
Deşi o bună parte de credincioşii din ţara noastră, după prăbuşirea ateismului, s-a
reîntors la Sfânta Biserică şi urmează calea pocăinţei, să nu uităm că sunt mulţi aşa-zişi
creştini de toate vârstele care încă nu îl caută pe Hristos.
Este destul să intrăm într-o cârciumă prin sate şi mai ales la oraşe, ca să vedem
câtă degradare morală şi câte păcate se fac acolo. Este destul să mergem la un tribunal să
vedem câţi creştini ortodocşi, fraţi, rude şi prieteni, se judecă pe nedrept, se ceartă, se
înjură, se bat, se răzbună în tot felul şi nu se gândesc la Hristos, la păcat, la împăcare,
nici la moarte.
Este destul să mergem într-o discotecă, mai ales la oraşe, şi să vedem iadul pe
pământ! Acolo se pot vedea băieţi şi fete până la 15-18 ani, lăsaţi liberi de părinţii lor,
îmbrăcaţi necuviincios, dansând, fumând sau consumând droguri.
Ce să mai spunem de tinerele fete de la licee şi şcoli care rămân gravide până la
14-15 ani şi avortează la spitale de 2-3 ori pe an, cu concursul binevoitor al cadrelor
medicale, fără ştirea părinţilor.
Oare unde sunt mamele acestor fete lovite de desfrâu, care cad cel mai uşor victime
acestor cumplite păcate? Unde sunt părinţii acestor adolescenţi marcaţi de desfrâu, de
tutun, de alcool şi droguri, care le scurtează viaţa? Unde sunt preoţii care predau religia
în licee şi nu-i îndrumă pe elevi pe calea credinţei?
Vai nouă celor mai bătrâni, că nu facem aproape nimic pentru salvarea copiilor
noştri! Ba pe cei mai mulţi nici nu-i interesează soarta copiilor şi a tineretului de astăzi.
De aceea zeci de mii de fete tinere sunt vândute ca prostituate prin alte ţări ca: Turcia,
Cipru, Italia etc. Ce să mai zicem de efectele satanice ale televizorului? Oare nu
televizorul droghează vizual şi psihic pe toţi oamenii, de la copii până la cei mai bătrâni?
De asemeni, nu ştim că toate urgiile sexuale, toate pornografiile, crimele şi imaginile
satanice, ca şi desenele aşa-zise „animate” ucid sufletele credincioşilor?
Niciodată nu a fost aşa de decăzută familia şi societatea creştină ca în zilele de
astăzi! Însă nimeni, nici măcar Biserica, nu încearcă să ia unele măsuri mai drastice
împotriva degradării morale a societăţii noastre! De aceea vedem cum se depărtează de
Hristos o mare parte de creştini şi prin aceasta se grăbeşte sfârşitul lumii, cum ne
vorbeşte Mântuitorul în Sfânta Evanghelie.
9
Da! Avem şi o mică parte de creştini foarte buni, care se jertfesc pentru copiii
lor. Avem şi tineri studenţi şi elevi care sunt cu totul dăruiţi lui Hristos şi duc o viaţă
curată. Ba nu puţini renunţă la toate şi îmbrăţişează viaţa monahală. Biserica merge
înainte cu Hristos, cu sfinţii, cu preoţii şi cu creştinii buni şi devotaţi, care sunt gata
să-şi dea şi viaţa pentru El. Însă suferim mult pentru tineretul care s-a îndepărtat de
Hristos şi pentru părinţii care nu-şi educă copiii în frica Domnului, ci îi lasă în voia
soartei, pentru care suntem datori să ne rugăm.
Rugăciune
Doamne, Dumnezeul nostru, ne-am pierdut în zadar anii tinereţii, ne-am pierdut şi
copiii din fragedă vârstă şi nu-i mai putem întoarce la pocăinţă. Iartă-ne că n-am ştiut
să-i creştem, nici nu i-am păzit curaţi, ca să Ţi-i dăruim Ţie! Vai nouă, păcătoşilor! Oare
ce mai putem face pentru întoarcerea copiilor pierduţi? Cine îi mai poate îndrepta,
afară de Tine?
Ai milă de noi păcătoşii, Mântuitorule, şi întoarce-ne copiii pe care ni i-ai dat, pe
care noi i-am pierdut! Dă-ne lacrimi de pocăinţă, ca să ne îndreptăm şi noi şi fiii noştri
şi, părăsind toate păcatele, să ne mântuieşti pe toţi în veci. Amin.
CUM ÎNCEPEM MILENIUL I I I ?
Dacă ultimii 60 de ani ai mileniului al II-lea au fost atât de greu de suportat,
datorită celui de-al doilea război mondial şi comunismului ateu, oare ce suferinţe şi
primejdii ar putea îngădui Dumnezeu peste fiii Bisericii lui Hristos la începutul mileniului
III? Poate cumplite războaie moderne, care vor ucide milioane de creştini şi
copii nevinovaţi. Sau poate ne va certa Domnul cu foamete, cu cutremure şi cu boli fără
leac. Sau poate alte suferinţe trupeşti şi sufleteşti vor veni peste noi, pentru păcatele
noastre şi ale copiilor noştri.
Numai singur Dumnezeu ştie ce pedepse va îngădui pentru mulţimea fărădelegilor
noastre la acest început de mileniu. Căci totul depinde de credinţa şi pocăinţa noastră
înaintea Mântuitorului Hristos.
Dacă lumea creştină, şi îndeosebi ţările ortodoxe, se vor întoarce cu toată evlavia
la Sfânta Biserică, la pocăinţă, la spovedanie, la Sfânta împărtăşanie, la milostenie şi la
toată fapta bună, atunci să nu ne temem, căci credinţa noastră în Dumnezeu va creşte,
bisericile vor fi pline de credincioşi şi ţările ortodoxe vor înflori.
Iar, dimpotrivă, dacă credinţa în Dumnezeu se va împuţina la începutul mileniului
III, şi dragostea dintre oameni va pieri, atunci, desfrâul, alcoolismul, lăcomia, mândria,
ura şi crimele dintre creştini se vor înmulţi, iar sfârşitul lumii se va apropia de noi,
păcătoşii!
Deci totul depinde de noi, oamenii, care suntem zidiţi de Dumnezeu şi botezaţi
întru numele Preasfintei Treimi.
Dacă vrem să ne mântuim şi să trăim în veci cu Hristos; dacă vrem să avem copii
buni, sănătate, pace şi toate cele de folos, să începem mileniul III cu mai multă credinţă
10
în Dumnezeu, cu rugăciune şi milostenie, cu iertare şi împăcare. Apoi creştinii să nu
lipsească în sărbători de la Sfintele Biserici; mamele să nu-şi mai ucidă copiii; iar bărbaţii
să părăsească desfrâul, beţia, ura şi răzbunarea. De asemeni, tinerii să nu mai plece prin
ţări păgâne, iar tinerele fete să se îmbrace cuviincios şi să imite viaţa Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu şi a tuturor sfinţilor.
Dacă vom crede cu tărie şi cu dreaptă credinţă în Hristos şi vom împlini poruncile
Sfintei Evanghelii, Dumnezeu va amâna sfârşitul lumii şi ne va binecuvânta cu toate
darurile cereşti şi pământeşti.
Iar dacă vom cădea cu toţii în cumplite păcate trupeşti şi sufleteşti şi ne vom
depărta cu totul de Biserică, de dreapta credinţă, de pocăinţă şi de toate faptele bune,
atunci să ne temem tare de mânia Domnului, că sfârşitul lumii este foarte aproape de noi!
Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de lumea pe care Tu ai
zidit-o, că deşi am păcătuit de moarte înaintea Ta, nu ne deznădăjduim. Ci ne închinăm
Ţie, Te slăvim pe Tine şi cerem cu lacrimi mila Ta!
Nu ne lăsa singuri pe lume! Nu ne şterge din cartea vieţii Tale! Nu ne arunca în
adâncul gheenei, căci Tu ne-ai zidit! Tu ne-ai dat viaţă, suflet şi trup. Tu ţii cerul şi
pământul în mâinile Tale. Ai milă de noi, fiii Tăi, Mântuitorule, că deşi suntem răi şi
păcătoşi, dar purtăm în noi dreapta credinţă, frica de Dumnezeu şi bucuria mântuirii.
Ne căim, Mântuitorule şi Dumnezeul nostru, că Te-am supărat! Am întinat
pământul cu păcatele noastre. Ne-am îndepărtat de poruncile Tale, Doamne, şi rătăcim
pe pământ, fără odihnă. Însă suspinăm pentru păcatele noastre. Ajută-ne să Te slăvim, să
ne pocăim, să ne împăcăm şi să-Ţi slujim cu credinţă. Suntem bolnavi, prigoniţi şi obosiţi.
Dă-ne liniştea Duhului Sfânt, dă-ne pacea Ta, dă-ne dragostea Ta cea dintotdeauna,
ca să Te slăvim pe Tine în veci. Amin.
CELE MAI GRELE PĂCATE CARE GRĂBESC SFÂRŞITUL LUMII
Dintre numeroasele păcate şi semne apocaliptice care se văd cu ochiul liber acum
la sfârşitul mileniului II şi începutul celui de al treilea, amintim pe cele mai importante:
1. Slăbirea credinţei în Dumnezeu la majoritatea creştinilor din zilele noastre, mai
ales la intelectuali. Despre aceasta zice însuşi Hristos în Sfânta Evanghelie: Când va
veni Fiul Omului, va găsi oare credinţă pe pământ?
Se constată astăzi că o bună parte de credincioşi sunt indiferenţi de viaţa
religioasă de zi cu zi, nu participă regulat la sfintele slujbe ale Bisericii, nu se
spovedesc, nu cer Sfânta împărtăşanie şi nu ţin sfintele posturi, deşi unii fac donaţii
pentru noile biserici. Dar nici acasă nu citesc Sfânta Scriptură sau alte cărţi sfinte,
pierzând timpul prin cârciumi.
2. Îndoiala în credinţă şi nepăsarea pentru mântuirea sufletului, datorită lipsei
de educaţie religioasă. Nu puţini creştini se îndoiesc în dreapta credinţă, uneori
11
colaborează cu sectele, amână pocăinţa, caută semne şi minuni, vor să ştie adevărul.
Iar dacă nu pot înţelege cu mintea tainele credinţei, se prăbuşesc în prăpastia
indiferentismului religios spre a lor pierzare.
3. Alcoolismul. Această patimă cumplită distruge fizic şi psihic fiinţa umană,
familia şi societatea, şi este un adevărat demon, care stăpâneşte multă lume, mai ales
în ultimii zece ani, aproape fără nici o speranţă de izbăvire. Numai credinţa în
Dumnezeu şi voinţa hotărâtă a fiecăruia mai poate salva oamenii de la această patimă
care duce în iad multe suflete spre veşnica lor pierzare. Căci zice Sfântul Pavel: Nu vă
înşelaţi, că nici desfrânaţii, nici prea-desfrânaţii, nici beţivii... nu vor intra în împărăţia
lui Dumnezeu! Alcoolismul este unul din cele mai diabolice droguri pentru români, de
care multe persoane, bărbaţi şi tot mai multe femei, sunt dependenţi. Această patimă
întreţine şi alte păcate cumplite, ca: desfrâul, crima, divorţul, sinuciderea, bolile psihice
etc.
4. Desfrâul este cea mai cumplită patimă trupească, legată de firea umană
moştenită care dezbină şi ucide familia creştină. Ca şi celelalte patimi, desfrâul umple
iadul de suflete şi numai prin rugăciune, prin post şi spovedanie se poate scăpa de acest
prea greu păcat.
5. Avortul face ravagii în societatea creştină de astăzi. El formează cea mai
mare crimă în faţa lui Dumnezeu, prin uciderea pruncilor din motive pământeşti:
comoditate, lipsă de cele materiale, nefrica de Dumnezeu şi nepăsarea faţă de cele
veşnice. Acest cumplit păcat strigător la cer, răspândit astăzi în toată lumea creştină, şi
nu mai puţin la noi, românii, lipseşte pe cei ce l-au comis de împărăţia lui Dumnezeu,
de nu se vor pocăi cu lacrimi toată viaţa, întrucât avortul este o crimă dublă, adică ucide
pe prunci atât trupeşte, cât şi sufleteşte, întrucât mor nebotezaţi.
Şi acest greu păcat, practicat astăzi peste tot, grăbeşte sfârşitul lumii şi aduce peste
oameni judecata lui Dumnezeu.
6. Grija exagerată de cele pământeşti este şi ea o patimă datorită lăcomiei de cele
materiale, care stăpâneşte de obicei pe cei bogaţi, făcându-i să uite de Dumnezeu şi de cei
săraci, lipsiţi şi bolnavi.
7. Vrăjitoria, răspândită astăzi mai ales în rândul femeilor, de asemeni este o
lucrare cu totul satanică, care dezbină familii, creează certuri, divorţuri, conflicte etc.
şi este numărată în rândul păcatelor împotriva Duhului Sfânt.
Iată deci câteva din cele mai grele păcate care grăbesc sfârşit al lumii de astăzi.
CUM NE PUTEM IZBĂVI DE ACESTE GRELE PĂCATE?
Prima măsură duhovnicească de îndreptare şi de pocăinţă înaintea lui Hristos este
părăsirea păcatelor de moarte, amintite mai sus, prin rugăciune, post, spovedanie şi
prin începerea unei vieţi cu totul curate.
Nu ne putem împăca în conştiinţa noastră cu Dumnezeu şi cu oamenii, până nu
ne mărturisim toate păcatele şi până nu le părăsim pentru totdeauna. De aceea, mare dar
ne-a dat Dumnezeu că ne-a lăsat pe pământ Sfânta Liturghie şi cele şapte Sfinte
12
Taine. Prin acestea suntem totdeauna în legătură cu Mântuitorul Hristos şi prin ele avem
nădejdea mântuirii.
Deci, bucură-te, frate creştine, că îl porţi în tine pe Hristos şi că eşti botezat în
numele Preasfintei Treimi! Bucură-te că ţi-a dat Dumnezeu viaţă şi harul mântuirii!
Bucură-te că nu eşti singur pe lume, ci eşti cu Hristos şi cu sfinţii îngeri, care te aşteaptă
la cele cereşti! Pentru aceasta nu te teme de moarte, dacă păzeşti poruncile lui
Dumnezeu. Nu te teme de diavoli, dacă urmezi lui Hristos şi sfinţilor Lui. Nu te teme
nici de focul cel nestins, dacă iubeşti pe aproapele şi faci milostenie după putere.
Da, fraţilor, se apropie ziua cea înfricoşată a Judecăţii de Apoi. Dar dacă suntem în
pace cu toţi şi ne rugăm şi îi miluim pe săraci, şi Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, ne va
mântui pe noi.
Se apropie ceasul cel înfricoşat al judecăţii, când fiecare va fi judecat după
faptele sale. De aceea, toţi să fim pregătiţi când va veni Domnul, când îngerii vor suna
din trâmbiţe şi când morţii vor învia în ziua cea înfricoşată a judecăţii, care vine
curând. Însă nimeni nu ştie când va veni ceasul acela. Pentru aceea trebuie să fim
întotdeauna pregătiţi, să ne pocăim, să plângem neîncetat pentru păcatele noastre, ca să
fim iertaţi şi primiţi în cereştile lăcaşuri.
Semnele apocaliptice se văd astăzi peste tot. Căci auzim de războaie şi veşti de
războaie. Auzim de cutremure, de boli fără leac şi de foamete. Popoarele lumii sunt
tulburate şi cei mai mulţi încă nu cred în Hristos. Dar noi, care credem cu tărie în El şi
sărutăm Sfânta Cruce de 2000 de ani, avem mare nădejde de mântuire.
De aceea suntem datori să ne rugăm neîncetat, să nu lipsim de la biserică şi să ne
pregătim că vine în curând Mântuitorul lumii să judece pe oameni şi pe îngerii căzuţi. Nu
întrebaţi cum va fi aceasta! Nu întrebaţi când şi cum va veni Hristos! Aceasta o ştie
numai Tatăl, iar noi să fim totdeauna pregătiţi şi împăcaţi, ca Dumnezeul milei şi al
iubirii de oameni să mântuiască sufletele noastre.
CUM TREBUIE SĂ TRĂIM ÎN MILENIUL I I I ?
Să trăim ca nişte sfinţi, în pace, în post şi smerenie şi în neîncetată rugăciune; să
nu uităm de sfânta milostenie, că milostenia acoperă mulţime de păcate. Apoi să nu
lipsim de la sfânta biserică în sărbători şi să ne mărturisim păcatele cât mai curat şi cât
mai des posibil.
Iar dacă lumea se va depărta de Dumnezeu tot aşa de repede ca în mileniul II, şi
dacă sectele de tot felul se vor înmulţi din ce în ce mai mult, atunci sfârşitul lumii va veni
în mod sigur cât mai curând!
Ce să spunem despre semnele apocaliptice pe care ni le-a amintit Mântuitorul în
Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24, care începe aşa: Vedeţi să nu vă amăgească
cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor
amăgi. (Matei 24, 4-5).
Din cuvintele Mântuitorului înţelegem că cel dintâi semn al sfârşitului lumii va fi
înmulţirea sectelor de tot felul şi amăgirea multor creştini ortodocşi prin lepădarea de
cruce şi de Maica Domnului. Majoritatea cuvioşilor părinţi sunt încredinţaţi că sfârşitul
13
lumii şi Judecata de Apoi vor avea loc în mod sigur în cursul mileniului III, cum spun
şi unii pustnici din Sfântul Munte Athos: „Dacă va mai fi lumea bună, va trece de anul
2000; iar dacă va fi rea, nu va ajunge anul 2000!”
De aceea, odată cu începutul mileniului III, noi creştinii trebuie să trăim o viaţă
cu totul curată, sfântă şi cu mare iubire de Dumnezeu şi de oameni. Iubirea de Dumnezeu
şi iubirea de oameni vor salva lumea, vor înnoi sufletele, vor îndemna pe cei păcătoşi să
se pocăiască, să iubească Biserica şi să facă milostenie. În mileniul III, Biserica trebuie să
conducă lumea creştină, iar nu păgânii, nu sectele, ateii şi fricoşii.
De aceea, să ne schimbăm viaţa, să ne rugăm cât mai mult, să închidem
cârciumile care omoară pe creştini şi să alergăm la sfintele biserici!
Da, nu mai avem mulţi ani de trăit pe pământ! Căci odată ce satana a fost dezlegat
să ucidă lumea prin războaie, foamete, persecuţie şi boli, sfârşitul lumii se apropie
văzând cu ochii. Că nu va mai răbda mult Dumnezeu pe cei păcătoşi şi necredincioşi.
Despre sfârşitul lumii ne spune şi proorocul Isaia, zicând: Când se va înmulţi mintea,
atunci va veni sfârşitul lumii. Aceasta însă este o taină a Preasfintei Treimi.
Rugăciune
Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul lumii, alege pe robii Tăi pe care i-ai scris
de la început în cartea vieţii şi nu ne lepăda pe noi păcătoşii de la faţa Ta! Am greşit şi
nu ne-am pocăit. Te-am supărat şi nu ne-am cerut iertare. Acum cădem înaintea Ta, să nu
ne părăseşti. Ci, prin harul Sfântului Tău Duh, luminează-ne, curăţeşte-ne, izbăveşte-ne
de tot răul şi mântuieşte sufletele noastre. Amin.
CE NE ÎNVAŢĂ MÂNTUITORUL HRISTOS
DESPRE SFÂRŞITUL LUMII?
Cea mai completă învăţătură a Domnului nostru Iisus Hristos despre sfârşitul
lumii o aflăm la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, capitolul 24. Apoi la Sfântul
Marcu, capitolul 13, şi la Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, capitolul 21. Toate
capitolele sunt clare şi pe înţelesul tuturor.
Suntem datori ca zilnic să citim câte un capitol-două din Sfânta Evanghelie, iar
săptămânal să citim Evanghelia în care se vorbeşte despre sfârşitul veacurilor. Astfel
vom avea permanent conştiinţa curată şi mintea la Dumnezeu, ca întotdeauna să fim
pregătiţi pentru ziua şi ceasul cel înfricoşat al morţii şi al Judecăţii de Apoi. Căci nimic
nu este mai înfricoşător pentru oameni decât ceasul morţii şi Judecata de Apoi.
14
Evanghelia după Matei
Capitolul 24
Despre sfârşitul lumii
Să explicăm pe scurt Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, şi să vedem ce ne
învaţă Domnul nostru Iisus Hristos despre sfârşitul veacurilor, care este tot mai aproape.
1. Şi ieşind Iisus din templu, S-a dus şi s-au apropiat de El ucenicii Lui, ca să-i
arate clădirile templului.
2. Iar El, răspunzând, le-a zis: Vedeţi toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu
va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească .*
3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, deosebi, zicând:
Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului
veacului?
4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.
5. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor
amăgi.
* în anul 70-71 după Hristos, armata romană sub conducerea lui Tit şi Vespasian a
dărâmat integral Ierusalimul şi Sfânta Cetate cu templul lui Solomon. Abia după ce
Sfântul Constantin a ajuns împărat la Bizanţ, anul 323, s-a refăcut din nou oraşul
Ierusalim.
Mântuitorul Hristos ne dă poruncă în această Evanghelie să nu ne lăsăm amăgiţi
de sectanţii de tot felul şi de cei care vor să ne corupă cu daruri şi cu bani. De aceea zice
Domnul: „Vedeţi să nu vă amăgească cineva! Că mulţi oameni vicleni şi mincinoşi vor
veni întru numele Meu şi vor zice: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi”.
Cine sunt aceşti „prooroci mincinoşi” şi „hristoşi mincinoşi” atât de mulţi, care
vor îndrăzni să zică: „Eu sunt Hristos!” şi prin minciunile lor, vor înşela pe mulţi?
Aceşti „prooroci mincinoşi” şi „hristoşi mincinoşi” sunt sectele religioase de toate
nuanţele, care se înmulţesc din zi în zi şi grăbesc sfârşitul lumii! Ei îndrăznesc a
amăgi pe creştinii slabi în credinţă, dându-le daruri şi bani, pentru a se lepăda de
Biserică şi de Evanghelia lui Hristos, precum vedem şi în zilele noastre.
Vai, ce cumplite vremuri trăim în aceşti ani! Vai, câţi creştini slabi în credinţă se vând
la sectanţi pentru daruri, pierzându-şi sufletele lor! Oare cine va mai rezista în vremurile
acelea de pe urmă? Vor mai fi atunci păstori şi preoţi cu viaţă sfântă? Vor mai fi atunci
mame evlavioase cu prunci în braţe? Vor mai alerga atunci credincioşii la sfintele
biserici să-şi mărturisească păcatele şi să asculte Sfânta Liturghie? Dar de ce primul
mare semn apocaliptic de la sfârşitul veacurilor începe tocmai cu înmulţirea sectelor
şi a „proorocilor mincinoşi”? Să luăm aminte: Cu cât se înmulţesc sectele mai mult, cu
15
atât sfârşitul lumii este mai aproape şi cu atât trebuie să fim mai pregătiţi pentru
înfricoşata judecată.
Pentru că sectele de tot felul şi „proorocii mincinoşi”, fiind conduşi de diavolul,
vor face cel mai mare rău Bisericii şi creştinilor dreptmăritori, căutând să-i despartă de
Hristos, încât pe mulţi vor amăgi şi îi vor trage la înşelăciunea lor.
Într-adevăr, mai mare pierdere de suflete omeneşti se va face prin secte şi prin
„proorocii mincinoşi”, decât prin secetă, prin foamete şi prin războaie. Căci războaiele,
seceta şi foametea ucid numai trupul, dar sufletele creştinilor nu le pot ucide. Apoi, cei
care cad în rătăcirea sectelor, dacă vor muri aşa, mare bucurie vor face diavolilor, umplând
iadul cu sufletele lor, căci nimeni nu-i va mai putea izbăvi din focul cel de veci.
Deci mult mai greu şi mai cumplit este războiul sectelor împotriva creştinilor
ortodocşi, decât războiul armelor. De aceea, creştinii adevăraţi nu se cuvine să se teamă
mai mult de războaie sau de foame, decât de secte. Războaiele le fac oamenii răi, în
numele diavolului, pe când războiul sectelor de tot felul îl conduce direct satana. Căci mai
mulţi vor muri la sfârşitul lumii de amăgirea sectelor diavoleşti, decât de boli, de arme şi
de foamete. De aceea, trebuie să rămânem statornici în sânul Bisericii Ortodoxe, care
este mama noastră cea duhovnicească, ca să fim în veci cu Hristos întru slava Preasfintei
Treimi.
Deci, să luăm aminte, iubiţi creştini, ca să nu ne pierdem sufletele, alergând la
secte şi la învăţăturile lor mincinoase.
6. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi,
căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul.
7. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete
şi ciumă şi cutremur mare pe alocuri.
8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor, spune Mântuitorul Hristos.
Deci, pe lângă războiul sectelor, va veni peste lume şi războiul armelor, care va fi
foarte înfricoşat. Mai întâi se va auzi de războaie şi zvonuri de războaie, cum spune
Mântuitorul Hristos şi unii din proorocii Vechiului Testament.
Atunci se vor ridica unele ţări împotriva altora şi se vor ucide unele pe altele;
încât popoarele nu se vor mai înţelege între ele şi va fi mare tulburare şi vărsare de
sânge în toată lumea. Dar să nu uităm că toate acestea vor fi numai începutul durerilor.
Iar dacă creştinii se vor pocăi, Iisus Hristos va întârzia sfârşitul lumii.
Doamne, ai milă de noi şi de lumea pe care Tu însuţi ai zidit-o şi nu ne pierde
pentru mulţimea păcatelor noastre, ci ne iartă şi ne miluieşte după mare mila Ta.
9. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate
neamurile pentru numele Meu.
Oare cine ne vor da pe noi creştinii în necazuri şi ne vor omorâ? Şi de ce vor fi
urâţi creştinii de către toate neamurile (adică necreştinii) pentru numele lui Hristos?
16
Pe creştini îi vor da la chinuri păgânii, ateii şi cei care L-au răstignit pe Hristos şi
care se luptă de 2000 de ani să distrugă creştinismul prin secte, prin ateism, prin războaie,
prin desfrâu, prin pornografie, prin crime de tot felul, prin ucidere de prunci, prin
alcoolism şi prin toate mijloacele de exterminare fizică şi psihică care vor fi atunci. Dar
nu vor reuşi în întregime. Căci vor mai rămâne cei aleşi, care nu-şi vor pleca genunchiul
diavolului şi slugilor lui!
Iar pentru că nu vor reuşi să-i ucidă pe toţi creştinii dreptmăritori şi iubitori de
Hristos, necredincioşii, numiţi păgâni, neamuri sau secte, vor urâ de moarte pe adevăraţii
creştini şi îi vor prigoni până la sfârşit, cum citim în Sfânta Evanghelie.
Deci, mai întâi creştinii vor fi atacaţi de mulţimea sectelor, apoi vor fi ameninţaţi
de războaie şi veşti de războaie şi la urmă vor fi persecutaţi şi ucişi pentru dreapta
credinţă, fiind prigoniţi în multe chipuri pentru numele lui Iisus Hristos.
Doamne Dumnezeul nostru, oare cine va putea suferi acele înfricoşate chinuri
apocaliptice, care se pregătesc să vină peste noi? Ci rămâi cu noi păcătoşii, Fiul lui
Dumnezeu, şi nu ne pierde pentru mulţimea păcatelor noastre. Amin.
10. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe
alţii.
11. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi.
Aici, Hristos ne spune că în vremurile de pe urmă vor ieşi din nou prooroci
mincinoşi şi vor înşela pe mulţi cu învăţăturile lor eretice. Oare cine dintre noi păcătoşii
este conştient de aceste grele încercări care vor veni de la diavolul în anii cei mai de pe
urmă?
12. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
Adică mulţi credincioşi se vor îndepărta de Biserică, se vor certa frate cu frate, se
vor ucide unul pe altul, şi se vor înstrăina de Hristos. Deja aceste semne se văd şi astăzi.
13. Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.
Între aceştia pot fi număraţi creştinii evlavioşi, tinerii crescuţi în frică de
Dumnezeu, preoţii devotaţi pentru Hristos şi monahii râvnitori.
14. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea, spre
mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.
Deci, să luăm aminte că sfârşitul lumii nu va veni până nu se va propovădui
Evanghelia împărăţiei în toate ţările de pe faţa pământului, spre mărturie la toate
17
neamurile şi îndată după aceea va veni sfârşitul. Şi aceasta pentru ca nu cumva vreo
ţară sau vreun neam să spună că nu a auzit de Evanghelia lui Hristos.
15. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând
în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă.
16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă.
18. Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-şi ia haina.
Aceste trei versete arată cât de grabnică şi înfricoşătoare va fi fuga creştinilor din
veacul de pe urmă, încât ne înspăimântă pe toţi. După mărturia Sfinţilor Părinţi,
urâciunea pustiirii este denumirea lui Antihrist, care va profana tot ce este sfânt pe
pământ, va ucide pe cei aleşi ai lui Hristos şi va domni trei ani şi jumătate.
19. Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
Mântuitorul arată în acest verset mai multă milă pentru femeile însărcinate şi
cu copii la sân, decât pentru toate celelalte categorii de credincioşi, ceea ce trebuie să dea
mult de gândit celor căsătoriţi de astăzi, care se feresc de naşterea de copii, pentru care
vor da greu răspuns.
20. Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.
Unii Sfinţi Părinţi interpretează acest verset astfel: Să nu ne găsească sfârşitul
veacurilor sau ceasul morţii în iarna păcatelor, adică în nepocăinţă, şi nici sâmbăta,
adică în credinţa Legii Vechi sau a sectelor, care nu pot mântui pe om.
21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până
acum şi nici nu va mai fi.
22. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup; dar pentru cei
aleşi se vor scurta acele zile.
Cum se vor scurta acele zile din vremea de pe urmă, nimeni nu ştie. Însă zilele şi
nopţile din vremea aceea vor trece mult mai repede, cu voia lui Dumnezeu, ca să scape cu
viaţă cei aleşi.
23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
24. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne
mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
25. Iată, v-am spus de mai înainte.
18
Pentru a treia oară Hristos ne vorbeşte aici despre „hristoşi mincinoşi” şi
„prooroci mincinoşi” care vor face semne mari şi vor amăgi pe mulţi, spre a lor
pierzare, dar să nu credem în ei şi în semnele lor, dacă vrem să ne mântuim.
26. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să
nu credeţi.
27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi
venirea Fiului Omului.
28. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
Aici este vorba despre tot felul de secte care, cu puterea satanei, vor face semne
mari şi chiar minuni, căutând să amăgească pe toţi oamenii şi chiar pe creştini. De
aceea, credincioşii sunt datori să asculte de păstorii lor, ca nu cumva să fie vânaţi de
proorocii mincinoşi din zilele de pe urmă şi să-şi piardă sufletul.
29. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va
mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor zgudui.
30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate
neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu
putere şi cu slavă multă.
Semnul Fiului Omului este Sfânta Cruce, pe care S-a răstignit Hristos pentru
mântuirea lumii şi pe care au hulit-o atât evreii din Legea Veche, cât şi mulţimea
sectelor rupte din sânul Bisericii Apostolice.
Dar de ce vor plânge toate neamurile pământului, când vor vedea pe cer semnul
Sfintei Cruci? întâi vor plânge pentru că au hulit şi călcat în picioare Sfânta Cruce pe
care S-a răstignit Hristos şi prin care s-a mântuit lumea. Al doilea, vor plânge pentru că
nu vor mai avea timp de pocăinţă şi vor fi aruncaţi în chinurile veşnice.
31. Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei
aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerului până la celelalte
margini.
32. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrasleşte
frunze, cunoaşteţi că vara este aproape.
33. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la
uşi.
Astăzi, când semnele sfârşitului veacurilor se văd cu ochiul liber, trebuie să ne
gândim cât de aproape este a doua venire a Mântuitorului şi Judecata de Apoi şi cât de
mult trebuie să ne pregătim sufleteşte noi, creştinii ortodocşi, pentru a da răspuns bun
înaintea Dreptului Judecător.
19
34. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate
acestea.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul,
ci numai Tată .
Deşi ziua şi ceasul Judecăţii de Apoi nu-1 ştie nimeni, nici îngerii din cer, fără
numai Tatăl, trebuie să înţelegem că Mântuitorul, a doua persoană a Preasfintei Treimi,
fiind deofiinţă cu Tatăl, ştie toate acestea ca Dumnezeu, însă S-a smerit înaintea noastră,
ca să ne înveţe taina smereniei.
37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului.
38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se
însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie.
39. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea
Fiului Omului.
Când Noe făcea corabia înainte de potop, toţi oamenii de atunci râdeau de el. Iar
când a venit potopul fără de veste, ei mâncau, beau şi se însurau, încât au murit toţi
înecaţi, afară de cei din corabie.
Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacurilor. Cei buni, mult mai puţini la număr decât cei
răi, vor aştepta pregătiţi venirea lui Hristos la Judecata de Apoi. Iar cei răi, care vor fi
foarte numeroşi, vor trăi în tot felul de păcate, ca: necredinţă, ură, desfrâu, ucideri, beţii
etc. până când va veni Hristos la înfricoşata judecată şi-i va arunca în focul cel veşnic.
40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi altul se va lăsa.
41. Din două care vor măcina la moară, una se va lua şi alta se va lăsa.
42. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.
În ceasul Judecăţii de Apoi, cei buni se vor lua de îngeri, atât bărbaţi, cât şi
femei, şi vor intra în fericirea cea veşnică; iar cei răi, se vor lăsa în iad spre veşnica lor
osândă. De aceea, Domnul ne porunceşte să priveghem, că nu ştim când va veni ceasul
înfricoşatei judecăţi.
43. Aceea cunoaşteţi, că de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar
priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
44. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.
45. Cine, oare, este sluga credincioasă şi înţeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste
slugile sale, ca să le dea hrană la timp?
20
46. Fericită este sluga aceea, pe care, venind stăpânul său, o va afla făcând aşa.
47 . Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale o va pune.
48. Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie!
49. Şi va începe să bată pe cei care slujesc împreună cu el, să mănânce şi să bea cu
beţivii.
50. Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în când nu se aşteaptă şi în ceasul pe
care nu-l cunoaşte,
51. Şi o va tăia din dregătorie şi partea ei o va pune cu făţarnicii. Acolo va fi
plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
În versetele 45-48, Hristos fericeşte pe slugile sale - ierarhi şi preoţi, care vor
hrăni şi adăpa la timp pe fiii lor sufleteşti, atât cu hrană trupească, cât şi
duhovnicească. Iar dacă păstorii sufleteşti nu vor avea grijă de turma lui Hristos, atunci
Dreptul Judecător va veni fără de veste şi îi va osândi în iad, unde „va fi plângerea şi
scrâşnirea dinţilor”.
Evanghelia după Marcu
Capitolul 13
Despre sfârşitul lumii
Iisus Hristos vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului şi despre a doua venire a
Fiului Omului, precum şi îndemnuri la priveghere.
1. Şi ieşind din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: învăţătorule, priveşte ce fel
de pietre şi ce clădiri!
2. Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră de piatră care să nu
se risipească.
3. Şi şezănd pe Muntele Măslinilor, în faţa templului, îl întrebau, de o parte,
Petru, Iacov, Ioan şi cu Andrei:
4. Spune-ne nouă când vor fi acestea? Şi care va fi semnul când va fi să se
împli-nească toate acestea?
5. Iar Iisus a început să le spună: Vedeţi să nu vă înşele cineva.
6. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu, şi vor amăgi pe mulţi.
7. Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi, căci
trebuie să fie, dar încă nu va fi sfârşitul.
8. Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împă-răţie, vor fi cutremure
pe alocuri şi foamete şi tulburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor.
9. Luaţi seama la voi înşivă. Că vă vor da în adunări şi veţi fi bătuţi în sinagogi
şi veţi sta înaintea conducătorilor şi a regilor, pentru Mine, spre mărturie lor.
21
10. Ci mai întâi Evanghelia trebuie să se propovăduiască la toate neamurile.
11. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să
vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteţi cei care veţi
vorbiţi, ci Duhul Sfânt.
12. Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti
împotriva părinţilor şi îi vor ucide.
13. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar ce cel va răbda până la urmă,
acela se va mântui.
14. Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine — cine citeşte
să înţeleagă - atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi,
15. Şi cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din
casa sa.
16. Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt, ca să-şi ia haina.
17. Dar vai celor ce vor avea în pântece şi ce lor ce vor alăpta în zilele acelea!
18. Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna.
19. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a maifost pana acum, de la
începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi.
20. Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru
cei aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile.
21. Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aici este Hristos, sau iată acolo, să nu
credeţi.
22. Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi se vor face semne şi
minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe ce aleşi.
23. Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus vouă toate.
24. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai
da lumina ei.
25. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina.
26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă.
27. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi,
de la marginea pământului până la marginea cerului.
28. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte,
cunoaşteţi că vara este aproape.
29. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este
aproape, lângă uşi.
30. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate
acestea.
31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
32. Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din
cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
33. Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi acea vreme.
22
34. Este ca un om care a plecat în altă ţară şi, lăsându-şi casa, a dat puterea în
mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze.
35. Vegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul
nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa.
36. Ca nu cumva venind fără veste, să vă afle pe voi dormind.
37. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi!
Sfântul Evanghelist Marcu spune în plus faţă de Sfântul Evanghelist Matei şi
acest verset: „Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti
împotriva părinţilor şi îi vor ucide.”
În ultimele cinci versete Mântuitorul ne îndeamnă să veghem şi să ne rugăm ziua
şi noaptea, că nu ştim când va sosi ceasul judecăţii, poruncindu-ne tuturor să
priveghem şi să fim gata pentru a întâmpina pe Iisus Hristos, care va veni să judece pe
fiecare după faptele sale.
Evanghelia după Luca
Capitolul 21
Despre sfârşitul lumii
Cuvântarea lui Iisus despre dărâmarea Ierusalimului şi a doua Sa venire.
...5. Iar unii vorbind despre templu că este împodobit cu pietre frumoase şi cu
podoabe, El a zis:
6. Vor veni zile când, din cele ce vedeţi, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu
se risipească.
7. Şi ei L-au întrebat, zicând: Invăţătorule, când oare, vor fi acestea? Şi care este
semnul când au să fie acestea?
8. Iar El a zis: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu,
zicând: Eu sunt, şi vremea mea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei.
9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci
acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.
10. Atunci le-a zis: Se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.
11. Şi vor fi cutremure mari şi, pe alocurea, foamete şi ciumă şi spaime şi semne
mari din cer vor fi.
12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor
prigoni, dăndu-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la
dregători, pentru numele Meu.
13. Şi va fi vouă spre mărturie.
14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde;
23
15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici
să-i răspundă toţi potrivnicii voştri.
16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide
dintre voi.
17. Şi veţi fi urâţi de toţi, pentru numele Meu.
18. Şi păr din capul vostru nu va pieri.
19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.
20. Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s-a apropiat
pustiirea lui.
21. Atunci cei din Iudeea să fugă la munţi şi cei din mijlocul lui să iasă din el şi
cei de prin ţarini să nu intre în el.
22. Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.
23. Dar vai celor care vor avea în pântece şi celor care vor alăpta în acele zile. Căci
va fi în ţară mare strâmtorare şi mânie împotriva acestui popor.
24. Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi
Ierusalimul va fi călcat în picioare de către neamuri, până ce se vor împlini
vremurile neamurilor.
25. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă între neamuri
şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor.
26. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume,
căci puterile cerurilor se vor clătina.
27. Şi atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă.
28. Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi curaj şi ridicaţi capetele voastre,
pentru că răscumpărarea voastră se apropie.
29. Şi le-a spus o pildă: Vedeţi smochinul şi toţi copacii:
30. Când înfrunzesc aceştia, văzându-i, de la voi înşivă ştiţi că vara este aproape.
31. Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este
împărăţia lui Dumnezeu.
32. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate
acestea.
33. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
34. Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreu ieze inimile voastre de mâncare şi de
băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste,
35. Ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ.
36. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de
toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului...
Evanghelistul Luca spune în plus faţă de ceilalţi doi Evanghelişti, Matei şi
Marcu, că vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ spaimă între neamuri şi
24
nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică şi de
aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina.
De asemenea, Mântuitorul ne îndeamnă pe toţi, zicând: Luaţi seama la voi înşivă, să nu se
îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină
peste voi fără de veste, ca o cursă; căci va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa
întregului pământ. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să
scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului...
PROFEŢIA SFÂNTULUI NIFON
DESPRE SFÂRŞITUL VEACURILOR
Până la sfârşitul lumii, fiule, nu vor lipsi drepţii Domnului Dumnezeu, după
cum nici lucrătorii satanei nu vor lipsi. În zilele cele mai de pe urmă, însă, adevăraţii
slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni. Şi chiar dacă nu vor face semne şi
minuni ca astăzi, vor călători necontenit pe calea cea strâmtă, cu toată smerenia. Aceştia
vor fi în împărăţia lui Dumnezeu mai mari decât părinţii făcători de minuni. În vremea lor
nu va mai fi cineva care să facă semne minunate, deoarece, chiar văzându-l, nu vor vrea să
se înţelepţească în luptele duhovniceşti. În primul rând, cei ce vor şedea pe scaunele
bisericeşti din toată lumea, vor fi cu totul străini şi nici idee nu vor avea despre
virtute. Dar şi întâi-stătătorii monahilor vor fi la fel. Vor fi robii pântecelui şi ai slavei
deşarte, încât vor fi mai degrabă sminteală pentru oameni decât pildă de virtute, deoarece
virtutea va lâncezi. Va domni peste tot iubirea de argint, dar vai de monahii care se vor
desfată cu banii. Că aceştia vor fi urâciune înaintea lui Dumnezeu şi nu vor vedea faţa
Domnului. Monahii şi mirenii vor da bani cu camătă şi nu vor vrea să-i înmulţească în
Dumnezeu, prin milostenie la săraci. De aceea, dacă nu se lasă de această lăcomie, vor fi
aruncaţi în tartar şi în muncile iadului. Deci atunci, cum am zis mai înainte, cei mai
mulţi se vor rătăci din neştiinţă pe calea cea largă a pierzării.
VEDENIA SFANTULUI NIFON
DESPRE ÎNFRICOŞATA JUDECATĂ
Într-o seară, după ce şi-a terminat obişnuita rugăciune de noapte, Cuviosul Nifon
s-a întins să doarmă pe patul de pietre ca întotdeauna. Era miezul nopţii şi el încă veghea,
privind cerul înstelat şi luna. Singur îşi socotea păcatele sale şi se tânguia cu mintea,
gândindu-se la înfricoşatul ceas al judecăţii. Deodată vede că se trage tăria cerului ca o
perdea şi apare Domnul nostru Iisus Hristos într-o slavă negrăită. În jurul lui, în văzduh,
stăteau toate oştile cereşti; îngeri, heruvimi şi serafimi, erau în minunate şi înfricoşate
cete, rânduite fiecare după felul, frumuseţea şi strălucirea lor. Domnul S-a adresat
conducătorului unei cete şi acela s-a apropiat luminos, cu teamă şi respect.
„Mihaile, mai-marele Aşezământului, pregăteşte, cu ceata ta, tronul de foc al
slavei Mele şi mergi în Valea lui Iosafat. Acolo să-l aşezi ca prim semn al venirii Mele.
25
Pentru că s-a împlinit ceasul când fiecare va lua plata după faptele sale. Grăbeşte-te, că a
sosit ceasul! Voi judeca pe cei ce s-au închinat la idoli şi s-au lepădat de Mine,
Făcătorul lor. Pe cei ce s-au închinat la pietre şi la lemne, pe care le-am dat spre trebuinţa
lor. Pe toţi îi voi sfărâma ca pe „vasele olarului”. Tot aşa şi pe duşmanii Mei, pe ereticii
care au îndrăznit să coboare pe Duhul Mângâietor în rândul făpturilor. Vai de ei, ce foc
îi aşteaptă!
Acum Mă voi arăta şi iudeilor, care M-au răstignit şi n-au crezut în dumnezeirea
Mea. Mi S-a dat toată stăpânirea şi puterea şi sânt Judecător drept. Atunci când eram pe
Cruce, ziceau: Huo! Tu, Cel ce dărâmi Biserica..., mântuieşte-Te pe Tine... Acum a Mea
este răzbunarea, le voi răsplăti! Voi judeca, voi cerceta, voi pedepsi aspru neamul jidovesc,
cel stricat şi viclean, pentru că nu s-a pocăit. Le-am dat vreme de pocăinţă, dar au
nesocotit-o; vor lua acum răzbunare.
Le voi răsplăti şi sodomiţilor, care au spurcat pământul şi văzduhul cu nelegiuirea
lor. I-am ars atunci şi iarăşi îi voi arde, pentru că au urât plăcerea Duhului Sfânt şi au
iubit plăcerea diavolului. Voi pedepsi pe toţi desfrânaţii, neruşinaţii şi întunecaţii care se
aseamănă cu armăsarii. Nu s-au îndestulat cu căsnicia lor legiuită, şi s-au bălăcit în
fărădelege şi satana i-a aruncat legaţi în prăpastia de foc. Nu au auzit că înfricoşat lucru
este a cădea în mâinile Dumnezeului Celui viu. Nu s-au temut că voi vărsa peste ei
mânia Mea; i-am chemat la pocăinţă, dar nu s-au pocăit.
Voi judeca pe toţi tâlharii care au făcut noian de rele, precum şi pe ucigaşi şi pe
toţi care au făcut mulţime de păcate. Eu le-am dat timp să se pocăiască, dar ei n-au luat
în seamă. Unde sânt faptele lor cele bune? Le-am dat pildă şi icoană pe fiul cel
desfrânat şi pe mulţi alţii, să nu se deznădăjduiască de păcatele lor. Ei însă au
dispreţuit poruncile Mele şi s-au lepădat de Mine. S-au îndepărtat de Mine şi au
iubit stricăciunea; pe Mine M-au nesocotit şi s-au făcut robi păcatului. Să meargă deci în
focul pe care ei singuri şi l-au aprins.
Dar şi pe cei care au murit, ţinând minte răul, Te voi trimite într-o înfricoşată
muncă. Pentru că n-au dorit pacea Mea, ci au fost mânioşi, răutăcioşi şi răzbunători. Pe
lacomi, pe cei ce au luat dobândă şi pe toţi iubitorii de argint, care este închinare la idoli,
îi voi nimici şi distruge cu toată mânia Mea, pentru că şi-au pus nădejdea în bani şi pe
Mine M-au nesocotit, ca şi cum nu M-aş îngriji de ei. Pe acei mincinoşi creştini care au
învăţat că nu este învierea morţilor şi că există metempsihoză (reîncarnarea sufletelor)
acum, aici pe pământ, îi voi topi pe toţi în gheenă ca ceara; atunci se vor convinge de
învierea morţilor. Magii, vrăjitorii şi toţi care se ocupă cu magia vor fi zdrobiţi.
Vai şi de cei care au petrecut cu chitare şi instrumente; „au cântat, s-au îmbătat, au
jucat, au vorbit necurăţii şi s-au dedat la rele! I-am chemat şi nu M-au ascultat, ci M-au
luat în râs. Acum viermele le va roade inima. Le-am dat la toţi milă şi pocăinţă, dar nici
unul nu a luat aminte. Voi închide în întuneric şi pe cei ce au nesocotit Sfintele Scripturi,
pe care le-a scris Duhul Meu prin mijlocirea sfinţilor. Voi judeca şi pe cei ce se
ocupă cu superstiţiile şi se încred în cuţite, găleţi, furci şi altele asemenea. Atunci vor
înţelege că trebuia să nădăjduiască în Dumnezeu şi nu în creaturile Lui. Se vor tulbura şi
împotrivi atunci, dar nu vor avea nici o putere deoarece, a Mea este răzbunarea, Eu le
voi răsplăti.
26
Voi pedepsi pe împăraţii şi pe conducătorii care M-au amărât necontenit cu
nedreptăţile lor. Au judecat nedrept şi cu mândrie, dispreţuind pe oameni. Şi aceştia vor
plăti. Dreapta Mea putere nu primeşte mită. Îi voi pedepsi după fărădelegile lor. Atunci
vor înţelege că sunt mai înfricoşat decât toţi împăraţii pământului. Vai de ei, ce iad îi
aşteaptă pentru că au fost cruzi şi au vărsat sânge nevinovat, sângele copiilor şi al soţiilor
lor.
Cu ce urgie voi pedepsi pe acei slujitori care n-au fost păstori adevăraţi ai
Bisericii; care Mi-au părăginit via Mea şi Mi-au risipit oile! Că au păstorit aur şi argint
şi nu suflete şi au căutat preoţia pentru interes. Ce pedeapsă vor lua! Ce tânguire! Voi
vărsa peste ei toată mânia Mea şi urgia, şi-i voi zdrobi. S-au străduit să câştige oi şi boi
care pier, iar de turma mea cea cuvântătoare nu s-au îngrijit. Voi pedepsi cu toiag
fărădelegile lor şi cu bici nedreptăţile lor. Dar şi pe preoţii care glumesc, râd şi se ceartă
în biserică, Îi voi arunca în foc şi în tartar!
Am venit şi vin. Cine poate să-mi stea împotrivă? Dar vai şi amar de cel păcătos
care va cădea în mâna Mea! Pentru că fiecare se va înfăţişa înaintea Mea „gol şi
descoperit”. Cum va îndrăzni atunci să se arate neruşinarea păcătoşilor? Cum vor privi
faţa Mea? Unde-şi vor ascunde ruşinea? Se vor umplea de ruşine înaintea Mea şi a
preacuratelor puteri cereşti.
Voi judeca şi pe monahii care şi-au neglijat canonul şi au nesocotit făgăduinţele
pe care le-au făcut înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor şi a oamenilor. Una au făgăduit şi
alta au făcut. Din înălţimea norilor îi voi arunca în prăpastia iadului. Nu le-a fost deajuns
pieirea lor, ci au produs şi altora sminteală ucigătoare. Mai bine le-ar fi fost să nu se
fi lepădat de lume, decât să se lepede şi să trăiască rău, în desfrânare. A Mea este
răzbunarea, Eu le voi răsplăti tuturor celor ce nu au voit să se pocăiască. Îi voi judeca pe
toţi ca un Judecător drept...
Cuvintele acestea pe care Domnul le-a rostit cu glas de tunet către Arhanghelul
Mihail au umplut de spaimă nenumăratele puteri îngereşti.
Apoi a poruncit să-i aducă cele şapte veacuri de la facerea lumii. Mihail a primit
poruncă să îndeplinească şi acest lucru. De aceea a mers degrabă la casa testamentului şi
le-a adus. Erau ca nişte cărţi mari, pe care le-a pus în faţa Judecătorului. Apoi a stat de
o parte privind cu respect cum răsfoieşte Domnul istoria veacurilor. Şi a luat primul veac,
l-a deschis şi a zis: „Aici scrie, în primul rând: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, un
Dumnezeu în trei feţe. Din Tatăl S-a născut Fiul şi Făcătorul veacurilor, deoarece cu
Cuvântul Tatălui, prin Fiul, s-au făcut veacurile, s-au creat netrupeştile puteri, s-au întărit
cerurile, pământul, adâncurile, marea, râurile şi toate cele ce sunt într-însele”...în acelaşi
chip a răsfoit cele şapte cărţi ale veacurilor. În sfârşit, a luat a şaptea carte şi a citit:
„Începutul veacului al şaptelea înseamnă sfârşitul veacurilor. Începe să se generalizeze
răul, desfrânarea, nemilostivirea. Oamenii veacului al şaptelea sunt răi, invidioşi
mincinoşi, cu dragoste făţarnică, iubitori de stăpânire şi de argint, robiţi de păcatele
sodomiceşti şi de celelalte păcate”.
A mers puţin mai departe, a citit ceva şi îndată şi-a ridicat în sus privirea
mâhnită; a sprijinit o mână pe genunchi şi cu cealaltă şi-a acoperit faţa şi ochii şi a stat
aşa cugetând în sine multă vreme, apoi a şoptit: „într-adevăr, acest veac a întrecut cu
nedreptatea şi cu răutatea pe toate celelalte”...
27
...Apoi, trecând peste multe file, a zis: „O, Preafrumoasă şi Preacinstită Mireasă!
Câţi vrăjmaşi s-au străduit să te murdărească. Dar nu M-ai trădat pe Mine, Mirele Tău!
Nenumărate erezii te-au ameninţat, dar piatra pe care ai fost zidită nu s-a mişcat, pentru că
porţile iadului nu au biruit-o”.
Mai jos erau scrise toate păcatele oamenilor, pe care moartea le-a găsit neşterse
prin pocăinţa. Şi erau aşa de multe, ca nisipul mării... Le-a citit Domnul nemulţumit şi
a dat din cap suspinând. Nenumărata mulţime a îngerilor stătea tremurând de frica
dreptei mânii a Judecătorului.
Când Domnul a ajuns la jumătatea acestui veac, a zis: „Sfârşitul lui este plin de
putoarea păcatului, de lucrurile omeneşti, care sânt toate mincinoase şi întinate: invidie,
ură, minciună, hulă, duşmănie, chefuri, beţii, desfrânări, ucideri, avorturi, lăcomie,
iubire de argint, ţinere de minte a răului. Dar ajunge! ÎI voi curma la jumătate! Să
înceteze stăpânirea păcatului! Şi zicând aceste cuvinte pline de mânie, Domnul a dat
Arhanghelului Mihail semnalul pentru judecată. Imediat, acela cu ceata lui au luat prea
strălucitul şi negrăitul tron şi au plecat...
PROFEŢIA
CUVIOSULUI PAMVO DIN EGIPT (SEC. IV)
Cuviosul Pamvo 1-a trimis odată pe ucenicul său ca să vândă rucodelia sa. Stând
16 zile în cetate, noaptea dormea în tinda bisericii Sfântului Apostol Marcu; şi, văzând
slujba Bisericii şi învăţând şi câteva tropare, s-a întors la bătrânul. Deci i-a zis lui
bătrânul:
„Te văd, fiule, tulburat. Nu cumva vreo ispită ţi s-a întâmplat în cetate?” Răspuns-a
fratele: „Cu adevărat, părinte, întru lenevire cheltuim zilele noastre în pustia
aceasta şi nici canoane, nici tropare nu cântăm. Mergând în Alexandria, am văzut pe cei
din biserică cum cântă şi m-am întristat că nu cântăm şi noi canoanele şi troparele”.
I-a zis lui bătrânul: „Amar nouă, fiule, că au ajuns zilele în care vor lăsa călugării
hrana cea tare, cea zisă prin Sfântul Duh, şi vor urma cântărilor şi glasurilor, căci ce
umilinţă şi ce lacrimi se nasc din tropare când stă cineva în chilie sau în biserică şi
îşi înalţă glasul său ca neputincioşii? Că, dacă înaintea lui Dumnezeu stăm, suntem
datori să stăm cu multă umilinţă şi nu cu răspândire; că n-au ieşit călugării în pustie
ca să stea înaintea lui Dumnezeu şi să se răspândească şi să cânte cântări, să pună
glasurile la rânduială cu meşteşug, ci suntem datori, cu frica lui Dumnezeu şi cu
cutremur, cu lacrimi şi suspine, cu glas evlavios, umilit, măsurat şi smerit, să aducem
Domnului rugăciune.
Că iată zic ţie, fiule, vor veni zile când vor strica (răstălmăci) creştinii cărţile
Sfintelor Evanghelii şi ale Sfinţilor Apostoli şi ale dumnezeieştilor Prooroci, ştergând
Sfintele Scripturi şi scriind tropare şi cuvinte elineşti. Şi se va revărsa mintea la
acestea, iar de la acelea se va depărta. Pentru aceasta părinţii noştri au zis: «Cei ce sunt
în pustia aceasta, să nu scrie vieţile şi cuvintele părinţilor pe pergament, ci pe hârtie, că
28
va să şteargă neamul cel de pe urmă vieţile părinţilor şi să scrie după voia lor, fiindcă
mare este necazul ce va să vin㻓.
Şi a continuat bătrânul: „în astfel de vremuri se va răci dragostea multora şi
va fi necaz mult. Năpădirile păgânilor şi pornirile popoarelor, neastâmpărul
împăraţilor, desfăta-rea preoţilor, lenevirea călugărilor. Vor fi egumeni nebăgând
seamă de mântuirea lor şi a turmei, osârdnici toţi şi silitori la mese şi gâlcevitori;
leneşi la rugăciune şi la clevetiri osârdnici, gata a osândi vieţile bătrânilor şi cuvintele
lor, nici urmându-le, nici auzindu-le, ci mai vârtos ocărându-le şi zicând: «De am fi
fost noi în zilele lor, ne-am fi nevoit şi noi». Iar episcopii în zilele acelea se vor sfii
de feţele celor puternici, judecând judecăţi cu daruri, nepărtinind pe cel sărac la
judecată, necăjind pe văduve şi pe sărmani neajutându-i. Încă şi în popor va intra
necredinţă, erezie, curvie, urâciune, vrajbă, zavistie, întărâtări, furtişaguri şi beţie”. Şi
a întrebat fratele: „Şi ce va face cineva în vremile şi anii aceia?” Răspuns-a
bătrânul: „Fiule, în acele zile, cel ce-şi mântuieşte sufletul său, mare se va chema în
împărăţia cerurilor”.
PROFEŢIA
SFÂNTULUI NIL ATONITUL
DESPRE ANTIHRIST ŞI SFÂRŞITUL LUMII
Pe la anul 1900, mergând spre jumătatea mileniului al optulea de la facerea lumii,
aceasta se va schimba şi se va face de nerecunoscut.
Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de
toate patimile cele trupeşti ale curviei, şi foarte mult se va înmulţi necredinţa şi
fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se feţele oamenilor, şi
nu se vor mai cunoaşte feţele bărbaţilor de ale femeilor, pentru neruşinata îmbrăcăminte
şi a părului din cap.
Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca nişte fiare sălbatice, fiind înşelaţi de
Antihrist. Nu vor da respect părinţilor şi celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Păstorii
creştinilor, arhierei şi preoţi, vor fi oameni cu slavă deşartă, afară de prea puţini, cu totul
nerecunoscând calea din dreapta de cea din stânga.
Atunci se vor schimba obiceiurile şi tradiţiile creştinilor şi ale Bisericii. Curăţia
va pieri de la oameni şi va stăpâni fărădelegea. Minciuna şi iubirea de argint vor ajunge
la cel mai înalt grad şi va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, prea-curviile,
sodomiile, hoţiile şi omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile.
Pentru săvârşirea acestor mari păcate, oamenii vor fi lipsiţi de darul Sfântului Duh,
pe care l-au primit la Sfântul Botez, precum şi de mustrarea conştiinţei. Bisericile lui
Dumnezeu vor fi lipsite de preoţi credincioşi şi evlavioşi şi va fi vai de creştinii care se
vor afla în lume, căci îşi vor pierde cu totul credinţa, nevăzând la nimeni lumina cunoştinţei.
29
Atunci se vor duce la locurile ascunse şi sfinte (mănăstiri şi schituri), ca să
găsească mângâiere sufletului de multele tulburări şi ispite pe care le vor întâmpina
zilnic; dar uşurare nu vor găsi, căci peste tot vor fi piedici şi sminteli. Şi toate
acestea se vor face pentru că Antihrist va stăpâni peste tot, va domni în toată lumea,
va face semne şi minuni cu înşelăciune şi va înşela pe oameni cu viclenie, ca să
născocească şi să vorbească unul cu altul de la un capăt al pământului la celălalt
(telefonul, radiotelefonul, televiziunea, n.n.). Atunci vor zbura prin aer ca păsările
(avioanele n.n.) şi vor înota prin adâncul mării ca şi peştii (submarinele n.n).
Şi toate acestea le vor face oamenii, trăind în tihnă, necunoscând că acestea sunt
înşelăciunile lui Antihrist. Şi aşa de mult va înainta ştiinţa vicleanului, ca să înşele prin
nălucire pe oameni, pentru a nu mai crede în Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat.
Atunci, văzând Preabunul Dumnezeu pierzania neamului omenesc, va scurta zilele
pentru cei puţini care se vor mântui; că se va sili Antihrist cu slugile sale să înşele - de
va fi cu putinţă - şi pe cei aleşi. Atunci fără de veste va veni sabia cu două tăişuri şi va
omorî pe înşelătorul şi pe cei ce-i slujesc lui.
CUVÂNT
AL SFÂNTULUI NIL
PENTRU VENIREA LUI ANTIHRIST
Când se va înmulţi fărădelegea, se vor aduna toate păcatele şi fărădelegile lumii şi
se vor încuiba într-o necurată fiică a desfrânării, care va fi lăcaş al preacurviei, mamă a
tuturor fărădelegilor şi a spurcatului Antihrist şi va fi o femeie necurată şi prea întinată în
toată viaţa ei.
În această femeie prea desfrânată se vor aduna toate fărădelegile lumii din care se
va naşte fiul pierzării, Antihrist. Din pricina lipsei harului Duhului Sfânt de la oameni,
pentru păcatele lor, se vor aduna în pântecele ei toate fărădelegile oamenilor.
După naşterea lui Antihrist va veni toată lipsa în lume. Întâi, va lipsi dintre
oameni dragostea, unirea, curăţia şi frica lui Dumnezeu. Oraşele vor fi lipsite de păstori şi
de povăţuitori credincioşi. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de episcopi, de duhovnici
şi de preoţi evlavioşi, aşa cum au început încă de pe acum a lipsi.
La urmă se va arăta şi necuratul Antihrist, după creşterea vârstei lui, şi se va
umplea de satanicească putere, ca să facă semne şi minuni cu vrăjitoriile lui înaintea
oamenilor pătimaşi. Dar peste oamenii cei sfinţi nu va avea nici o putere să-i amăgească
cu vrăjile lui, ci numai pe cei întunecaţi de patimi.
La început se va arăta blând, ca să plece popoarele la înşelăciunea lui şi să-l
pună împărat. De asemenea, se va arăta cu pace şi smerenie, ca să i se închine toţi,
fiindcă hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; căci, când se vor tulbura oamenii,
atunci el se va bucura. Lumea se va tulbura prin uitarea credinţei şi lipsa fricii de
Dumnezeu. Căci atunci vor stăpâni în lume desfrânarea, preacurvia, sodomia, iubirea
de avere, iubirea de bani, pomenirea de rău, zavistia, uciderea de oameni, beţia,
30
avortul, stricarea familiei şi celelalte greutăţi. Toate acestea vor cuprinde întreg
pământul şi vor stăpâni toate oraşele şi satele, pentru că nu se va găsi atunci alt om
vrednic să împărătească lumea.
Atunci când vor păcătui toţi oamenii, vor crede că îşi lucrează mântuirea lor.
Atunci, în vremea lui Antihrist, se vor defăima Bisericile lui Dumnezeu şi Sfânta
Evanghelie şi va fi multă lipsă în lume. Adică: semne şi arătări de la Dumnezeu, foamete
îndoită, atât de hrană trupească, cât şi sufletească şi de învăţătura dreptei
credinţe. Căci se va încuia cerul, ca în vremea lui Ilie, şi nu va ploua pentru
fărădelegile oamenilor. Apoi vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că
nu se va găsi un om drept, cu fapte bune, ca să-i înveţe cuvântul mântuirii. În vremea
aceea se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncăruri şi băuturi, căci, cu cât
vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi.
Atunci se va zămisli răutatea Satanei în inimile oamenilor şi va vieţui
păgânătatea cu pecetea lui Antihrist, căci se va ridica darul lui Dumnezeu de la oameni,
precum zice Sfânta Scriptură: Nu va rămâne Duhul Meu în oamenii aceştia în veci,
pentru că sunt numai trup (Facerea 6, 3). Atunci se vor împuţina oamenii pe pământ, vor
slăbi şi vor muri cei pecetluiţi de Antihrist ca păsările pe drumuri şi vor mânca oamenii
trupuri de oameni morţi, nemaiputând suferi lipsa şi foamea. Iar înţelesul peceţii lui
Antihrist este acesta: „Al meu eşti, iar eu sunt al tău; de bună voie vii la mine, iar nu de
silă”. Vai şi amar de cei pecetluiţi de Antihrist! Atunci se va face mare tulburare în lume.
Căci, auzind oamenii că în alte părţi este pace, se vor muta acolo, dar, dimpotrivă, vor
găsi mai multă lipsă şi vor auzi de la locuitorii locului aceluia, zicând: „Cum aţi venit
în acest loc blestemat, unde n-a mai rămas între noi înţelegere omenească?” Atunci vor
înceta oamenii de a se mai muta din loc în loc.
Iar din cauza fierberii mării şi a focului de sub pământ, se va desfiinţa
pământul, adică se va usca şi nu va răsări iarbă, copacii nu vor odrăsli vlăstare şi
izvoarele apelor vor seca, iar animalele şi păsările vor muri de aburii mărilor şi ai
pucioasei.
Însă, purtând Dumnezeu grijă de mântuirea tuturor oamenilor cu bunăvoinţă, va
trimite atunci pe pământ pe cei trei sfinţi: Ilie, Enoh şi Sfântul Ioan Evanghelistul, ca
să propovăduiască, să întoarcă la dreapta credinţă şi să înveţe pe cei puţini care vor să se
mântuiască. Căci cei ce nu se vor pecetlui cu pecetea lui Antihrist, vor moşteni împărăţia
cerurilor, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci şi se vor izbăvi de osânda iadului.
Dacă flămânziţi, răbdaţi; că Dumnezeu vă va trimite ajutorul Său dintru înălţime. Iar
oamenii vor zice: iată că cei ce s-au pecetluit cu pecetea lui Antihrist sunt mulţumiţi.
Dar sfinţii le vor zice: ce mulţumire este aceasta la însemnarea peceţii celei pierzătoare;
care cu înşelăciune i-a înşelat; nesimţitori fiind, că nu-şi cunosc mântuirea lor?
Atunci, văzând Antihrist pe cei trei prooroci propovăduind adevărul şi arătând
înşelăciunea lui, se va mânia şi va porunci slugilor sale să-i aducă înaintea lui. Şi întâi are
să-i ademenească, zicând: „Pentru ce voi nu vreţi să vă pecetluiţi cu pecetea
împărătească?” Atunci ei îl vor ocărî în faţă, pentru înşelăciunea lui, zicându-i: „O,
amăgitorule şi înşelătorule Antihrist, nu-ţi ajunge că ai pierdut atâtea suflete, ci ne sileşti
şi pe noi să te ascultăm?! Blestemată este pecetea ta şi slava ta şi cu pierzarea ta a venit
sfârşitul lumii...”. Iar spurcatul, auzind ocările lor şi blestemurile pe care le rostesc
31
sfinţii, singur va lua sabia şi-i va tăia... Iar după moartea lor va porunci slujitorilor lui să
facă cumplite răutăţi, adică: curvii, preacurvii şi cumpărări de copii, şi vor curvi pe
drumuri. Şi pentru răutatea lor îşi vor pierde cuviinţa omenească, şi o să-şi iasă din minţi,
pentru multă nestăpânire a curviei. Se vor face scurţi la stat ca dracii, fiindcă firea
dracilor este scurtă şi rotundă. Că firea dracilor cu a oamenilor răi se va uni la scurtimea
vârstei şi până la cinci palme înălţimea lor. Şi se vor face oamenii mai vicleni decât
dracii; fiindcă dracii n-au trup ca să curvească şi să ucidă, ci numai gânditor îndeamnă pe
oameni.
Atunci Antihrist se va bucura foarte mult că şi-a împlinit scopul lui cel rău şi
dorinţa sa cea fărădelege, şi acolo unde se va bucura el şi se va veseli va veni sabia cea cu
două tăişuri, de sus, şi-l va sfărâma, şi spurcatul lui trup va fi aruncat în veşnica muncă,
unde se va munci împreună cu sufletul cel necurat al lui.
ALTE PROFEŢI I ALE SFÂNTULUI NIL
Mare nerecunoştinţa s-a arătat şi se arată, şi încă şi mai mare se va arăta din
partea monahilor din muntele acesta (Athos). Şi în special se va arăta nerecunoştinţa
către Maica Domnului. Pentru aceasta zic: când va veni de patru ori câte 25 ani, adică
100 de ani, de la 1775 până la 1875, oare atunci la ce stare o să ajungă viaţa
monahicească? Şi după aceasta când vor mai trece de trei ori câte 25 ani, adică de la
1875 la 1950, care este în mijlocul celui de-al optulea veac de la facerea lumii, adică
7500, oare câtă tulburare are să se facă de la 7400 până la 7500? Ce răpiri o să se facă?
Amestecări de sânge, adică se vor căsători rudeniile între ele, stricări de copii, sodomii,
curvii, preacurvii şi toate alte fărădelegi pierzătoare. Şi o să se certe neîncetat şi nu o să
găsească nici începutul nici sfârşitul. Şi pe urmă are să vină şi sfârşitul agarenilor
(turcilor), cea mai de pe urmă şi amară iarnă. Căci atunci are să fie scârbă şi strâmtoare în
toată lumea.
Sunt 25 de ani de când s-a întors sfera spre mai rău, adică de la anul 1785
încoace pierzarea a stăpânit. Dar când vor trece alţi 25 de ani, la care ticăloasă stare are
să înainteze lumea? Adică la 1835, şi după aceea până la anul de la facerea lumii 7500,
vor fi toate răutăţile lui Antihrist... Fiindcă veacul deşartei vieţuiri şi rânduială
monahiceştii aşezări se desparte: Cei de dimineaţă se aseamănă cu flacăra focului, cei de
amiazăzi cu cărbunii cei aprinşi, iar cei de seară cu spuza cea amestecată cu cenuşă care
rămâne de la cărbunii cei aprinşi... Că iubirea de argint îl face pe călugăr a urâ calea cea
strâmtă şi a iubi mai mult odihna şi lenevirea, care este povăţuitoare şi învăţătoare a toată
răutatea. De la patriarhi până la împăraţi şi până la monahi şi la cei mai de pe urmă săraci,
aceasta nu ne lăsă să intrăm prin uşa cea strâmtă. Pentru că iubim cele ale lumii şi suntem
pătimaşi la ele, şi cel dintâi este pântecele.
Vai, vai, o, părinţilor! Plâng şi mă vait după refacerea stării dintâi a acestui munte.
Fiindcă după 1913 trecând 79 de ani se vor face toate răutăţile profeţite despre venirea
lui Antihrist, ani de la facerea lumii 7500...
Într-adevăr 1913+79=1992 adică 7500, căci 5508+1992=7500
32
SEMNE APOCALIPTICE
LA SFÂRŞITUL MILENIULUI II
Întreg secolul XX a fost plin de semne şi cataclisme apocaliptice, pe care, uneori
le uităm sau le minimalizăm din nebăgare de seamă sau nepăsare. Amintim aici pe cele
mai importante:
· Primul război mondial, anii 1916-1918, care a durat este doi ani şi a cutremurat
toată Europa, lăsând în urmă mai mult de un milion de morţi şi răniţi;
· Al doilea război mondial, anii 1941-1945, care a durat aproape cinci ani, şi
care a lăsat mi-lioane de morţi, prizonieri şi răniţi;
· Instaurarea comunismului ateu din Apus în Europa de Răsărit (1918; 1944-
1989), care a ucis, deportat şi torturat zeci de milioane de suflete omeneşti,
făcând tot atâţia martiri şi mărturisitori cât au fost în primele secole ale
creştinismului (pâ nă la anul 324);
· Războaie locale, interetnice, interconfesionale şi de altă natură, care încearcă să
inaugureze o dictatură împotriva ţărilor ortodoxe (cum a fost de exemplu în
Yugoslavia, în Rusia, etc);
· Înmulţirea rapidă a vrăjitoriei şi a demonizării, îndeosebi a femeilor, mai ales
tinere;
· Dezlănţuirea în lumea creştină a desfrâului şi urgiilor trupeşti, întreţinută de
literatura pornografică şi de televiziunea occidentală (Holywood);
· Legalizarea copiilor şi mai ales a fetelor minore să trăiască de mici în desfrâu, ca
să se compromită creştinismul;
Toată lumea în general este tulburată, tristă, îngândurată.
ALTE SEMNE APOCALIPTICE DIN ZILELE NOASTRE
Toţi creştinii de astăzi simt că trăim din plin vremuri apocaliptice. Iată câteva
semne pe care le trăim şi le vedem cu ochii, însă fără a ne pocăi:
· Multe furtuni, uragane şi vânturi cumplite, care au lovit mai ales America de
Nord, considerată centrul satanismului mondial, în acest an;
· Toată lumea creştină observă că timpul trece în vremea noastră mult mai repede ca
în trecut, ceea ce ne încredinţează că de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai
scăpa nici un trup, ca să poată creştinii să reziste în acele cumplite necazuri
(Matei
24, 22);
33
· Ploi, vânturi şi inundaţii mari în întreaga Europă, începând din anul 1990 şi mai
ales în acest an;
· Mari cutremure în cursul anului 1999, cu urmări dezastruoase, care au ucis
zeci de mii de oameni, ceea ce nu s-a întâmplat de multă vreme;
· Alunecări de teren şi mişcări tectonice nemaiîntâlnite până acum;
· Instaurarea în mileniul III a ateismului antihristic din Occident, care se va
extinde până va subjuga toate ţările creştine prin înfometare şi dictatură
economică, financiară, politică şi mai ales religioasă şi va obliga pe creştini să
primească semnul lui Antihrist, cum spune la Apocalipsă, până se va instala ca
împărat al lumii întregi Antihrist, omul fărădelegii, evreu din seminţia lui Dan.
Acest ultim împărat va domni trei ani şi jumătate şi va ucide pe mulţi creştini
care nu se vor lepăda de Hristos. Apoi va veni sfârşitul lumii şi judecata de
apoi, cum citim în Sfânta Evanghelie;
ÎN LOC DE ÎNCHEIERE
Pentru a nu obosi pe cititori acum la sfârşitul mileniului II, încheiem aici primul
număr din seria propusă, cu speranţa că evlavioşii noştri credincioşi vor citi cu interes
această modestă carte şi vor alege ca albinele numai cuvintele ziditoare de suflet, care ne
întăresc şi ne ajută pe calea mântuirii, ca să nu fim osândiţi la judecată.
Noi suntem datori să spunem fraţilor noştri adevărul pe faţă, căci adevărul este
Hristos, Care S-a răstignit pe Cruce pentru noi. El singur este Calea Adevărul şi Viaţa
lumii (Ioan 14, 6). El ne-a răscumpărat prin Cruce şi Înviere.
De aceea se cade ca şi noi să-i urmăm lui Hristos, să ne pregătim cu toţii pentru
ceasul morţii şi să împlinim poruncile Lui, căci poruncile Lui nu sunt grele (I Ioan 5,3).
Să cugetăm şi la cuvintele lui Hristos, Care zice: Să fie mijloacele voastre încinse
şi făcliile aprinse (Luca 12, 35).
Adică să ne stăpânim patimile noastre trupeşti şi sufleteşti prin post şi rugăciune,
ca să fie nelucrătoare. Iar făcliile faptelor bune - credinţa, nădejdea, dragostea şi toate
celelalte - să ne fie permanent aprinse, ca să putem lumina şi noi pe alţii şi să fim
primiţi în Raiul desfătării şi în lumina lui Hristos. Amin.
...Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, deosebi,
zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale
şi al sfârşitului veacului? Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă
amăgească cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt
Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri
de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar
încă nu este sfârşitul. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie
peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremur mare pe alocuri.
Dar toate acestea sunt începutul durerilor...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu