SCRIPTURĂ ŞI TRADłTIE

Arhiepiscopul Hrisostom de Etna şi Episcopul Auxentie de FoticeeaSCRIPTURĂ ŞI TRADIłIE

Traducere din limba engleză:
Mariana Chiper
*

Părintele Serafim Rose SfinŃii PărinŃi, adevăraŃii povăŃuitori către adevărata credinŃă

Tipărit cu binecuvântarea Prea SfinŃitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului


Editura BUNAVESTIRE Galați 2003


Coperta 1: Evanghelie veche românească Coperta 4: Părintele Hrisostom, autorul cărții,    lângă sicriul Părintelui Serafim Rose  © The Blessed Seraphim Hermitage  http://www.sisqtel.net/~williams Traducere după:
Scripture and Tradition,
Nordland Publishing Company, 1984 

© Editura Bunavestire, pentru prezenta ediție
 I. S.B. N. 973 – 86183 – 8 - x
 5
În loc de prefață1:

Sfinții Părinți, adevărații povățuitori către adevărata credință

Părintele Serafim Rose

Aduceți-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum şi-au încheiat viața şi urmați-le credința … Nu vă lăsați furați de învățăturile străine cel de multe feluri… (Evrei 13, 7-9) Niciodată nu a mai existat o asemenea epocă cu învățători falşi ca cea a secolului XX, aşa de bogată în lucruri materiale, dar atât de săracă spiritual. Orice părere ce se poate închipui, chiar şi cea mai absurdă, chiar şi cele care până acum au fost respinse de consimțământul general al tuturor popoarelor civilizate - îşi are acum propria doctrină şi propriul “învăŃător”. Parte din aceşti învăŃători vin cu dovezi sau cu promisiuni a unei puteri “spirituale” şi a unor false minuni, aşa cum întâlnim la unii “harismatici” şi ocultişti; dar cei mai mulŃi dintre aceşti învăŃători nu oferă altceva decât o slabă amestecătură de idei nedigerate pe care le-au primit “din eter” cum s-ar spune, sau de la vreun autoproclamat “înŃelept” modern care cunoaşte mai multe decât toŃi cei vechi doar prin faptul că trăieşte în “luminatele” vremuri moderne. Ca o consecinŃă, filosofia are o mie de şcoli, iar “creştinismul” o mie de secte. Unde e de găsit adevărul în toată această amestecătură, dacă într-adevăr e de găsit în vreun fel în aceste vremuri de rătăcire ce par să nu aibă precedent? Numai într-un loc poate fi găsit izvorul adevăratei învăŃături, curgând de la Însuşi Dumnezeu, nesecat de secole, ci veşnic cristalin, fiind unul şi acelaşi în cei cel propovăduiesc cu adevărat, ducându-i pe cei ce-l urmează spre veşnica mântuire. Acest loc este Biserica Ortodoxă a lui Hristos, izvorul este harul Atot-Sfântului Duh, iar adevăraŃii învăŃători ai predaniei dumnezeieşti care izvorăşte de aici, sunt SfinŃii PărinŃi ai Bisericii Ortodoxe. Dar, vai, cât de puŃini ortodocşi cunosc aceasta! Cum să se adape de la acest izvor? Cât de mulŃi ierarhi din zilele noastre îşi pasc turmele, nu pe păşunile sufletului (cf. Ps. 22, 2), ci pe ruinele lăsate în urmă de înŃelepŃii moderni, care promit ceva “nou”, căutând să-i facă pe creştini să uite adevărata învăŃătură a SfinŃilor PărinŃi, o învăŃătură care - e adevărat – e în total dezacord cu falsele idei ce guvernează timpurile moderne. ÎnvăŃătura ortodoxă a SfinŃilor PărinŃi nu este una ce Ńine de o epocă anume, fie ea “clasică” sau modernă. Ea a fost transmisă printr-o succesiune neîntreruptă din vremea lui Hristos şi a Apostolilor Săi, până în ziua de astăzi, când constatăm că nu a mai existat o altă vreme când a fost nevoie să se redescopere o aşa-zisă învăŃătură “pierdută” a PărinŃilor. Chiar atunci când mulŃi creştini ortodocşi s-au depărtat de această învăŃătură (cum se întâmplă în zilele noastre, de pildă) adevăraŃii ei reprezentanŃi au continuat să o transmită celor însetaŃi să o primească.  Au existat mari epoci patristice, precum strălucitul secol al IV-lea, şi au fost şi epoci de declin în percepŃia patristică a creştinilor ortodocşi, dar niciodată nu a existat vreo perioadă de la începutul Bisericii lui Hristos pe pământ până acum, când tradiŃia patristică nu a mai fost călăuză în Biserică. Nu a mai existat vreun secol fără PărinŃii Săi.  Sfântul Nichita Stithatul, ucenicul şi biograful Sfântului Simeon Noul Teolog, scrie: “Dumnezeu a hotărât ca din generaŃie în generaŃie să nu înceteze pregătirea de către Duhul Sfânt a profeŃilor şi a prietenilor lui Dumnezeu pentru slujirea Bisericii”. 
                                                 1 Acest text  a fost ales în loc de prefaŃă a ediŃiei româneşti deoarece surprinde nevoia unei teologii bazate pe experienŃa patristică, aşa cum  se doreşte a fi cartea “Scriptură şi TradiŃie” (n.red.).
 6
Nouă, creştinilor din vremurile de pe urmă, ne este mult mai la îndemână să ne călăuzim şi să ne inspirăm din SfinŃii PărinŃi ai vremurilor noastre, adică de la aceia ce au trăit în condiŃii similare cu ale noastre şi cu toate acestea au Ńinut neschimbată şi nestricată aceeaşi învăŃătură veşnic nouă, care nu se adresează doar vreunei epoci sau vreunei rase, ci tuturor, până la sfârşitul lumii…  Totuşi, înainte de a vedea ce spun doi dintre SfinŃii PărinŃi mai apropiaŃi de zilele noastre, trebuie să afirmăm răspicat că pentru noi, creştinii ortodocşi, studiul SfinŃilor PărinŃi nu este un exerciŃiu academic de rutină. Mare parte din ceea ce se numeşte actualmente “renaştere patristică” seamănă mai mult cu un joc al unor cărturari heterodocşi alături de imitatorii lor ortodocşi, dintre care nici unul nu a “descoperit” adevărul patristic astfel încât să fie gata să-şi dea şi viaŃa pentru el. O asemenea “patrologie” nu e altceva decât erudiŃie raŃionalistă, care se întâmplă să aibă ca subiect de studiu învăŃătura patristică, fără să înŃeleagă că învăŃătura autentică a SfinŃilor PărinŃi conŃine adevărurile de care depinde viaŃa sau moartea noastră spirituală. Asemenea cărturari pseudo-patrologi îşi petrec timpul încercând să demonstreze faptul că “Pseudo-Macarie” a fost un eretic mesalian, fără să înŃeleagă sau să practice învăŃătura pur ortodoxă a Sfântului Macarie cel Mare sau încercând să dovedească faptul că “Pseudo-Dionisie” a fost un plagiator rafinat al unor cărŃi, a căror adâncimi mistice sau spirituale sunt dincolo de acuzatorii săi, sau că întreaga viaŃă monahală a SfinŃilor Varlaam şi Ioasaf, ce ne-a parvenit prin intermediul Sfântului Ioan Damaschin, nu este altceva decât o “repovestire a vieŃii lui Budha”… şi lista sutelor de asemenea fabule produse de “specialişti” pentru un public credul, care din nefericire nu are nici cea mai mică idee despre atmosfera agnostică în care aceste “descoperiri” sunt făcute, continuă. Când    într-adevăr se pune problema unor nelămuriri (care, bineînŃeles, există) asupra unor texte patristice ce necesită multă erudiŃie, putem fi siguri că acestea nu vor fi rezolvate cu ajutorul unor asemenea “specialişti”, care par a fi total străini de adevărata tradiŃie patristică şi care nu fac altceva decât să-şi câştige existenŃa pe seama ei.  Când erudiŃii “ortodocşi” se îndreaptă către învăŃătura acestor cărturari pseudo-patrologi ori îşi extind cercetările prin acelaşi duh raŃionalist, urmarea nu poate fi decât tragică. De ce? Pentru că asemenea cărturari sunt luaŃi de mulŃi drept “purtători de cuvânt pentru Ortodoxie”, iar sentinŃele lor raŃionaliste sunt considerate ca parte a unei viziuni patristice “autentice”, înşelând astfel pe mulŃi creştini ortodocşi.  În ignoranŃa sa privind adevărata tradiŃie patristică a ultimelor secole (care se întâlneşte mai mult în mănăstiri decât în academii), părintele Alexander Schmemann, de pildă, deşi pretinde că s-a eliberat de “captivitatea apuseană”, despre care îşi închipuie că a reuşit să domine complet teologia ortodoxă a vremurilor moderne, a devenit el însuşi prizonier al ideilor protestante legate de teologia liturgică, aşa cum bine a arătat părintele Michael Pomazansky, un teolog şi patrolog autentic al tradiŃiei patristice din zilele noastre2. Din nefericire o asemenea demascare trebuie făcută şi în cazul pseudo-eruditului în SfinŃi ruşi şi SfinŃi PărinŃi, G.P. Fedotov, care-şi închipuie că Sfântul Serghie “a fost primul Sfânt rus care poate fi catalogat ca mistic” (trecând cu vederea cele patru secole de SfinŃi la fel de “mistici” care l-au precedat), iar opera Sfântului Nil de la Sorski îi pare lipsită de “originalitate” (arătând astfel că el nici măcar nu înŃelege sensul tradiŃiei în Ortodoxie); pe marele Sfânt ortodox Tihon din Zadonsk îl calomniază, descriindu-l mai degrabă ca pe un “fiu al Barocului apusean3 decât ca un moştenitor al spiritualităŃii Răsăritului”4, iar cu o superficialitate rar întâlnită încearcă să-l transforme pe Sfântul Serafim din Sarov (care e foarte puternic înrădăcinat în tradiŃia patristică, încât cu greu îl putem deosebi de marii PărinŃi din pustia Egiptului)     într-un “fenomen unic” în Rusia, “primul reprezentant al clasei bătrânilor duhovniceşti din Rusia” a cărui “viziune despre lume nu are precedent în tradiŃia Răsăriteană” şi care “a fost înaintemergătorul unei noi forme de spiritualitate definită doar ca monahism ascetic”5. Din nefericire, consecinŃele unei asemenea pseudo-erudiŃii apar adesea şi în viaŃa de zi cu zi: suflete naive care, preluând aceste concluzii false drept adevărate, încep lucrul la o “renaştere liturgică” pe temelii protestante, transformându-l pe Sfântul Serafim (ignorând “incomodele” sale învăŃături privind ereticii, pe care le împărtăşeşte împreună cu întreaga tradiŃie patristică)     într-un yoghin hindus sau un                                                  2 The Liturgical Theology of Fr. A. Schmemann, în The Orthodox Word, 1970, No. 6, pp. 260-280. 3 O părere asemănătoare cu a lui Fedotov găsim şi la “ilustrul” filosof  (şi teolog) Chistos Yannaras în cartea Libertatea moralei, p. 123, nota 6 (Anastasia 2002), în capitolul despre pietism. (n. tr.) 4 O teză dezminŃită pe deplin de Nadejda Gorodetsky în Saint Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoyevsky, SPCK, London, 1951.  5 Vezi introducerea lui Fedotov la scrierile acestor Sfinti în A Treasury of Russian Spirituality, Sheed & Ward, New York, 1948.
 7
“harismatic” oarecare; SfinŃii PărinŃi sunt abordaŃi la modul erudiŃilor contemporani – fără evlavie şi fără cutremur, ca şi cum ar fi pe acelaşi nivel cu ei; ca exerciŃiu, acest demers este ezoterism sau un fel de joc intelectual, iar nu o călăuză către adevărata viaŃă şi mântuire. Nu aşa sunt adevăraŃii erudiŃi ortodocşi. Nu e aşa cu tradiŃia patristică ortodoxă, unde autentica, neschimbata învăŃătură a adevăratului creştinism ni se transmite printr-o succesiune neîntreruptă atât prin viu grai cât şi prin cuvântul scris, de la părintele duhovnicesc la fiul duhovnicesc, de la învăŃător la ucenic.  În secolul XX, un ierarh ortodox se distinge în mod special prin orientarea sa patristică – Arhiepiscopul Teofan al Poltavei († 1943, 19 februarie), unul din întemeietorii Bisericii ortodoxe libere din afara Rusiei şi poate arhitectul principal al liniei tradiŃionaliste. În anii în care a fost vicar al Sinodului Episcopilor din această Biserică (anii ‘20), a fost socotit mintea cea mai patristică dintre toŃi teologii ortodocşi din afară. În anii ‘30, s-a retras în singurătate, devenind un al doilea Teofan Zăvorâtul, iar de atunci, din nefericire, a fost în mare măsură dat uitării. Dar memoria lui nu a fost dată cu totul uitării, ci a fost păstrată cu sfinŃenie de cei ce l-au urmat şi de către ucenicii săi; în lunile din urmă unul dintre ucenicii lui de seamă, Arhiepiscopul Averchie de la Mănăstirea Sfânta Treime din Jordanville, New York, i-a publicat o bibliografie alături de o serie de predici6. În aceste predici se poate vedea clar respectul şi evlavia sa faŃă de SfinŃii PărinŃi, ucenicia lui faŃă de ei şi smerenia lui deosebită care nu se mulŃumeşte decât atunci când a reuşit să transmită ideile şi cuvintele SfinŃilor PărinŃi, şi nu propriile idei. Astfel, într-o predică din Duminica Pogorârii Sfântului Duh spune: “ÎnvăŃătura despre Sfânta Treime este punctul culminant al teologiei creştine. De aceea, nu cred de cuviinŃă să prezint această învăŃătură prin cuvintele mele, ci prin cuvintele SfinŃilor şi de Dumnezeu-purtătorilor teologi şi mari părinŃi ai Bisericii: Atanasie cel Mare, Grigorie Teologul şi Vasile cel Mare. Ale mele sunt doar buzele, dar gândurile şi cuvintele sunt ale lor. Ei ne arată masa cea dumnezeiască, iar eu nu sunt decât un slujitor al dumnezeieştii lor prăznuiri”.  Într-o altă predică, Arhiepiscopul Teofan îşi declară motivele smeririi sale în faŃa SfinŃilor PărinŃi (o trăsătură tipică pentru marii transmiŃători ai tradiŃiei patristice, chiar pentru teologi ca Arhiepiscopul Teofan, dar care este atât de evident greşit interpretată de erudiŃii lumii acesteia ca “lipsă de originalitate”). În predica sa la Duminica SfinŃilor PărinŃi ai Sinodului VI ecumenic, pe care a    Ńinut-o în anul 1928 la Varna, în Bulgaria, el a oferit credincioşilor un cuvânt despre semnificaŃia SfinŃilor PărinŃi şi ÎnvăŃători ai Bisericii pentru noi, creştinii. În ce constă măreŃia lor, şi în ce constă semnificaŃia lor specială pentru noi?  „Biserica, fraŃilor, este casa Dumnezeului celui Viu, stâlp şi temelie a adevărului (cf. I Tim. 3, 15). Adevărul creştin se păstrează în Biserică, în Sfânta Scriptură şi în Sfânta TradiŃie, dar necesită o păstrare în adevăr şi o interpretare corectă. SemnificaŃia SfinŃilor PărinŃi e de găsit în aceea că ei sunt cei mai vrednici păstrători şi interpreŃi ai acestui adevăr în virtutea sfinŃeniei vieŃii lor, a unei temeinice cunoaşteri a cuvântului lui Dumnezeu şi a unei bogăŃii de har al Duhului Sfânt Care sălăşluieşte în ei”. Restul predicii se compune din citate din învăŃăturile SfinŃilor PărinŃi (Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Simeon Noul Teolog, Cuviosul Nichita Stithatul) prin care vorbitorul îşi argumentează punctul de vedere.  Ultimul Sfânt Părinte din care citează pe larg Arhiepiscopul Teofan în predica sa este unul foarte apropiat în timp de el, un înaintaş al său în transmiterea tradiŃiei patristice autentice în Rusia – Episcopul Ignatie Briancianinov. El este de două ori semnificativ pentru noi, cei de astăzi: el, nu numai că e un Sfânt Părinte aproape de timpurile noastre, dar, prin râvna lui pentru găsirea adevărului – care e foarte asemănătoare cu cea a celor ce caută astăzi adevărul cu bună-credinŃă – ne arată cum este posibil pentru “un modern luminat” să pătrundă în atmosfera patristică autentică – adică în cea adevărat creştin-ortodoxă – în ideile şi modul ei de gândire. Ne este de mare folos să citim, în cuvintele Episcopului Ignatie Briancianinov însuşi, cum un inginer militar a rupt legăturile care îl legau de “ştiinŃa modernă”, înscriindu-se în tradiŃia patristică pe care a primit-o nu numai prin cărŃi, ci direct de la un ucenic al Sfântului Paisie Velicikovski, transmiŃând-o şi nouă celor de astăzi. “Când eram încă student – zice Arhiepiscopul Teofan citându-l pe Sfântul Ignatie7 – pentru mine nu existau distracŃii sau bucurii! Lumea nu prezenta nimic atrăgător. Mintea mea era complet scufundată în ştiinŃe, dar în acelaşi timp ardeam de dorinŃa să descopăr unde era adevărata credinŃă, unde era adevărata
                                                 6 O scurtă viaŃă a sa în lb. engleză poate fi citită în Orthodox Word, 1969, No. 5. 7 Din volumul întâi în lb. rusă al Operelor complete ale Episcopului Ignatie, pp. 396-401. 
 8
învăŃătură despre ea, străină de orice greşeală dogmatică sau morală. În acelaşi timp, în ştiinŃele înalte, deja mi se arătau limitele cunoaşterii umane. Ajungând la acestea, le-am întrebat: «oferiŃi voi oare ceva pe care omul să-l poată numi al lui? Omul este veşnic, iar ceea ce este al lui trebuie să fie veşnic. ArătaŃi-mi această avuŃie veşnică, această adevărată bogăŃie pe care să o pot lua cu mine dincolo de mormânt! Până acum am văzut numai cunoaştere care piere în pământ, care nu poate rămâne după despărŃirea sufletului de trup»”. Tânărul iscoditor de atunci a trecut pe rând, prin matematică, fizică, chimie şi filosofie, arătându-şi profunda sa cunoaştere în aceste discipline; apoi a trecut la geografie, geodezie, limbi străine, literatură… dar a aflat că, în cele din urmă, acestea nu aparŃin celeilalte lumi. Ca răspuns la această chinuitoare căutare el primi acelaşi răspuns de care nu scapă nici un căutător “luminat” al secolului XX: “ŞtiinŃele rămân tăcute”. Atunci, “pentru a obŃine un răspuns viu şi satisfăcător, cu adevărat necesar, m-am întors spre religie. Dar unde te ascunzi tu, adevărată şi sfântă credinŃă? Nu   te-am putut recunoaşte în fanatism (Papism) care nu poartă pecetea blândeŃii evanghelice. Acesta sufla înfierbântare şi trufie! Nu te-am putut recunoaşte în învăŃătura răzvrătită (Protestantism) care se rupe de Biserică, care îşi alcătuieşte propriul său sistem nou, care proclamă în chip deşert şi îngâmfat descoperirea unei noi şi adevărate credinŃe creştine – şi asta la optsprezece veacuri de la Întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul! Ah! Ce nedumerire grea plutea în sufletul meu!... Cât de mult slăbise el! Ce valuri de îndoială se ridicaseră asupra lui, venite dintro neîncredere în sufletul meu, dintr-o neîncredere în tot ce era exigenŃă, tânguindu-mă din pricina neştiinŃei, din pricina neglijării adevărului.  Şi am început să mă rog adeseori, cu lacrimi, lui Dumnezeu, să nu mă lase jertfă rătăcirii, să îmi arate calea dreaptă, pe care să mă pot îndrepta către El, în chip nevăzut, cu mintea şi inima. Deodată mi se înfăŃişează un gând… Inima se aruncă spre el ca în îmbrăŃişarea unui prieten. Acest gând mă îndemna să cercetez credinŃa la izvoarele ei: în scrierile SfinŃilor PărinŃi. «SfinŃenia lor, îmi spunea el, dă chezăşie că aceste scrieri sunt vrednice de crezare: pe ele alege-le drept călăuze». M-am supus. Am aflat o cale de a căpăta scrierile SfinŃilor bineplăcuŃi lui Dumnezeu, le-am citit cu lăcomie, le-am cercetat în adâncime. După ce am citit o parte, m-am apucat de altele; am citit, am recitit, am citit. Ce m-a izbit mai întâi de toate în scrierile PărinŃilor Bisericii Ortodoxe? Faptul că sunt cu toŃii în conglăsuire – o conglăsuire minunată, măreaŃă… Printre altele, ce învăŃătură am aflat în ele? Am aflat învăŃătura, repetată de toŃi PărinŃii, că singura cale de mântuire este urmarea neabătută a poveŃelor SfinŃilor PărinŃi. «De ai văzut, zic ele, pe cineva amăgit de o învăŃătură mincinoasă, care piere din pricina alegerii nepotrivite a nevoinŃelor, să ştii că acesta a urmat înŃelegerii sale, părerilor sale, iar nu învăŃăturii PărinŃilor» (Ava Dorotei, ÎnvăŃătura a cincea), care alcătuiesc predania dogmatică şi ascetică a Bisericii8”. Cu această tradiŃie, ca şi cu o avuŃie nepreŃuită, îşi hrăneşte Biserica fiii ei.  „Acest gând mi-a fost primul liman în Ńara adevărului. Aici a aflat sufletul meu odihnă de valuri şi vifore. Gând bun, mântuitor, dar nepreŃuit al Atotbunului Dumnezeu, Care vrea ca toŃi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinŃa adevărului să vină! Acest gând s-a făcut piatră de temelie pentru zidirea duhovnicească a sufletului meu! Acest gând a devenit steaua mea călăuzitoare! El a început să-mi lumineze multostenicioasa şi multmâhnicioasa, strâmta, nevăzuta cale a minŃii şi a inimii către Dumnezeu. M-am uitat la lumea religioasă cu acest gând şi am văzut că pricina tuturor erorilor stă în neştiinŃă (ignoranŃă), în uitare şi în absenŃa acestui gând9”. „Citirea PărinŃilor m-a încredinŃat cu deplină limpezime că la mântuire se poate ajunge în chip neîndoielnic în sânul Bisericii Ortodoxe – lucru de care sunt lipsite confesiunile Europei apusene, care nu au păstrat în întregime nici învăŃătura dogmatică, nici cea ascetică a Bisericii lui Hristos din primele veacuri. Ea mi-a descoperit ce a făcut Hristos pentru omenire, în ce constă căderea omului, de ce este neapărată nevoie de un Răscumpărător, în ce constă mântuirea pe care a dobân-dit-o şi o dobândeşte Răscumpărătorul. Ea m-a întărit: trebuie dezvoltată, simŃită, văzută lăuntric mântuirea, fără de care credinŃa în Hristos e moartă, iar creştinismul – un cuvânt şi un nume rămas neîmplinit! Ea m-a învăŃat să privesc veşnicia ca veşnicie, înaintea căreia este nimic chiar şi o viaŃă pământească de o mie de ani, nu doar a noastră, ce se măsoară cu jumătatea de veac. Ea m-a învăŃat că viaŃa pământească trebuie petrecută pregătin- du-ne pentru veşnicie… ea mi-a arătat că toate îndeletnicirile, desfătările, cinstirile, întâietăŃile
                                                 8 Sfântul Ignatie Briancianinov, ExperienŃe Ascetice, vol. I, trad. de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, editura Sofia, Bucureşti, 2oo2, pp. 20-21. 9 ReferinŃă necunoscută.
 9
pământeşti sunt jucărele deşarte cu care se joacă şi prin care pierd veşnica fericire copiii mari… Acestea au fost explicate de SfinŃii PărinŃi cu cea mai mare claritate în sfintele şi minunatele lor scrieri10”. Arhiepiscopul Teofan îşi încheie pledoaria sa în favoarea teologiei patristice cu acest îndemn: “FraŃilor, fie ca acest gând bun (luarea SfinŃilor PărinŃi drept povăŃuitori) să fie steaua voastră călăuzitoare în vremea pelerinajului vostru pământesc pe valurile vieŃii acesteia!” Adevărul, sau ecoul acestui îndemn, ca şi cel al cuvintelor inspirate ale Episcopului Ignatie, nu s-a stins chiar şi după atâtea decenii de când au fost rostite. Lumea a apucat-o pe calea lepădării de adevărul creştin. Devine din ce în ce mai clar că nu există altă alternativă la această cale decât cea fără compromis a adevărului, pe care SfinŃii PărinŃi ne-au transmis-o nouă, celor de astăzi. Totuşi, nu trebuie să ne îndreptăm spre SfinŃii PărinŃi doar pentru “a afla câte ceva despre ei”. Dacă nu vom face mai mult de-atât, ne vom pomeni în situaŃia antipaticilor polemişti ai defunctelor academii din această pieritoare lume modernă, chiar şi când aceste academii se numesc “ortodoxe” şi învăŃaŃii teologi din ele definesc clar şi explică totul despre “sfinŃenie”, “spiritualitate” sau “theosis”, neavând experienŃa necesară pentru a vorbi direct din inimă sufletelor însetate, rănindu-le dorinŃa de înaintare pe calea luptei spirituale, nici capacitatea de a descoperi fatala greşeală a “teologilor” academici care vorbesc despre Dumnezeu cu Ńigara şi paharul de vin în mână şi nici curajul de a-i acuza pe ierarhii apostaŃi de trădare a lui Hristos. Trebuie mai degrabă să ne adresăm, să recurgem la SfinŃii PărinŃi pentru a deveni ucenicii lor, pentru a primi învăŃătura adevăratei vieŃi, mântuirea sufletului, chiar dacă prin aceasta vom pierde favoarea acestei lumi şi vom deveni proscrişii ei. Dacă facem astfel, vom găsi calea de ieşire din această mlaştină confuză a gândirii moderne, mlaştină care apare din lepădarea sfintei predanii a PărinŃilor. Vom descoperi astfel că SfinŃii PărinŃi sunt uimitor de “contemporani” prin faptul că vorbesc direct despre lupta creştinilor ortodocşi de astăzi, dând răspunsuri întrebărilor cruciale ale vieŃii şi morŃii, întrebări pe care erudiŃia academică, dintr-o teamă nejustificată, de obicei nici nu le pune, dar, chiar când se întâmplă să o facă, dă un răspuns neconcludent acestor întrebări puse de către curioşii care nu însetează cu adevărat după nişte răspunsuri. De la PărinŃi vom afla adevărată călăuzire, învăŃând smerenia şi neîncrederea în deşarta noastră înŃelepciune lumească, pe care am absorbit-o împreună cu aerul stricat al vremurilor noastre, dar aceasta o vom realiza cu ajutorul celor ce au plăcut lui Dumnezeu şi nu lumii. Vom găsi în ei pe adevăraŃii PărinŃi, care lipsesc atât de mult astăzi, când dragostea multora s-a răcit (cf. Mt. 24, 12) – PărinŃi al căror scop este de a ne călăuzi ca fii ai lor, ai lui Dumnezeu şi ai Cereştii Sale ÎmpărăŃii unde vom petrece şi vom vorbi veşnic cu aceşti oameni îngereşti  într-o fericire negrăită. Nu există vreo problemă a acestor vremuri care să nu-şi poată găsi soluŃia printr-o lectură atentă şi evlavioasă a SfinŃilor PărinŃi: fie că e vorba de secte şi erezii care abundă astăzi, ori de schisme şi “jurisdicŃii”; fie că este vorba de monopolul vieŃii spirituale exercitat de „renaşterea harismatică”, ori de subtilele ispite ale convenŃiilor şi confortului modern; fie că e vorba de chestiuni filosofice complexe precum “evoluŃia”, sau delicata problemă a avortului, a euthanasiei, a „controlului naşterilor”; ori de stupida problemă a “renovaŃionismului”, care începe prin „revizuirea calendarului” şi se termină cu „protestantisnul de rit răsăritean”. În toate aceste întrebări, SfinŃii PărinŃi, respectiv PărinŃii noştri cei vii care i-au urmat, sunt singurul nostru ghid de încredere. Episcopul Ignatie şi alŃi PărinŃi din vremuri apropiate nouă ne-au indicat nouă, ultimilor creştini, care sunt PărinŃii de care noi avem acum nevoie pentru a-i citi şi în ce ordine să facem aceasta. Fie ca aceasta să fie o inspiraŃie pentru a considera că PărinŃii sunt piatră de temelie a clădirii sufletelor noastre pentru moştenirea vieŃii celei adevărate! Amin.

                                                 10 Sf. Ignatie, op.cit. pp. 21-22.
 10
Scriptură şi TradiŃie

Introducere

Există, în Biserica Ortodoxă, două moduri de a face teologie; două niveluri, ca să spunem aşa, la care poate fi abordat adevărul dumnezeiesc. Primul dintre acestea, teologia esenŃială, izvorăşte din duhul Bisericii, din însăşi experienŃa PărinŃilor purtători de Dumnezeu care, în scrierile şi exprimările lor teologice, fac să se simtă toată dulcea mireasmă din floarea vederii lor duhovniceşti. Iar această floare este hrănită de chiar ViŃa CredinŃei, cu rădăcini în aceeaşi vie în care SfinŃii, Mucenicii şi Mărturisitorii sau ostenit veacuri de-a rândul şi au plantat temelia sigură a adevărului. O astfel de teologie nu este domeniul eruditului şi nici nu este, în cele din urmă, preocuparea intelectului. Ea nu poate fi despărŃită de viaŃa duhovnicească. (Aşa se face, de pildă, că marele luminător al ortodoxiei, Sfântul Grigorie Palama [† 1359], este caracterizat de Biserică drept “desăvârşirea călugărilor”, “Grigorie făcătorul de minuni”, “propovăduitor al harului” şi, ca urmare, “teolog de neînvins printre teologi”). Acordând titlul de “Teolog” unui număr atât de mic de PărinŃi (doar câŃiva au acest nume), Biserica Ortodoxă aduce mare preŃuire adevărului pe care Ea îl întruchipează şi care este inextricabil legat de viaŃa duhovnicească pe care o conduce, o îndrumă şi o oferă celor smeriŃi şi celor credincioşi, un adevăr care este cea mai înaltă formă de teologie, o “cunoaştere duhovnicească” a lui Dumnezeu. Nu îndrăznim să pretindem că vom putea reda în paginile acestei cărŃi această teologie revelată, neschimbătoare. A doua formă de teologie care este posibilă în Biserică este teologia secundară, în principal oferind explicaŃia vieŃii duhovniceşti după şi în concordanŃă cu revelaŃia dumnezeiască a teologiei esenŃiale. Această teologie cuprinde procesul prin care ne ridicăm intelectul la contemplarea mentală a adevărului dumnezeiesc, prin care încercăm să ne apropiem de Dumnezeu într-o formă de disciplină mentală, experienŃa ultimă a adevărului fiind realizată doar prin iluminarea Harului Său. Astfel, avem astăzi “teologi” care studiază acest al doilea mod de a face teologie şi care ne pot ajuta în strădaniile noastre de a ridica intelectul spre o înŃelegere a ceea ce este “cu neputinŃă de înŃeles”. În măsura în care asemenea eforturi recunosc valoarea şi superioritatea teologiei esenŃiale, ele rămân credincioase TradiŃiei patristice. Chiar dacă nu izvorăsc din mintea mistică a SfinŃilor PărinŃi, cel puŃin o exprimă cu fidelitate. Similar, în măsura în care aceste eforturi sunt concentrate asupra adevărului dumnezeiesc, ele inspiră smerenie celui care studiază despre Dumnezeu. Şi, aşa cum ne învaŃă SfinŃii PărinŃi, unde este smerenie, acolo şi Dumnezeu sălăşluieşte. Şi unde sălăşluieşte Dumnezeu, acolo se află adevărul. Iar noi vă oferim cu smerenie această carte, cu o dorinŃă fierbinte pentru cunoaşterea adevărului, şi în limitele acestui al doilea mod de a face teologie.  RelaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie nu este un subiect recent în istoria gândirii teologice ortodoxe. Încă din timpurile apostolice, înŃelegerea corectă a Scripturii şi a TradiŃiei a avut o importanŃă crucială în Biserica Creştină. De fapt, mulŃi dintre ereticii timpurii, inclusiv Arie (aprox. 250 – 336), şi-au început mişcările primejdioase înspre rătăcire prin folosirea greşită a Scripturii şi printr-o neînŃeleaptă ruptură de TradiŃie. Prin urmare, tema asupra căreia se opreşte această carte nu este una nouă şi, desigur, ea nu propune o relaŃie nouă între Scriptură şi TradiŃie. Cartea pur şi simplu recunoaşte importanŃa înŃelegerii corecte a Scripturii şi a TradiŃiei în viaŃa duhovnicească, dovedită de atenŃia pe care SfinŃii PărinŃi au arătat-o faŃă de această problemă, şi încearcă să facă o prezentare accesibilă a ceea ce SfinŃii PărinŃi au spus despre primirea Scrierilor Sfinte şi a obiceiurilor, practicilor şi doctrinelor care ne-au fost lăsate moştenire de către înşişi SfinŃii Apostoli. Considerăm că această carte apare la un moment cât se poate de potrivit. Deoarece au pierdut deosebirea pe care noi o facem între teologia esenŃială şi teologia secundară, scriitorii heterodocşi (şi, din păcate, şi mulŃi scriitori ortodocşi) au ajuns la un stil independent de scriere şi de cercetare. Nerecunoscând adevărul revelat al teologiei esenŃiale, ei nici nu îl pot folosi drept criteriu al adevărului după care să îşi îndrume cercetarea şi să îşi formuleze exprimarea. Neavând nici un criteriu al adevărului, adesea (şi uneori destul de arogant) îşi îmbracă opiniile într-o aură, chipurile evidentă, de “adevăr”. Şi cu
 11
cât părerile lor se îndepărtează mai mult de adevărul SfinŃilor PărinŃi, cu atât mai mult această aură devine o barieră de raze întunecate, ascunzând lumina adevărului. Teologia secundară perorează în întuneric, în vreme ce lumina adevărului esenŃial se micşorează şi se stinge în adâncurile minŃii. Astfel, lucru trist, mult prea mulŃi creştini ortodocşi au ajuns să înŃeleagă total greşit învăŃătura Scripturii şi să distorsioneze şi să pervertească mărturia patristică. Au ajuns să împărtăşească vederile heterodocşilor şi să piardă din vedere noŃiunea ortodoxă a adevărului.  Este absolut necesar, prin urmare, să înŃelegem atitudinea singulară a Bisericii Ortodoxe faŃă de Scriptură şi TradiŃie. A face aceasta înseamnă a înŃelege atitudinea dreaptă, adevărată a Bisericii. La urma urmei, Scriptura a izvorât din însăşi Biserica Ortodoxă. În sânul Bisericii au ajuns la maturitate atât Scriptura cât şi TradiŃia. Acestea sunt domeniul ei şi doar ea le înŃelege în mod deplin şi corect. Dacă Biserica Ortodoxă este Biserica istorică, atunci Ea întruchipează adevărul istoric al creştinismului.  Odată ce am înŃeles aceasta, ne putem lipsi de tendinŃa periculoasă, răspândită printre unii ortodocşi, de a înŃelege Scriptura şi TradiŃia în moduri neortodoxe, de a distorsiona imaginea şi icoana adevărului conŃinut în Sfânta Scriptură şi exprimat în întreaga TradiŃie. SusŃinătorii actualelor “studii biblice” în stil occidental, concentrate pe o disecare periculoasă, din punct de vedere spiritual, a Scripturii (de parcă ar fi poezie scrisă de om sau vreun alt text literar al cărui adevăr e deschis analizei de text) sunt, în mod clar, motivaŃi de o înŃelegere greşită a Ortodoxiei. Vă oferim această carte cu speranŃa că, în ciuda neajunsurilor ei, îi va conduce totuşi pe unii la o viaŃă spirituală mai înaltă. Unul dintre noi (Episcopul Auxentie) este convertit la religia ortodoxă. Celălalt (Arhiepiscopul Hrisostom) vine dintr-o familie în care, generaŃii de-a rândul, ortodocşi şi heterodocşi s-au căsătorit între ei. Astfel, înŃelegem bine distorsiunile contemporane din perspectiva ortodoxă asupra Scripturii şi a TradiŃiei, în vreme ce alŃi scriitori ortodocşi nu ar putea să o facă la fel de uşor. Unul dintre noi a îmbrăŃişat şi a purtat o luptă intelectuală cu precepte neortodoxe. Celălalt a fost martorul nu al întâlnirii ecumenice artificiale, politicoase (şi adesea compromiŃătoare) a vederilor heterodoxe şi ortodoxe, ci al unei confruntări imediate şi actuale a Ortodoxiei şi a gândirii apusene, într-un context în care minŃile, vieŃile şi sufletele au fost direct afectate. Cititorul, prin urmare, nu ar trebui să considere aceste pagini drept un simplu exerciŃiu de erudiŃie; şi nici nu ar trebui să considere că deficienŃa lor vădeşte uscăciune sufletească. Ele sunt oferite cu intenŃii sincere, profund motivate de emoŃii adânci, de dragostea de adevăr şi de râvna pentru Ortodoxie – ceea ce ar putea, în cele din urmă, chiar să treacă cu vederea slăbiciunea duhovnicească. În sfârşit, trebuie să ne exprimăm recunoştinŃa faŃă de mai mulŃi oameni care au făcut posibilă apariŃia acestui volum şi care ne-au încurajat în lucrarea noastră. Această operă este într-adevăr rezultatul unui efort comun. Ambii autori au fost angajaŃi în mai mulŃi ani de cercetare extinsă şi datorează mulŃumiri multor persoane, dintre care nu toate pot fi menŃionate aici. Arhiepiscopul Hrisostom, pe când preda cursuri universitare şi postuniversitare la Universitatea din California (la Departamentul de psihologie) a fost (în ciuda specializării sale principale) încurajat şi ajutat să îşi continue munca de cercetare a istoriei bizantine, favoare pentru care se cuvine să exprimăm aprecierea cuvenită. Un sprijin similar i-a fost acordat anterior de către Departamentul de psihologie din Universitatea Princeton, unde Înalt Prea SfinŃia Sa a fost doctorand şi asistent în procesul educaŃional.  Ambii datorăm aceeaşi mare apreciere regretatului profesor emerit de la Universitatea Harvard şi profesor de religie, istorie şi studii slave de la Universitatea Princeton, protoprezbiterul Georges Vasilievici Florovski  (1893 – 1979). Pe când ne aflam amândoi la Princeton, părintele Florovski a fost o sursă permanentă de ajutor, mai ales pentru Episcopul Auxentie, pe atunci student la Departamentul de religie. Neîndoielnic, părintele Florovski a avut o contribuŃie însemnată la cercetarea prezentată aici. Nu putem decât să cerem să îi fie iertate scăpările din lucrarea noastră, întrucât ele reprezintă, în mod sigur, nu neajunsurile sale academice, ci propriile noastre neajunsuri. 
 12
Capitolul 1 SCRIPTURĂ ŞI TRADIłIE

Pentru a discuta relaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie în teologia ortodoxă este de dorit ca mai întâi să se ajungă la o definiŃie a termenilor. Două observaŃii trebuie făcute la început. Mai întâi, cineva s-ar putea grăbi să considere că termenii nu au nevoie decât de o abordare în trecere. DiscuŃia noastră ulterioară, totuşi, ar trebui să arate clar că termenii “Scriptură” şi “TradiŃie” sunt folosiŃi cu sensuri foarte diferite în creştinismul răsăritean şi în cel apusean. Mai mult, întrebuinŃarea lor în lumea creştină apuseană (de către scriitori şi teologi protestanŃi şi romano-catolici) este suficient de divergentă, în ea însăşi, pentru a justifica o abordare atentă. În al doilea rând, definiŃia noastră nu poate fi decât comparativă. Aşa cum a arătat Werner Elert (1885-1954), deseori nu există termeni teologici occidentali care să exprime “direcŃiile conceptuale mai subtile”1 ale teologiei ortodoxe răsăritene. De aceea, trebuie să ajungem mai întâi la o descriere a poziŃiei ortodoxe vis-a-vis Scriptură şi TradiŃie, punând-o aproape permanent în contrast cu poziŃiile protestante şi romano-catolice. Din acest contrast apare un studiu al credo-ului adesea subtil şi evaziv al Răsăritului.

 13

Scriptura

Scrierile sfinte ale lumii creştine (în latină, scriptura; în greacă, γραϕή) sunt în general alcătuite, atât în creştinătatea răsăriteană cât şi în cea apuseană, din Vechiul şi din Noul Testament. CărŃile celor două Testamente provin din aşa numitul “canon” al Scripturii. În vreme ce Caspar René Gregory (18461915), un învăŃat de seamă în materie de canon biblic, îşi începe studiul asupra canonului Noului Testament cu precizarea că “primul lucru care trebuie făcut este să se determine dacă există sau nu un canon”2, putem spune, fără să ne temem că greşim, că majoritatea teologilor şi istoricilor pornesc de la ipoteza că acest canon este expresia eclezială complexă a bisericii creştine primare (deşi întrucâtva modificată mai târziu) referitoare la scrierile sfinte care au fost recunoscute ca atare3. Cuvântul “canon” intră în vocabularul creştin prin cuvântul grecesc κανών. Κανών se referă fie la o regulă (lege) sau o poruncă, fie la un instrument sau standard faŃă de care ceva este măsurat. Sfântul Apostol Pavel († aprox. 67) pare să fi cunoscut termenul exact cu acest sens. În Epistola către Galateni, Sfântul Pavel se referă la aceia care au fost tăiaŃi împrejur ca umblând “după dreptarul acesta”4. El scrie de asemenea corintenilor despre “măsura dreptarului”5, despre “măsura noastră”6 şi despre “măsura străină”7. În toate aceste citate, termenii “dreptar” şi “măsură” sunt înŃeleşi cu sensul de regulă (lege) sau maximă. Gregory subliniază că acelaşi înŃeles al cuvântului se găseşte încă din anul 315, când este folosit la Sinodul din Ancyra cu referire la reguli şi doctrine generale ale Bisericii8. Majoritatea cercetătorilor din domeniu sunt de acord că pluralul “canoane” a înlocuit cuvântul “dogme” încă de la Sinodul din Antiohia din 3419. ÎntrebuinŃarea cuvântului “canon” cu referire la Sfânta Scriptură prezintă unele dificultăŃi. Nu există nici o îndoială că până la Sinodul de la Laodicea (363) se stabilise deja printr-o regulă care erau cărŃile din Biblia creştină. Canonul al cincizeci şi nouălea al acelui sinod hotărăşte că numai cărŃile “canonice” ale Vechiului şi Noului Testament ar trebui să fie folosite în Biserică. Dar este evident (şi mai târziu vom dezvolta această interpretare citând anumite păreri ale SfinŃilor PărinŃi din Biserica Primară) că termenul “canonic” poate să se refere nu doar la acele cărŃi stabilite printr-o regulă (cum pare să sugereze decretul laodicean), ci la Sfânta Scriptură însăşi ca norma, sau canonul faŃă de care este măsurată practica religioasă.  (De  aici,  vestita  maximă  a  Sfântului   Isidor  Pelusiotul [†aprox. 435]: “Τον κανονα τη ς α
ληθείας τ ας θειας φηµι  γραϕας [SusŃin că Dumnezeieştile Scripturi sunt canonul adevărului]”10). Ceea ce noi vom aborda este exact cazul stabilirii unei reguli a conŃinutului Scripturii (o “colecŃie canonică” a cărŃilor care trebuie urmate de Biserica Creştină). Dar la tema concomitentă a Scripturii ca şi “canon”, sau măsură a adevărului, vom reveni ulterior.

Canonul Vechiului Testament

Preocuparea noastră principală în acest subcapitol nu este legată de formarea canonului iudeu al Vechiului Testament, ci mai degrabă este legată de canonul cărŃilor Vechiului Testament aşa cum s-a dezvoltat el în Biserica Creştină. Totuşi, din moment ce creştinii au preluat acest canon aproape integral de la cel iudaic, se cuvine să acordăm atenŃie şi dezvoltării canonului în tradiŃia iudaică. Nu s-a ajuns la un acord asupra listei exacte a scrierilor sfinte evreieşti dinainte de secolul al V-lea înainte de Hristos. Cam pe la jumătatea secolului al V-lea înainte de Hristos, se spune că Sfântul Ezdra († aprox. 456 î. H.) a fost inspirat să dicteze mai multe cărŃi unui număr de cinci scriitori, dintre care douăzeci şi patru aveau să fie publicate drept canonul evreiesc11. Aceste cărŃi au fost împărŃite în trei secŃiuni: mai întâi Tôrâ, “Legea” – cele cinci cărŃi ale Sfântului Prooroc Moise († aprox. 1430 î. H.): 1) Facerea, 2) Ieşirea, 3) Leviticul, 4) Numerii şi 5) Deuteronomul; în al doilea rând, Nĕbî`îm, “ProfeŃii” – opt cărŃi, grupate după cum urmează:1) Cartea lui Isus Navi, 2) Cartea judecătorilor, 3) Cartea întâia a regilor (I Samuel) şi Cartea a doua a regilor (II Samuel), 4) Cartea a treia a regilor (I Regi) şi Cartea a patra a regilor (II Regi), 5) cei “Doisprezece prooroci” (Osea, Amos, Miheia, Ioil, Avdie, Iona, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia şi Maleahi), 6) Isaia, 7) Ieremia şi 8) Iezechiel; şi în al treilea rând, Kětûbîm, “Scrieri” – unsprezece cărŃi, grupate după cum urmează: 1) Cartea Rut, 2) Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) şi Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor), 3) Cartea a doua Ezdra (Cartea întâi a lui
 14
Ezdra sau Ezra) şi Cartea lui Neemia (a doua Ezdra), 4) Cartea Esterei, 5) Psalmii, 6) Cartea lui Iov, 7) Pildele lui Solomon, 8) Ecleziastul, 9) Cântarea Cântărilor, 10) Plângerile lui Ieremia şi 11) Daniel.  Dacă Scripturile iudaice nu ar fi fost traduse în limba greacă, nu ar fi existat nici un dezacord între creştinii timpurii referitor la cuprinsul canonului Vechiului Testament. Dar Septuaginta, numele dat traducerii greceşti a Vechiului Testament, a inclus cărŃi neindicate de canonul evreiesc. Şi întrucât Septuaginta a fost în general folosită de creştini în primele câteva secole după Hristos, aceste cărŃi adiŃionale au fost însuşite de Biserică. Septuaginta (în latină Septuaginta înseamnă “şaptezeci”, adesea abreviat “LXX”) a fost pregătită de către evreii elenizaŃi din Alexandria (şi, prin urmare, este adesea numită canonul alexandrin). Se spune că regele Ptolemeu al II-lea Philadelphus (285 î. Hr.–246 î. Hr.) a comandat o versiune grecească a scripturilor evreieşti pentru Biblioteca Regală din Alexandria. ÎnalŃii preoŃi de la Ierusalim au trimis şaptezeci şi doi de învăŃaŃi (câte şase din fiecare din cele douăsprezece triburi) la Alexandria, unde au terminat traducerea scrierii evreieşti în şaptezeci şi două de zile (de aici, numele de “Septuaginta”). Traducerea rezultată cuprindea un număr de cărŃi neincluse în canonul evreiesc: Cartea întâi a lui Ezdra (III Ezdra), Cartea lui Tobit, Cartea Iuditei, adăugiri la Cartea Esterei, Cartea întâia a Macabeilor, Cartea a doua a Macabeilor, Cartea a treia a Macabeilor, Psalmul 151, Rugăciunea regelui Manase, Cartea înŃelepciunii lui Solomon, Cartea înŃelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecleziastul), Cartea lui Baruh, Epistola lui Ieremia şi adăugiri la Daniel (Istoria Susanei, Cântarea celor trei tineri şi Istoria omorârii balaurului şi a sfărâmării lui Bel)12. Creştinii din primele veacuri, recunoscând divergenŃa dintre textele iudaice ale Vechiului Testament şi Septuaginta, s-au referit la cărŃile comune ale celor două texte ca fiind όµολογούµενοι  (“acceptate”, sau mai corect, “recunoscute”) şi la cele aflate doar în Septuaginta ca fiind α
ντιλεγóµενοι (“contrazise”)13. CărŃile “contrazise” sunt adesea numite “deuterocanonice” (un termen introdus de Sixtus din Siena [1520-1590] în secolul al şaisprezecelea) sau “apocrife” (de la grecescul α
ποκρυϕα, “ascuns”). Se pare că, după cum spun mai mulŃi cercetători, SfinŃii PărinŃi din Biserica Primară nu au avut aceeaşi atitudine faŃă de scrierile apocrife. Fericitul Ieronim din Stridonium († 420) considera adăugirile din Septuaginta ca fiind “nu «canonice», ci «ecleziastice»”14. Deşi întru totul folositoare ca lecturi duhovniceşti, acestora nu trebuia să li se acorde autoritatea avută de cărŃile din canonul iudaic. Fericitul Augustin din Hippo   († 430) a acceptat Septuaginta în întregime. Sfântul Policarp din Smirna († 167) şi Sfântul Irineu din Lyon     († 202), ca şi Tertulian (aprox. 155–220), au folosit cărŃile deuterocanonice ca fiind Scriptura adevărată. Această discordanŃă dintre părerile SfinŃilor PărinŃi din Biserica Primară se va vedea mai jos, când vom analiza perspectiva romano-catolică, protestantă şi ortodoxă asupra canonului Scripturii.

Canonul Noului Testament

Nu intră în orizontul discuŃiei noastre de faŃă să facem o prezentare completă a dezvoltării canonului Noului Testament. Mai degrabă, scopul nostru este să furnizăm un cadru general, încă o dată, faŃă de care să elaborăm perspectiva ortodoxă asupra Scripturii. łinând cont de această precizare, pentru a uşura abordarea, vom împărŃi istoria dezvoltării canonului Noului Testament după convenŃia folosită de Frederick John Foakes-Jackson şi B. T. Dean Smith în prezentarea generală pe care ei o fac Noului Testament: anii 70-140; anii 140-200; şi de la sfârşitul secolului al doilea până în 40015. Facem aceasta doar pentru a facilita abordarea şi nu în semn de recunoaştere a validităŃii acestor împărŃiri cronologice. Din anul 70 până în 140 este greu să se vorbească de un canon al Scripturii Noului Testament. Se discută chiar dacă creştinii au avut altceva în afară de texte împrăştiate din Evanghelii şi din Epistole16. Singura urmă de dovadă, de o natură cu totul speculativă, pentru a sugera că în această perioadă a existat un canon rudimentar, se găseşte în preocuparea a numeroşi eretici pentru un “canon” al scrierilor. Marcion (a cărui perioadă de glorie a fost între 140 şi 160), un eretic gnostic, a format o carte standard a scrierilor sfinte. S-ar putea presupune că acŃiunile sale imitau practica din comunitatea creştină ortodoxă17. Dar aproape că nu există date concrete disponibile despre comunitatea ortodoxă.  Din 140 până în 200 există mai multe dovezi care atestă o încercare reală a Bisericii de a forma un Nou Testament. Cercetătorii fac deseori referiri la un canon al “Vechiului Legământ” al Sfântului Meliton din Sardica   († aprox. 177) de la mijlocul secolului al doilea (un canon al cărŃilor Vechiului Testament).
 15
Se presupune că referirea specifică la un “Vechi Legământ” presupune existenŃa unui Nou Legământ (sau Testament). Mai mult, majoritatea cercetătorilor (se pot compara, de exemplu, Foakes-Jackson şi Smith, von Harnack şi Heard, q. v. ) sunt de acord că până în anul 200 cele patru Evanghelii (ale SfinŃilor Matei, Marcu, Luca şi Ioan) au fost universal acceptate. Sfântul Irineu a comparat cele patru Evanghelii cu cei patru stâlpi pe care stă pământul18, lăsând impresia că aceste Evanghelii erau destul de bine cunoscute în Biserică. Canonul Noului Testament a fost în cele din urmă stabilit într-o formă finală în perioada dintre sfârşitul secolului al II-lea d. Hr. şi până în jurul anului 400. Această perioadă este de asemenea epoca primelor mari Sinoade, când toate părŃile Bisericii s-au adunat şi au identificat scrierile recunoscute de Biserica Sobornicească. Până în vremea vestitului istoric al Bisericii, Episcopul Eusebiu de Cezareea, s-a ajuns la un consens destul de larg că în canonul Noului Testament sunt cuprinse douăzeci şi şapte de cărŃi. În Istoria Bisericii, Episcopul Eusebiu enumeră aceste cărŃi ca fiind cele patru Evanghelii, Epistolele pauline (Romani, I Corinteni, II Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, I Tesaloniceni, II Tesaloniceni, I Timotei, II Timotei, Tit, Filimon şi Evrei, care a fost uneori contestată), Faptele SfinŃilor Apostoli, I Petru, I Ioan şi Apocalipsa (RevelaŃia). El include cărŃile SfinŃilor Iacov, Iuda, II Ioan, III Ioan şi II Petru ca făcând şi ele parte din canon, deşi recunoaşte că uneori, canonicitatea lor a fost pusă la îndoială. El respinge, ca necanonice, diferite cărŃi care erau adesea citate de SfinŃii PărinŃi din Biserica Primară (de pildă, Faptele Sfântului Pavel, Păstorul din Hermas, Didahia, Evanghelia Iudeilor), dar care nu s-au bucurat niciodată de o largă primire. Aceste douăzeci şi şapte de cărŃi au fost în cele din urmă stabilite ca fiind canonice, în Apus, la Sinodul al treilea de la Cartagina (397). DiscuŃiile în Răsărit au continuat şi, la acea vreme, nu s-a decis formal asupra nici unui canon definitiv. Totuşi, până în 691, la Sinodul Quinisext, atât Biserica Răsăriteană cât şi cea Apuseană au ajuns la un acord asupra celor douăzeci şi şapte de cărŃi canonice care fuseseră enumerate anterior la Cartagina. În esenŃă, s-a stabilit conŃinutul canonului Noului Testament, rezolvând pentru Răsărit ultima problemă legată de canonul Scripturii, şi anume primirea Apocalipsei Sfântului Ioan (faŃă de a cărei primire existaseră anumite reŃineri).

Canoanele Vechiului Testament şi ale Noului Testament printre ortodocşi, romano-catolici şi protestanŃi

Scurta noastră prezentare istorică a dezvoltării canonului Noului Testament ar trebui să nu lase nici o îndoială asupra faptului că până în secolul al VII-lea, Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană au fost de acord în ceea ce priveşte indexul cărŃilor sfinte recunoscute. Acest acord există şi astăzi şi ne oferă o temelie comună în definirea a ceea ce înŃelegem prin Noul Testament: cele douăzeci şi şapte de cărŃi a căror listă a fost precizată iniŃial la Sinodul de la Cartagina. Ar trebui de asemenea să facem observaŃia că acelaşi canon al Scripturii este recunoscut de multe grupări protestante. În ceea ce priveşte canonul Vechiului Testament şi textele apocrife sau deuterocanonice, nu ne putem ocupa de acest subiect cu aceeaşi uşurinŃă ca în cazul canonului Noului Testament. O perspectivă comparativă este aici esenŃială. Am putea caracteriza poziŃia ortodoxă referitoare la scrierile apocrife ca situându-se undeva între poziŃia protestanŃilor şi cea a romano-catolicilor, care reprezintă extremele unui spectru de opinie mergând de la acceptare până la respingerea acestor texte. Biserica Romano-Catolică acceptă textul din Septuaginta al Vechiului Testament, cu excepŃia Psalmului 151 şi a CărŃii a treia a Macabeilor. În ciuda faptului că Fericitul Ieronim caracterizează scrierile apocrife ca fiind simple cărŃi bisericeşti, noŃiunea augustiniană a deplinei canonicităŃi a cărŃilor a biruit. ParŃial, ca răspuns la Reforma protestantă şi la reevaluarea raŃionalistă pe care ea a făcut-o cărŃilor deuterocanonice, Conciliul Contra-Reformei din Trent (1545–1563) a conferit autoritate dogmatică, în a patra sa întrunire, canonului Vechiului Testament, inclusiv scrierilor apocrife. Este artificială descrierea poziŃiei protestante drept una care respinge scrierile apocrife din canonul Vechiului Testament. În lipsa unui criteriu de ratificare conciliară de tipul declaraŃiilor de la Trent, este greu de indicat o hotărâre protestantă oficială. Mai mult, strict vorbind, nu există o astfel de hotărâre
 16
“protestantă” pentru simplul motiv că “protestantism” este un termen destul de inexact folosit pentru a acoperi un domeniu larg de tradiŃii şi principii teologice de bază. Oricum, pentru a putea face o comparaŃie (prin care să clarificăm perspectiva ortodoxă asupra Scripturii Vechiului Testament), vom defini poziŃia protestantă ca fiind perspectiva prezentată de un număr de grupări reformate importante din punct de vedere istoric. Traducerea pe care Martin Luther (1483-1546) a făcut-o Bibliei (1534) a inclus scrierile apocrife la sfârşitul Vechiului Testament; ele erau bune de citit dar nu pe măsura Scrierilor Sfinte. Cele Treizeci şi nouă de articole ale religiei (1563) din Biserica Anglicană au hotărât că textele deuterocanonice nu aveau să fie folosite pentru stabilirea doctrinei. Biblia regelui James din 1611 a tipărit Apocrifa ca texte separate între Vechiul şi Noul Testament. Iar Mărturisirea de la Westminster din 1647 a respins Apocrifa ca fiind scriere făcută de mintea omenească. Dat fiind faptul că teologii protestanŃi moderni au păreri diferite asupra cărŃilor disputate, încercarea noastră de a prezenta cum sunt tratate scrierile apocrife de către protestanŃi marchează doar un punct din spectrul atitudinilor faŃă de ele. Ar fi într-adevăr un lucru neînŃelept să privim atitudinea ortodoxă faŃă de scrierile apocrife drept un fel de punct median de-a lungul unui spectru. Aceasta ar fi un abuz la adresa aparatului nostru conceptual. PoziŃia ortodoxă este una care corespunde, în parte, atât vederilor romano-catolice cât şi celor protestante, nereprezentând-o pe vreuna dintre ele cu fidelitate şi nici furnizând o alternativă distinctă la vreuna din ele. Pe de altă parte, ca şi în romano-catolicism, ortodocşii consideră obligatorii primirea Hotărârilor Sfintelor Sinoade ale Bisericii. Mai mult, ei văd aceste hotărâri ca fiind fructuoase doar când sunt acceptate de Biserica Sobornicească şi aduse la maturitate deplină prin compatibilitatea lor cu viaŃa şi experienŃa spirituală, cu ceea ce este “ortodox”19. Dar despre aceasta vom scrie mult mai multe mai târziu. E suficient să spunem acum că acest principiu (unirea dintre practică şi autoritate, dintre πρα ξις şi θεωρία) justifică faptul că astăzi (aşa cum s-a văzut foarte bine la controversatul Sinod Pan-Ortodox de la Rodos din 1961), teologii greci acceptă în totalitate scrierile apocrife, în vreme ce unii teologi ruşi contemporani au rezerve faŃă de ele. Totuşi unitatea celor două Biserici e biruitoare. Aceasta nu înseamnă că două atitudini predomină într-o singură Biserică, ci că aceste două atitudini definesc şi constituie poziŃia unei singure Biserici. În acest mod trebuie să vorbim despre Biserică, în aceste vremuri de încercare, când unitatea ei este paradoxală, internă şi nu supusă analizelor reci, raŃionale.

TradiŃia

Vom ajunge să discutăm în amănunt subiectul Scripturii şi al TradiŃiei şi relaŃia lor de reciprocitate în teologia ortodoxă. Pentru a descrie această relaŃie subtilă, vom recurge din nou la metoda comparativă şi vom invoca mărturia Bisericilor Romano-Catolică şi Protestantă. Dar deocamdată se cuvine să ajungem la o definiŃie iniŃială şi operativă a ceea ce se înŃelege prin “TradiŃie”, noŃiune pe care în cele din urmă o vom compara cu Scriptura. Cuvântul “TradiŃie” derivă din latinescul tradere, “a transmite mai departe”. În acest sens, TradiŃia bisericească este corpul doctrinelor, canoanelor şi practicilor (de exemplu cinstirea Duminicii, legea bisericească, lex orandi) care au fost transmise din generaŃie în generaŃie, de-a lungul secolelor, în Biserică. Termenul grecesc παράδοσις acoperă şi el această noŃiune, dar include ideea de “dar, dăruire, oferire şi chiar săvârşirea de fapte bune şi de fapte de milostenie”20. Din aceste două aspecte ale definiŃiei este clar că nu ar trebui să ne limităm la a considera TradiŃia ca fiind doar un set de norme sau de standarde care iau formă în afara centrului spiritual al Bisericii. TradiŃiile care sunt “lăsate moştenire” sunt legate neapărat de gândirea şi de faptele Bisericii Însăşi, de ceea ce s-ar putea numi “dinamica Bisericii”21. Astfel, tradiŃiile se dezvoltă din activitatea Bisericii şi nu sunt departe de structura ei. Şi nici nu ar trebui să presupunem că TradiŃia este despărŃită de lucrarea datoriei creştine; mai degrabă, aşa cum se sugerează în cuvântul grecesc παράδοσις, mărturia creştină şi TradiŃia sunt adesea sinonime. Aşadar, ceea ce dorim noi să numim TradiŃie este o noŃiune lărgită, incluzând nu doar normele şi obiceiurile Bisericii, ci şi însuşi conŃinutul acestor norme şi obiceiuri. TradiŃia este atât structură cât şi proces. Şi în măsura în care este proces, cel puŃin pentru ortodocşi, ea nu se sfârşeşte într-un anumit secol. Sfârşitul erei patristice (care, de obicei, se consideră că a avut loc în secolul al VIII-lea) nu înseamnă sfârşitul TradiŃiei. În această accepŃiune extinsă dorim noi să lucrăm cu noŃiunea de tradiŃie. TradiŃia poate fi văzută ca mărturia credinŃei împărtăşite. Obiceiurile nu ajung la noi doar ca reguli exterioare, ci şi ca întruchiparea consensului de atitudini şi de acŃiuni din Biserică. La această unitate, ca
 17
TradiŃie, face aluzie Sfântul Apostol Pavel când, în Epistola către Efeseni, scrie că Hristos “este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărŃiturii”22. Această unitate în credinŃă are şi manifestări exterioare, aşa cum arată Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Tesaloniceni: “Deci, dar, fraŃilor, staŃi neclintiŃi şi ŃineŃi predaniile pe care le-aŃi învăŃat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră”23. Dar manifestările exterioare nu constituie TradiŃia în întregime; ele sunt doar vehiculul prin care se manifestă conŃinutul şi duhul TradiŃiei.  Am putea lămuri mai bine ideea noastră despre TradiŃie făcând o analogie între TradiŃie, aşa cum am folosit noi termenul, şi tradiŃia specifică a succesiunii apostolice. Succesiunea apostolică se referă la autoritatea episcopală transmisă în Biserică de la apostoli (prin punerea mâinilor la hirotonisirea episcopului). Ca în cazul tradiŃiilor în general, putem considera că această tradiŃie specifică este o formulă de o natură mai mult sau mai puŃin mecanică (de exemplu, numărul de episcopi necesar pentru a transmite succesiunea, ca şi împrejurările în care o astfel de autoritate urmează să fie impusă, sunt elemente stabilite stringent printr-un set de reguli). Ea aderă cu fidelitate la funcŃia de a “transmite” ceva “mai departe”. TradiŃia apostolică este regula, structura prin care autoritatea este transmisă de la un episcop la altul. Totuşi, există o altă dimensiune a formulei succesiunii pe care dacă am desconsidera-o, am comite o neglijenŃă. Succesiunea apostolică nu este doar o regulă şi o structură pentru transmiterea autorităŃii episcopale; ea este de asemenea şi însuşi actul autorităŃii. În succesiunea apostolică, în calitate de vehicul şi conŃinut al autorităŃii, găsim o analogie pentru definiŃia noastră de lucrare a TradiŃiei. Această accepŃiune este, într-adevăr, evazivă; dar este esenŃială pentru argumentul nostru. Sfântul Irineu ne oferă o perspectivă tranşantă asupra succesiunii apostolice atunci când face observaŃia că:

În această ordine, şi prin această succesiune, au ajuns la noi tradiŃia bisericească de la apostoli şi propovăduirea adevărului. Şi aceasta este o dovadă clară că aceeaşi unică şi de viaŃă dătătoare credinŃă s-a păstrat în Biserică de la apostoli şi până acum, lăsată moştenire în adevăr24. 

Astfel, succesiunea apostolică este atât o “ordine” sau o “succesiune” cât şi o harismă (“darul sigur al adevărului”25, aşa cum scrie Sfântul Irineu). Este o structură (un set de standarde externe cu dimensiuni istorice) şi, în acelaşi timp, un proces – un proces prin care sunt comunicate credinŃa dătătoare de viaŃă şi adevărul. Acest lucru se poate vedea şi în definiŃia TradiŃiei cu care lucrăm noi: noŃiunea bipartită a structurii şi a procesului, a vehiculului şi a conŃinutului, a practicii (πρα ξις) şi a teoriei (θεωρία).

Legătura dintre Scriptură şi TradiŃie

Până acum am oferit un comentariu destul de amplu la ceea ce înŃelegem noi prin Scriptură şi TradiŃie. Dar există nişte puncte concise, în mijlocul acestei complexităŃi, pe care le putem cataloga. În privinŃa Scripturii, am spus că Scrierea Sfântă însăşi este canonică în două moduri: este canonică în sensul că această culegere de cărŃi definită ca Biblia s-a dezvoltat dintr-o regulă canonică, adică din hotărârile Bisericii; este de asemenea canonică în sensul că, în Biserica Primară, Scriptura a fost folosită drept canonul sau “măsura” adevărului. În ceea ce priveşte TradiŃia, am susŃinut că, după cuvintele preotului Serghei Bulgakov (1871-1944) – pe care de altfel ar trebui să le tratăm cu mare grijă şi precauŃie – “ea nu este un muzeu arheologic, nici un catalog ştiinŃific şi, mai mult, nu este un depozit mort”26, ci un proces viu şi activ. Pe scurt, am pregătit terenul pentru o interacŃiune între Scriptură şi TradiŃie şi relaŃia lor cu autoritatea în Biserică. Pe de altă parte, Scriptura pare să fie baza autorităŃii Bisericii. Primele sinoade sau străduit să catalogheze acele cărŃi care erau “inspirate” şi care, prin urmare, erau învestite cu autoritate (lucru fundamental pentru formularea dogmei şi a doctrinei). Stabilind canonul Scripturii, Biserica a stabilit Scriptura drept canon; definind regula credinŃei, Biserica a creat regula credinŃei. Pe de altă parte, din moment ce Biserica Însăşi (Sinoadele cele mari “după cuvântul SfinŃilor PărinŃi” – o formulă favorită cu care Sinoadele îşi pronunŃau hotărârile) a definit autoritatea Scripturii, s-ar putea presupune că procesul ratificării Scripturii, TradiŃia vie, lucrătoare a Bisericii, aşa cum am definit-o noi, este o sursă unică de autoritate. Din moment ce stabilirea regulii de credinŃă a Scripturii nu s-a înfăptuit printr-o declaraŃie de încetare a autorităŃii TradiŃiei, apare aici o problemă clasică a teologiei: autoritate în virtutea TradiŃiei sau a Scripturii. Această problemă este preocuparea noastră de bază în cele ce urmează.

 18
Capitolul 2 AUTORITATEA SCRIPTURII ŞI A  TRADIłIEI ÎN BISERICA PRIMARĂ27
  În încercarea noastră de a elucida relaŃia dintre autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei în Biserica Răsăriteană28 ne îndreptăm acum atenŃia către PărinŃii Bisericii Primare. În capitolul anterior am subliniat faptul că se pot formula mai multe perspective pentru explicarea acestei relaŃii în general. Atunci, dacă în capitolul trecut am încercat să câştigăm în “amploare”, în capitolul de faŃă intenŃionăm să oferim o perspectivă – o perspectivă specific ortodoxă. Căci în scrierile PărinŃilor găsim izvorul adevărat al poziŃiei ortodoxe referitoare la autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei în Biserică. Aşa cum a remarcat Jaroslav Pelikan, citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul († 662), cu referire la teologia bizantină din secolul al şaptelea, “în orice argument teologic, prin urmare, era necesar să se aducă «vocea PărinŃilor ca mărturie pentru credinŃa Bisericii»”29. Acelaşi apel, un apel la consensus Patrum, este temelia teologiei ortodoxe până în zilele noastre30. El este izvorul rezolvării problemei legate de autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei31. Aşa se face că, pentru a înŃelege perspectiva ortodoxă asupra acestei probleme, ne îndreptăm atenŃia asupra TradiŃiei însăşi: asupra consensului SfinŃilor PărinŃi. Se cuvine să facem un apel la Biserica Primară pentru a înŃelege relaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie ca autoritate în Biserica Răsăriteană. Părintele Florovski a susŃinut că problema Scripturii şi a TradiŃiei pentru Biserica Primară a fost în esenŃă hermeneutică; adică Biserica Primară a invocat TradiŃia drept criteriul autentic al interpretării Scripturii32. Şi acest apel la TradiŃie, ca şi apelul ortodox contemporan la PărinŃi, vădeşte o perspectivă comună, adăugând un element istoric pentru a completa perspectiva ortodoxă generală pe care o vom prezenta în studiul nostru comparativ. În această cercetare sumară a PărinŃilor Bisericii Primare, nu avem pretenŃia unei acoperiri exhaustive. ConsideraŃiile nu pot fi decât selective şi sunt menite să demonstreze originea şi moştenirea patristică a vederilor ortodoxe contemporane asupra Scripturii şi TradiŃiei.

Sfântul Irineu din Lyon

Sfântul Irineu a fost episcop de Lyon în Galia. El a fost martirizat în timpul persecuŃiilor împăratului Septimius Severus (146-211). Opera majoră a Sfântului Irineu este Împotriva ereziilor (Contra Hæreses33) şi este o prezentare amănunŃită a sectelor gnostice eretice care au proliferat în a doua jumătate a veacului al II-lea. O parte a lucrării expune diferitele argumente gnostice şi le combate pe larg prin contra-argumente logice şi filosofice. O a doua parte a lucrării clasifică principiile şi învăŃătura de bază a credinŃei ortodoxe creştine şi este menită, în aparenŃă, să fie un fel de contrast faŃă de ereziile enumerate şi descrise anterior. Pe parcursul acestei secŃiuni, Sfântul Irineu oferă comentarii valoroase asupra doctrinelor, practicilor şi îndreptarului de credinŃă din secolul al II-lea. Tocmai această discuŃie despre regula de credinŃă, despre Scriptură şi TradiŃie, îi recomandă opera spre cercetare în analiza pe care o facem noi relaŃiei dintre Scriptură şi TradiŃie în scrierile patristice. Pentru Sfântul Irineu, problema Scripturii şi a TradiŃiei este, înainte de toate, una hermeneutică. El vede în manipularea gnostică a TradiŃiei un caz paradigmatic al inadecvenŃei Scripturii fără TradiŃie. Sfântul foloseşte două imagini destul de surprinzătoare pentru a-şi ilustra punctul de vedere. Mai întâi compară întrebuinŃarea greşită a Scripturii de către gnostici cu distorsionarea intenŃionată a operei unui artist: 
 19
Modul lor de a lucra [acela al ereticilor valentinieni] este ca şi cum, când chipul frumos al unui rege a fost construit de un artist priceput dintr-un odor preŃios, cineva ar sfărâma în bucăŃi această asemănare cu omul, ar pune la loc nestematele şi le-ar potrivi în aşa fel încât să facă din ele forma unui câine sau a unei vulpi…; iar apoi ar susŃine şi ar declara că acesta a fost chipul frumos al regelui pe care l-a construit artistul priceput, arătând nestematele care fuseseră admirabil potrivite de primul artist…, şi expunând astfel pietrele preŃioase, i-ar înşela pe necunoscători… şi i-ar convinge că acea nefericită asemănare a unei vulpi este, de fapt, frumosul chip al regelui34 
“Dezmembrând adevărul” (“λύοντες τα µέλι τη ς α
ληθείας”)35, rupând “ordinea şi legătura”36 Scripturii, gnosticii, argumentează Sfântul Irineu, înŃeleg în mod greşit adevărul Scripturii. Într-un al doilea exemplu, Sfântul Irineu compară întrebuinŃarea gnostică a Scripturii cu plagierea. În vremea sa circulau mai multe poeme pseudo-homerice care, folosind versuri homerice reale, păreau autentice. Totuşi, din moment ce versurile erau scoase din context şi reconstruite arbitrar, erau cu totul artificiale. Despre aceste poeme el pune întrebarea: “Acum, care om simplu la minte, întreb, nu ar fi păcălit de asemenea versuri, ca să creadă că aşa le-a întocmit Homer referindu-se la subiectul respectiv?”37 Tratând Scriptura în acelaşi mod în care pseudo-homericii au tratat poemele lui Homer, gnosticii schimbă adevărul creştin de la un sens firesc la unul nefiresc (“ε
κ του  καταφύσις ει
ς το παρά φύσιν [sublinierea noastră]”38). Aceste două exemple grăitoare nu lasă nici o urmă de îndoială că, pentru Sfântul Irineu, adevărul creştin fără TradiŃia Bisericii este imposibil. În plus, TradiŃia este pentru el mai mult decât un simplu transfer de datini şi obiceiuri. TradiŃia este constituită de “îndreptarul [canonul] de credinŃă [adevăr]” (“κανων τη ς α
ληθείας” sau “regula veritatis”39), care este primit la botez40, un fel de perspectivă corectă păstrată “în inimă” (literal, în greacă, “în sine”). Nu este o “credinŃă” (un “adevăr”) care este despărŃită de Botez (o tradiŃie a Bisericii), şi nici nu este un îndreptar despărŃit de taina Bisericii: 
…Biserica, primind această învăŃătură [adevărul creştin de la Apostoli] şi această credinŃă [πίστις]…, o păstrează cu grijă… Căci, măcar că limbile lumii nu se aseamănă, totuşi conŃinutul … [aceastei] tradiŃii este unul şi acelaşi. … Precum soarele, această “creaŃie” a lui Dumnezeu, este unul şi acelaşi în toată lumea, tot astfel învăŃătura adevărului străluceşte pretudindeni, şi îi luminează pe toŃi cei care doresc să vină la cunoştinŃa adevărului41. 
Într-adevăr, pentru Sfântul Irineu, TradiŃia şi Scriptura ne vin ca moştenire “in veritate [în adevăr]” şi cu aceeaşi “credinŃă dătătoare de viaŃă”42, într-o unitate absolut perfectă. 
 20

Sfântul Atanasie cel Mare
Sfântul Atanasie, Patriarhul Alexandriei, a murit în 373. În timpul vieŃii a combătut cu multă energie ereziile ariene. Arienii adunaseră ceea ce părintele Florovski numeşte “o colecŃie impresionantă de texte scriptu-ristice”43 pentru a-şi susŃine poziŃia şi tindeau să îşi sprijine argumentele doar pe terenul exegezei biblice. Sfântul Atanasie a început combaterea pretenŃiilor ariene într-o zonă de atac dinainte stabilită: interpretarea corectă a Scripturii. Sarcina lui a fost să arate că acele citate biblice folosite în sprijinul afirmaŃiei ariene că Hristos nu este nici Dumnezeu deplin şi nici om deplin erau exemple de interpretare incorectă. TradiŃia a fost încă o dată invocată de Sfântul Atanasie ca mijloc de a cuprinde înŃelesul corect al Scripturii (“ο
ρθην
έχοντα την διάνοιαν [în esenŃă, «având modul corect de a gândi»]”44). Totuşi, Sfântul Atanasie nu face apel la TradiŃie în calitate de colecŃie de dicta şi afirmaŃii străvechi despre înŃelesul corect al Scripturii. Pentru el, TradiŃia oferă o perspectivă, o înŃelegere a modului în care Scriptura se încadrează într-o schemă mai largă a lucrurilor. Cardinalul Yves Congar (1904-1995), un cercetător heterodox, face o portretizare captivantă a acelei scheme şi arată ce fel de înŃeles transmite ea: 
Apostolul Filip a întâlnit un eunuc, un paj al Candachiei, regina Etiopiei, pe drumul de la Ierusalim la Gaza; citea din profetul Isaia şi se întreba la cine se refereau aceste cuvinte ale profetului: “ca un miel spre junghiere s-a adus…”45. Când Filip l-a întrebat dacă înŃelege ce citea, eunucul a răspuns: Cum aş putea să înŃeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? (Fapte, 8, 31). Atunci Filip i-a explicat. Dar … nu i-a dat o lecŃie de ebraică şi nici nu i-a tradus pasajul… . A da înŃelesul Scripturii înseamnă a o explica în lumina planului lui Dumnezeu, al cărui punct central este Iisus Hristos46. 
Pentru Sfântul Atanasie, “lumina planului lui Dumnezeu” era “σκοπον τη ς πίστεως [orizontul credinŃei]”47, mărturia TradiŃiei Bisericii, izvorul “perspectivei totale a credinŃei”48. Mai mult, Biserica însăşi este pentru Sfântul Atanasie “tradiŃia [παράδοσις]”, “învăŃătura [διδασκαλία]” şi “credinŃa [πίστις]” pe care “ο
 Κύριος
έδωκεν, οι

Απόστολοι
εκήρυξαν, και οι
 Πατέρες ε
φύλαξαν [Domnul a dat-o, Apostolii au propovăduit-o şi PărinŃii au      păstrat-o]”49. Biserica Însăşi este suma tuturor tradiŃiilor: TradiŃia cu literă mare. Şi chiar “Scriptura însăşi pare a fi subsumată şi inclusă în această «TradiŃie…» [sublinierea noastră]”50. Astfel, pentru Sfântul Atanasie, Scriptura şi TradiŃia nu sunt decât componente ale Bisericii, TradiŃia mai amplă, “cuprinsul credinŃei”51, izvorul mistic al “modului corect de a gândi”52. Scriptura şi TradiŃia nu-şi dispută autoritatea în Biserică, ar susŃine Sfântul Atanasie, întrucât ele împreună constituie TradiŃia Bisericii, care este întruchiparea autorităŃii.
Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile († 379) este unul dintre cei mai mari luminători cinstiŃi de Biserica Răsăritului. Fratele său, Sfântul Grigorie († aprox. 395), a ajuns episcop de Nyssa. Sora sa, stareŃa Macrina († 379), este prăznuită ca sfântă. Şi el însuşi a fost episcop în Cezareea Capadociei. În tinereŃe a fost prieten apropiat al Sfântului Grigorie Teologul († 390), cu care a fost coleg de şcoală în Atena. RenunŃând la partea sa din averea familiei, Sfântul Vasile a devenit călugăr şi a început o viaŃă strict ascetică. A murit la vârsta de cincizeci de ani. Dintre multele scrieri care ne-au rămas de la el ne interesează în mod deosebit un eseu, Περι του Πνεύµατος, sau Despre Duhul [Sfânt]53. Aici se ocupă Sfântul de problema TradiŃiei, a Scripturii şi a autorităŃii în Biserică. În eseul său, Sfântul Vasile afirmă că există două moduri în care adevărul creştin este transmis mai departe: prin dogmă şi cherigmă (κήρυγµα ). “«Dogma» şi «kerygma» [sic] sunt două lucruri distincte; prima este urmată în tăcere, cealaltă este vestită întregii lumi”54. Profesorul George S. Bebis susŃine că dogmă şi cherigmă (pe scurt, “mărturie” sau “învăŃătură”) sunt “doi termeni care nu ar trebui explicaŃi în semantica vocabularului teologic contemporan”55, ci ele reprezintă noŃiuni foarte specifice din scrierile Sfântului Vasile. Prin δόγµατα, susŃine Bebis, “se înŃelegea în acea vreme τα
α
γραφα τω ν ε
θω ν, «obiceiurile nescrise»“56, sau, aşa cum e de părere părintele Florovski, “întreaga structură a vieŃii liturgice şi sacramentale”57. Prin κήρυγµα, Sfântul Vasile înŃelege acele lucruri proclamate “întregii lumi”58, exprimând “exact învăŃătura şi mărturisirea credinŃei creştine… în mod liber şi deschis…”59.
 21
Aşadar avem acum o formulare destul de precisă a problemei TradiŃiei şi Scripturii ca autoritate în Biserică. Pe de o parte, Sfântul Vasile prezintă δόγµατα, sau obiceiurile liturgice ale Bisericii. Printre acestea el include mărturiile de credinŃă de la Botez, doxologia Sfintei Treimi, rugatul înspre răsărit, lepădarea de Satana şi de îngerii lui înainte de Botez, şi alte practici care “vin din acea învăŃătură tainică şi netipărită pe care părinŃii noştri au păstrat-o în [sic] tăcere”60. Pe de altă parte, el opune acestei “tradiŃii de precepte şi practici nescrise”61 învăŃătura Apostolilor transmisă în scris62. De fapt, Sfântul Vasile arată existenŃa unei autorităŃi (δόγµατα) transmisă “α
πό τη ς σιωπωµένης και µυστικη ς παραδόσεως [din tradiŃia tăcută şi mistică]”63, sau “ε
ν µυστηρίω [în taină]”64, şi a autorităŃii Scripturii (κήρυγµα). Nu ar trebui să presupunem că Sfântul Vasile a văzut vreo diferenŃă între izvoarele scrise şi cele nescrise ale autorităŃii în Biserică. El susŃine că TradiŃia într-adevăr are “την αυ
την ι
σχύν [aceeaşi forŃă (putere)]”65 ca şi Scriptura. El spune că TradiŃia Apostolilor, însumând TradiŃia nescrisă şi Scriptura, “nu a fost toată transmisă în formă scrisă”66. Despre cei care “strigă în gura mare după o probă scrisă, şi resping tradiŃiile nescrise ale părinŃilor ca fiind fără valoare”67, el scrie că scopul lor este să facă “tradiŃia apostolică una cu pământul”68 şi să “scuture”69 stâlpii “adevărului”70 creştin. Pentru Sfântul Vasile, TradiŃia şi Scriptura, δόγµατα şi κήρυγµα, tainele liturgice ale Bisericii şi învăŃătura ei formează o singură autoritate eclezială şi adevărul creştin de fide.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom), Arhiepiscopul Constantinopolului, unul dintre cei mai mari PărinŃi ai Bisericii Răsăritene şi autor al celei mai des săvârşite Liturghii ortodoxe, a murit în anul 407. A lăsat un număr monumental de cuvinte de învăŃătură despre fiecare subiect creştin, de la natura preoŃiei până la lucrări exegetice ample asupra Scrierilor Sfintelor Scripturi. Strălucirea sa ca predicator şi orator este cinstită atât în Biserica Răsăriteană cât şi în cea Apuseană. Poate nici un alt părinte răsăritean nu a fost atât de exhaustiv studiat şi analizat de către heterodocşi datorită popularităŃii lui de-a lungul istoriei Bisericii Ortodoxe. Astfel, operele sale pot fi găsite în multe traduceri şi ediŃii de calitate, ceea ce face din ele o sursă disponibilă de lectură atât pentru cercetătorii care nu cunosc greaca cât şi pentru cei care stăpânesc la perfecŃie limba originală a scrierilor Sfântului Ioan Hrisostom.  Nu putem cita decât foarte puŃin din scrierile Sfântului Ioan cu referire la problema TradiŃiei şi a Scripturii ca surse de autoritate. Motivul este convingerea Sfântului Ioan că autoritatea Bisericii este cuprinsă în Scriptură şi TradiŃie laolaltă. Pentru el, TradiŃia şi Scriptura nu sunt juxtapuse, pentru că Sfântul nu le vede ca fenomene separate în ceea ce priveşte autoritatea eclezială. Să ne oprim mai întâi asupra omiliei a patra la Epistola a doua către Tesaloniceni. Comentând versetul 15 din capitolul 2 al acestei epistole (“Deci, dar, fraŃilor, staŃi neclintiŃi şi ŃineŃi predaniile pe care le-aŃi învăŃat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră”) el observă următoarele:
De aici se vădeşte că ei [Apostolii] nu au transmis toate lucrurile prin Epistolă, ci multe lucruri au fost transmise şi în formă nescrisă, şi ambele moduri sunt vrednice de crezare. Prin urmare să ne gândim la tradiŃia Bisericii ca fiind şi ea vrednică de crezare71. 
Aşadar, pentru Sfântul Ioan Hrisostom, autoritatea comună a Scripturii şi a TradiŃiei este un lucru evident. TradiŃia, într-adevăr, nu are nevoie de nici o justificare: “Παραδοσις ε
στι, µηδεν πλέον ζήτει [Este TradiŃia; nu mai cereŃi nimic altceva]”72. O a doua sursă importantă din comentariul la TradiŃie al Sfântului Ioan este omilia a şaptea la Epistola întâi către Corinteni. Aici găsim un argument care scoate în evidenŃă cu subtilitate importanŃa revelaŃiilor nescrise, sau pentru care s-a pierdut documentaŃia scrisă. Observând că referirile Sfântului Prooroc Samuel († aprox. 1012        î. Hr.) şi ale ProfeŃilor la Hristos, la care Sfântul Pavel face aluzie în Fapte73, sunt “nu întru totul existente”74, Sfântul Ioan Hrisostom arată că Sfântul Pavel, “fiind învăŃat în lege şi vorbind după Duh, desigur că ştia totul fără greş [sublinierea noastră]”75. El scrie şi că ProfeŃii au auzit tainele lui Dumnezeu “nu [cu] urechea «omului»” ci printr-o “«adăugire»…care a fost de la Duh”76. Lor “Duhul” le-a arătat “lucruri despre care nici un om nu poate vorbi”77; ei au ajuns să aibă “inimă duhovnicească”78, receptivă la lucruri nescrise şi de neînŃeles pentru facultăŃile cognitive normale ale omului. Pentru Sfântul Ioan, se pare, Scriptura şi toate celelalte revelaŃii sunt supuse scopului dobândirii unei “inimi duhovniceşti”, adevăratul îndreptar al autorităŃii şi izvorul “cunoştinŃei fără greş”79. TradiŃia şi
 22
Scriptura, ca lucrări împreună ale Duhului şi “legătura strânsă dintre Biserică şi TradiŃie”80, sunt teme din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur la care ne vom întoarce în mod repetat în expunerea care urmează.

Sfântul VicenŃiu din Lérin

Sfântul VicenŃiu din Lérin († aprox. 450) ne este cunoscut în principal prin cele două comonitorii ale sale (de la latinescul commonitorium – literal, “lucru care îŃi aduce aminte”)81. Primul tratat asupra căruia ne-am aplecat în cercetarea noastră s-a păstrat în întregime; al doilea tratat, aparent furat sau pierdut în timpul vieŃii sale, s-a păstrat doar sub forma recapitulării întregului text făcută de autorul însuşi. Istoricii nu au ajuns la nici un acord privitor la biografia Sfântului VicenŃiu. Se presupune în general că a fost călugăr pe insula Lérin (de aici, numele “din Lérin”). Comonitoriile sale pot fi datate destul de corect ca fiind de la 434, din moment ce Sfântul VicenŃiu, în a doilea comonitoriu, se referă la Sinodul din Efes (431) ca Ńinându-se “ante triennium [cu trei ani înainte]”82 de anul scrierii sale.  Scopul principal al comonitoriilor, aşa cum îl menŃionează însuşi Sfântul VicenŃiu, este să ofere criteriile după care să poată cineva “deosebi adevărul CredinŃei Soborniceşti de falsitatea depravării eretice”83. El oferă două criterii esenŃiale care se ridică deasupra tuturor celorlalte: “Divinæ legis auctoritate [autoritatea Legii Dumnezeieşti]”84, prin care se referă la Sfânta Scriptură şi “ecclesiæ catholicæ traditione [tradiŃia Bisericii Soborniceşti]”85. El vede necesitatea invocării TradiŃiei Bisericii nu pentru că Scriptura este ea însăşi o mărturie incompletă, ci pentru că Scriptura, datorită “profunzimii”86 ei, poate fi interpretată în moduri diferite de oameni diferiŃi; ea este “capabilă de atâtea interpretări câŃi interpreŃi sunt”87.  Astfel, Comonitoriile Sfântului VicenŃiu abordează clar şi decisiv problema autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei. El ridică o problemă, divergenŃa în interpretarea Scripturii, şi invocă TradiŃia drept una din componentele celor două moduri de a ajunge la adevărul Bisericii Catolice. De aici, în esenŃă, Sfântul VicenŃiu pledează în favoarea autorităŃii unite a Scripturii şi a TradiŃiei şi, pe temeiuri hermeneutice, construieşte un argument practic pentru împreună lucrarea lor. Sfântul VicenŃiu nu minimalizează problema unui apel simplu la TradiŃie. El recunoaşte prompt că TradiŃia însăşi trebuie definită, şi o face în celebra frază: “Teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est [Credem ceea ce este crezut pretutindeni, întotdeauna şi de către oricine]”88. Pe scurt, el face apel la ceea ce părintele Florovski categorizează drept “antichitate” şi “consens”89 în definirea şi verificarea TradiŃiei. TradiŃia, pentru a fi adevărată şi universală, trebuie nu numai să reflecte doar vederile “anticilor”, ci trebuie să refacă drumul până la un consens între antici, şi trebuie să triumfe chiar şi astăzi ca adevărul sobornicesc (“pretutindeni, întotdeauna, şi de către oricine [sublinierea noastră]”90). Nici antiquitas şi nici consensio nu sunt prin ele însele un criteriu suficient pentru judecarea adevăratei TradiŃii.  Părintele Florovski susŃine că Sfântul VicenŃiu apelează la “mintea «comună» a Bisericii”91 în calitate de centru al TradiŃiei. Această “minte a Bisericii Soborniceşti”92 întruchipează, desigur, atât antichitatea cât şi consensul. Ea este expresia consensului transmis din vechime prin PărinŃii Bisericii, este adevărata înŃelegere a adevărului creştin. Astfel, pentru Sfântul VicenŃiu, nu există nici un conflict între Scriptură şi TradiŃie întrucât ambele interacŃionează pentru a mărturisi adevărul. Aşa cum observă părintele Florovski:
[TradiŃia] … nu a putut adăuga nimic Scripturii. Dar a fost singurul mijloc de a observa şi de a dezvălui adevăratul înŃeles al Scripturii. TradiŃia a fost, de fapt, interpretarea autentică a Scripturii. Şi în acest sens a co-existat cu Scriptura. TradiŃia a fost de fapt “Scriptura corect înŃeleasă”93. 
Trebuie să facem nişte observaŃii finale despre întrebuinŃarea conceptelor de sobornicitate şi consens la Sfântul VicenŃiu. Comentariile părintelui Florovski ne fac să ne opunem, într-adevăr, ideii de consens ca simplă opinie a majorităŃii. El face aceasta referindu-se la “mintea «comună» a Bisericii”94, ceva care e mai mult decât o formulă numerică. Similar, părintele Florovski vede sobornicitatea sau universalitatea Bisericii ca fiind mai mult decât o “simplă comuniune empirică”95. “Καθολική – susŃine el – aparŃine nu planului fenomenal şi empiric, ci planului numenal şi ontologic; termenul descrie esenŃa însăşi, şi nu manifestările exterioare”96. Dacă ne aplecăm cu oarecare grijă asupra caracterizării pe care părintele Florovski o face sobornicităŃii şi consensului, ajungem să înŃelegem într-o lumină nouă modul în
 23
care Sfântul VicenŃiu a conceptualizat legătura dintre Scriptură şi TradiŃie. Argumentul său, poate, nu este propunerea istorică şi geografică naivă că Scriptura este corect interpretată printr-un apel la păreri susŃinute “pretutindeni, întotdeauna şi de către oricine”97. Mai degrabă, “pretutindeni”, “întotdeauna” şi “oricine” au şi ele dimensiuni numenale şi ontologice (din moment ce constituie ceea ce Sfântul VicenŃiu numeşte “sobornicesc”, concept despre care părintele Florovski a susŃinut că nu este simplu empiric). Scriptura şi TradiŃia, prin urmare, există într-o unitate desăvârşită, nu datorită unei nevoi externe de conformitate în interpretarea Scripturii, ci datorită unei unităŃi ne-empirice, duhovniceşti, între Scriptură – ca şi cuvântul drept – şi TradiŃie – ca receptarea corectă a acelui cuvânt. 
Sfântul Ioan Damaschin

Sfântul Ioan Damaschin a murit în jurul anului 749. A fost fiul unui creştin şi, chiar de pe când era mirean, a scris tratate despre Sfintele Icoane (aprox. 730), în opoziŃie cu tendinŃele iconoclaste din vremea împăratului Leon al III-lea Isaurul (aprox. 675-741). Mai târziu a devenit monah la Mănăstirea Mar Sabba (Sfântul Sava) de lângă Ierusalim şi şi-a petrecut acolo restul vieŃii studiind şi scriind. A fost hirotonit preot de către Patriarhul Ierusalimului şi este cu multă evlavie cinstit de Biserica Răsăritului pentru frumuseŃea operei sale în versuri şi în proză şi pentru elocinŃa predicilor sale. ÎnvăŃaŃii apuseni, polemizând, tind să îl acuze pe Sfântul Ioan de puŃină originalitate, caracterizându-l drept un simplu “compilator” datorită faptului că s-a folosit de mărturia PărinŃilor de dinaintea lui (cum sunt Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul şi Sfântul Grigorie de Nyssa). Totuşi ortodocşii, după cum vom vedea în curând, privesc într-o altă lumină aderarea sa la TradiŃia patristică.  În tratatul O expunere exactă a credinŃei ortodoxe98, Sfântul Ioan Damaschin explică modul în care înŃelege el autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei în Biserică. Argumentele sale sunt deosebit de valoroase întrucât, aşa cum pe bună dreptate a remarcat Vladimir Lossky (1903–1958), Sfântul Ioan, în teologia sa, “a recapitulat doctrinele perioadei hristologice, adică ale primelor şapte secole …”99. Prin urmare, poziŃia sa reprezintă o afirmaŃie inspirată din PărinŃii Bisericii Primare, o expresie a acelui consensus Patrum. La modul cel mai simplu, această poziŃie este că atât Scriptura cât şi TradiŃia sunt izvoarele credinŃei creştine. Aşa cum scrie Sfântul Ioan în Expunerea sa:
… [CredinŃa] este dublă. Căci credinŃa vine prin auz.100 Căci auzind dumnezeieştile Scripturi credem în învăŃătura Duhului Sfânt. Ea este desăvârşită prin toate lucrurile plăcute lui Hristos, credinŃa în lucrarea duhovnicească, cultivarea evlaviei şi îndeplinirea poruncilor Aceluia Care ne-a mântuit. Căci cine nu crede după tradiŃia Bisericii soborniceşti… este un necredincios101. 
Mai mult, învăŃătura Duhului Sfânt “asigură unitatea îndoitei procesiuni a credinŃei; căci, întradevăr, această credinŃă este deasupra împărŃirii pe categorii făcute de “judecăŃi omeneşti şi fireşti”102. Atât Scriptura cât şi TradiŃia se nasc din harul Duhului Sfânt, susŃine Sfântul Ioan, poziŃia sa fiind un ecou la o temă care datează cel puŃin din secolul al treilea103.  Profesorul Bebis, scriind despre concepŃia Sfântului Damaschin despre Scriptură şi TradiŃie, se referă la presupusa problematică omilie a doua la Adormirea Pururea Fecioarei Maria. În acest text, Sfântul Ioan descrie amănuntele morŃii şi ale îngropării Maicii Domnului, mărturisind că relatarea sa nu se află în Scriptură, ci că este o informaŃie transmisă ε
ξ α
ρχαίας και α
ληθεστάτης παραδοσεως [din vechea şi adevărata tradiŃie]”104. Aşa cum afirmă Bebis, acestă mărturisire pare să sugereze că Sfântul Ioan are în vedere două tradiŃii, povestirea negăsindu-se în “sfânta şi de Dumnezeu inspirata Scriptură”105, ci în “vechea şi adevărata tradiŃie”106, o a doua tradiŃie în afară de Scriptură. Apelând la ideile Sfântului Ioan din Expunere, Bebis face aceleaşi observaŃii ca şi noi şi susŃine că, de fapt, Sfântul Ioan nu a conceput TradiŃia separat de Scriptură: “…În mintea Sfântului Ioan, Scriptura şi TradiŃia nu sunt două lucruri diferite. Ambele sunt daruri ale Duhului Sfânt”107. Prin urmare, pentru Sfântul Ioan Damaschin, Scriptura şi TradiŃia au atribute comune şi au acelaşi izvor în inspiraŃia Duhului Sfânt. Fie că adevărul este transmis prin “de Dumnezeu inspirata Scriptură” sau prin “vechea şi adevărata tradiŃie”108, el rămâne unul şi acelaşi.  
 24


Scriptura, TradiŃia şi Biserica Primară:  mărturia patristică

După cum am observat deja, pentru a formula o poziŃie teologică, teologia ortodoxă recurge la consistenta, de Dumnezeu inspirata mărturie a SfinŃilor PărinŃi. Perspectiva PărinŃilor biruie mereu, şi Biserica se cutremură întotdeauna în faŃa autorităŃii lor. Consensus Patrum constituie mintea şi conştiinŃa Bisericii şi, aşa cum a observat Episcopul Gherasim de Abydos, doar în acea “conştiinŃă generală a Bisericii (η
 γενικη συνείδησις τη ς ε
κκλησίας)”109 poate fi găsit izvorul credinŃei ortodoxe.  În secŃiunile precedente am încercat să prezentăm scrierile patristice care prezintă perspectiva din care Biserica Răsăritului a înŃeles autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei. Tratarea acestui subiect nu a fost completă. Într-adevăr, pe lângă PărinŃii citaŃi, am fi putut invoca mărturia Sfântului Ignatie din Antiohia (†108), a Sfântului Policarp din Smirna, a Sfântului Justin Martirul († 166), a Sfântului Clement din Alexandria († aprox. 215), et. al. Dacă i-am fi citat şi pe ei am fi accentuat şi mai mult poziŃia noastră, anume că PărinŃii Bisericii Primare au fost de acord în ceea ce priveşte învăŃătura lor despre Scriptură şi TradiŃie. Dr. Nikos A. Nissiotis a observat că:
Putem …insista asupra faptului că în Biserica Primară, ca şi mai târziu în Biserica Apostolică [ambele perioade fiind incluse în lucrarea de faŃă sub denumirea de Biserica Primară] a existat o unitate absolută între Biblie şi TradiŃie… PărinŃii apostolici … [au lucrat]… fără a opune Biblia TradiŃiei110. 
“InsistenŃa” lui Nissiotis asupra autorităŃii comune a Scripturii şi a TradiŃiei, în mărturia patristică, este o perspectivă pe care acum o vom dezvolta.

 25
Capitolul 3 PERSPECTIVE  APUSENE  ASUPRA  SCRIPTURII ŞI TRADIłIEI111

Am stabilit până acum perspectiva din care teologii ortodocşi abordează Scriptura şi TradiŃia. Să reluăm cele două aspecte esenŃiale ale acestei perspective. Mai întâi, am observat că mărturia patristică, aşa numitul consensus Patrum, este însuşi canonul teologiei ortodoxe. Biserica Răsăritului recurge la SfinŃii PărinŃi pentru a înŃelege Scriptura şi TradiŃia. În al doilea rând, recurgând la PărinŃi, Biserica vede şi “insistă” asupra mărturiei consensuale a Bisericii Primare referitoare la unitatea Scripturii şi a TradiŃiei ca izvoare ale autorităŃii ecleziale112. Ar trebui să fie clar că aceste două principii lasă deschisă o problemă şi mai mare. AdmiŃând că Răsăritul lucrează de pe premisa că Scriptura şi TradiŃia formează o singură autoritate în Biserică, rămâne să explicăm doar cum Scriptura şi TradiŃia sunt, de fapt, înrudite. Care este natura unităŃii lor? Ce poziŃie teologică faŃă de Scriptură şi TradiŃie, pe scurt, se poate dobândi în mod corect din perspectiva acestui consensus Patrum?  Înainte de a ne ocupa direct de încercările teologice contemporane de a defini poziŃia ortodoxă, suntem obligaŃi încă o dată să ne întoarcem la un context comparativ şi să lărgim orizontul cercetării noastre. Ar fi inutil să încercăm să captăm viziunea ortodoxă unică asupra Scripturii şi a TradiŃiei fără a o plasa în contextul vederilor protestante şi romano-catolice asupra problemei. O poziŃie unică şi foarte complexă nu se poate recunoaşte decât prin contrast şi comparaŃie. Mai mult, aşa cum vom susŃine în capitolul de faŃă, o încercare de a izola poziŃia ortodoxă asupra Scripturii şi TradiŃiei ca izvoare ale autorităŃii ecleziale este primejdioasă. Din păcate, aşa cum vom vedea în continuare, o mare parte din teologia ortodoxă contemporană abia dacă depăşeşte stadiul de simplă adaptare a perspectivelor teologice apusene, ceea ce duce la o confuzie a poziŃiei ortodoxe bona fide. Pentru a susŃine inadecvenŃa acestei teologii adaptaŃionale, trebuie să înŃelegem presupunerile din care ea se inspiră. Prin urmare, un context comparativ este indispensabil.  Ar trebui observat, în acest punct, că scopul nostru în urmărirea unui curs comparativ nu este să prezentăm pe larg poziŃiile teologice apusene asupra autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei. Dorim doar să identificăm perspectivele generale din care sunt formulate poziŃiile protestantă şi romano-catolică, cu scopul de a identifica din nou influenŃa lor asupra a ceea ce am numit teologia ortodoxă “adaptaŃională”. Diferitele poziŃii care pot fi deduse din aceste perspective, şi care reprezintă spectrul poziŃiilor din teologia apuseană, nu pot primi aici atenŃia noastră. Le trecem doar în revistă şi admitem limitările demersului nostru.

Perspectiva protestantă

Am remarcat în capitolul întâi că a vorbi de o “poziŃie protestantă” asupra oricărui subiect este un lucru imprecis. Protestantismul cuprinde credinŃe prea multe şi prea diverse pentru a putea fi caracterizat printr-o singură formulă. Similar, este greu să se ajungă la o afirmaŃie corectă referitoare la perspectivele protestante asupra Scripturii şi TradiŃiei ca surse de autoritate în bisericile lor. Lucrul cel mai bun pe care îl putem face în această dilemă este să ne restrângem consideraŃiile în principal la cele două mişcări reformate proeminente din punct de vedere istoric, acelea ale lui Martin Luther (1483-1546) şi Jean Calvin (1509-1564). Cel puŃin, afirmaŃiile lor despre Scriptură şi TradiŃie au făcut din Luther şi Calvin surse importante de doctrină în formularea contemporană a poziŃiilor luterane şi calvine asupra acestui subiect. Iar grupările luterane şi calvine constituie, fără îndoială, cea mai mare parte a protestantismului de astăzi. Desigur, o privire sumară nu poate justifica marea diferenŃă de opinii chiar din cadrul acestor cercuri denominaŃionale; dar să sperăm că ea poate oferi perspectivele din care izvorăsc numeroasele opinii amintite. Aceste perspective, deşi limitate în sensul pe care l-am precizat, vor da un orizont comparativ discuŃiei noastre.  
 26
PoziŃia luterană. Ca element de interes istoric, am putea observa că atitudinea lui Luther faŃă de autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei nu a fost una care s-a dezvoltat într-un moment anume al vieŃii sale. Într-adevăr, ea s-a conturat de-a lungul mai multor ani. Aşa numitul “principiu al Reformei sola Scriptura [doar Scriptura]”, aşa cum îl numeşte un scriitor, “nu a fost exprimat în forma sa finală până în 1520”113. În vreme ce lucrările teologice timpurii ale lui Luther, cursurile sale despre psalmi (1513-1515), vădesc o puternică dependenŃă de Scriptură, ele nu contestă în nici un fel TradiŃia bisericească. De fapt, stilurile sale hermeneutice şi exegetice sunt tipice pentru Evul Mediu. Abia mai târziu autoritatea Scripturii a înlocuit-o în totalitate pe aceea a TradiŃiei. După descrierea pe care E. J. Taylor o face acestei dezvoltări graduale a poziŃiei lui Luther:   Eşecul papalităŃii de a răspunde apelului său l-a dus pe Luther, în etape succesive, la o poziŃie de pe care a provocat, pe baza Scripturii doar, instituŃia divină şi autoritatea funcŃiei papale. ExperienŃa proprie l-a învăŃat că Dumnezeu vorbeşte direct, prin cuvântul Său scris, inimii credinciosului şi din experienŃa sa a purces să clădească un nou criteriu al autorităŃii. Astfel, însăşi măreŃia geniului său religios l-a dus la respingerea formelor contemporane ale autorităŃii bisericeşti şi la o anumită intoleranŃă bruscă faŃă de TradiŃie114.

Forma finală a atitudinii lui Luther faŃă de Scriptură şi autoritate este destul de bine reprezentată în tratatul său despre preoŃie, adresat “Ilustrului senat şi poporului din Praga”115. Vorbind despre tunderea şi mirungerea baptismală  săvârşită de preoŃi, Luther respinge practica ca fiind o “superstiŃie”116, susŃinând doar acele practici care sunt pur scripturistice: 

Ne interesează calea curată şi adevărată, prescrisă în Sfânta Scriptură, şi puŃin ne preocupă întrebuinŃarea sau ce au spus sau au făcut părinŃii în această problemă. Am spus deja suficient de clar că de acum înainte nici nu se cade, nici nu ar trebui şi nici nu am voi să fim legaŃi de tradiŃii omeneşti, oricât de sfinte şi de bine privite ar fi ele…117.

Mai târziu, în alt pasaj, Luther exprimă clar ideea că numai Scriptura, şi nu tradiŃiile “încuviinŃate doar prin folosinŃă de-a lungul veacurilor şi de către mulŃime”118, poate fi o bază suficientă pentru autoritate în Biserică. El susŃine că şi atunci când o “inovaŃie” este “foarte recentă…, dacă ne luminează şi ne porunceşte aici Cuvântul lui Dumnezeu, iar nevoia sufletului ne obligă, atunci noutatea lucrului nu ar trebui să ne afecteze deloc, ci ar trebui să ne intereseze măreŃia Cuvântului”119.  Ar fi o neglijenŃă din partea noastră dacă am părăsi aici discuŃia asupra lui Luther, părând să sugerăm că este in toto perspectiva din care s-ar inspira teologia luterană contemporană. De fapt, în argumentele sale, Luther nu renegă total TradiŃia. Într-un loc vorbeşte cu compătimire despre un obicei de demult (din nou, tunderea şi mirungerea baptismală) ca fiind “abolite şi distruse de exemplele contrare şi de învăŃăturile păguboase ale papiştilor”120. Luther pare să fie preocupat mai mult de abuzarea de TradiŃie decât de insuficienŃa ei ca sursă de autoritate. În plus, aşa cum o persoană cu autoritate a afirmat în mod corect, antropologul luteran Philipp Melanchthon (1497-1560) prezintă o perspectivă asupra TradiŃiei care izvorăşte, poate, din poziŃia luterană curăŃată de peniŃa întrucâtva polemică a lui Luther. Melanchthon, de fapt, susŃine că PărinŃii Bisericii primare au fost oameni sfinŃi şi că, trăind atât de aproape în timp de Hristos şi de Apostoli, s-ar putea presupune că scrierile lor exprimă fidel mărturia Scripturii121. Deşi ar trebui să reŃinem această perspectivă mai largă asupra TradiŃiei din cadrul teologiei luterane, nu ar trebui ca, din greşeală, să o luăm drept un principiu ce micşorează autoritatea preceptului “doar Scriptura”, care rămâne perspectiva luterană de bază. 

PoziŃia calvină. În scrierile lui Calvin găsim o repudiere clară a autorităŃii TradiŃiei bisericeşti şi o la fel de evidentă aprobare a ascendenŃei absolute a autorităŃii Scripturii. În lucrarea Despre necesitatea reformării Bisericii, Calvin susŃine că tradiŃiile ecleziale apusene, cum ar fi postul de carne vinerea şi celibatul preoŃilor, sunt doar născociri omeneşti, chiar împotriva legii Scripturii:

Căci unde este incomparabila măreŃie a lui Dumnezeu, după ce omul muritor a fost ridicat la o asemenea înălŃime încât legile lui întrec poruncile veşnice ale lui Dumnezeu? Nu spun că un apostol a descris înfrânarea de la carne şi interzicerea căsătoriei drept o învăŃătură a diavolilor (I Tim. 4, 1-3). Acesta este desigur un lucru rău; dar hula cea mai mare e să-l pui pe om deasupra lui Dumnezeu122. 
 27

Mai departe, în alt eseu, el afirmă că “adevărata religie a fost toată pervertită prin Ńinerea poruncilor omului”123, şi atrage atenŃia că prin “avertizări care vin din experienŃa comună…, suntem şi mai mult întăriŃi să nu trecem graniŃele Scripturii”124.  Respingerea TradiŃiei de către Calvin este făcută, într-un fel, pe temeiuri hermeneutice. Scriind despre Conciliul din Trent, el adresează cuvinte incredibil de dure membrilor conciliului - “acei fii degeneraŃi şi bastarzi ai Scaunului Romei, adică marea desfrânată…”125. El s-a simŃit ofensat de pretenŃia tridentină că Scriptura trebuie interpretată de “sfânta maică Biserica”126, argumentând că oricărui “vis de babă”127 i s-ar putea da crezare pe baza autorităŃii interpretative a Bisericii. Şi deşi recunoaşte că unele tradiŃii pot fi de origine apostolică, el afirmă totuşi că altele sunt “nevrednice”128 de această recunoaştere. Astfel, susŃine el, a accede la autoritatea TradiŃiei conduce potenŃial la aceleaşi abuzuri generate de recunoaşterea autorităŃii interpretative a Bisericii însăşi. Mai mult, din moment ce autoritatea interpretativă a Bisericii derivă adesea din mărturia TradiŃiei, Calvin implicit neagă însăşi autoritatea TradiŃiei prin tăgăduirea autorităŃii interpretative a Bisericii.  Contestând autoritatea interpretativă a Bisericii şi autoritatea TradiŃiei, Calvin aduce împotriva lor mărturia unică a Scripturii. El pretinde că adevărul Scripturii este evident în Scriptura însăşi, şi că folosul hermeneutic al TradiŃiei Bisericii (sau al autorităŃii Bisericii în general) este înlocuit de Cuvântul lui Dumnezeu, întrucât adevăratul său înŃeles este descoperit de Duhul Sfânt:

…[Calvin] a înŃeles că originea şi caracterul dumnezeiesc al Scripturii nu depind de vreun certificat recunoscut de atestare de la vreo ierarhie bisericească, ci de activitatea Duhului Sfânt care poate singur să îl asigure pe credincios că aceste scrieri nu sunt altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu. S-a spus astfel că Scriptura nu e doar arhiva dumnezeiască păstrată cu grijă, spre consultare la nevoie, pentru a descoperi ceea ce Dumnezeu a vorbit cândva profeŃilor şi apostolilor, ci şi o rostire imediată a Duhului129.

Pentru Calvin, Duhul Sfânt se află în Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, şi în creştinul individual care, prin lucrarea Duhului, poate, cu darurile minŃii sale, să recunoască dreapta interpretare a Scripturii şi să se bizuie pe singura ei autoritate şi suficienŃă pentru mântuire.

Ortodoxia şi perspectiva protestantă

Am subliniat că perspectiva ortodoxă asupra autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei se remarcă prin canonul teologic al apelului la consensus Patrum şi prin afirmaŃia că Biserica Primară a conceput Scriptura şi TradiŃia într-o unitate învestită cu autoritate. O astfel de perspectivă este divergentă faŃă de cele două perspective protestante pe care le-am înfăŃişat. În primul rând, pentru că “despărŃirea [TradiŃiei] PărinŃilor de restul vieŃii Bisericii este străină de teologia ortodoxă”130, nici “Sola Scriptura… [şi nici]… Sola Traditio nu au nici un loc în schema teologiei ortodoxe”131. Mai mult, întrucât separarea Scripturii de TradiŃie este de neconceput în Răsărit, însăşi noŃiunea artificială de Scriptură întâlnită în formulările luterane şi calvine este străină de perspectiva teologică ortodoxă.  Biserica Ortodoxă nu are obligaŃia de a-şi susŃine teologia în conformitate cu afirmaŃiile protestante că Duhul Sfânt vorbeşte prin Scripturi. Pentru lumea ortodoxă, SfinŃii PărinŃi, TradiŃia, Scripturile, Biserica însăşi sunt, într-o unitate perfectă, izvoarele adevărului. Un element nu poate fi despărŃit de altul, şi nici nu poate un singur element să-şi asume autoritatea unică, separat de, şi mai presus de interacŃiunea sa, ca parte, cu celelalte elemente. Prin urmare, ecleziologia ortodoxă nu poate niciodată să admită că lucrarea Duhului Sfânt este concentrată sau prezentă exclusiv într-un singur aspect al Bisericii. Biblia şi TradiŃia, sau autoritatea Bisericii sunt, aşa cum a afirmat profesorul Nissiotis, în “unitate absolută”132. O biserică în afara acestei unităŃi nu este Biserică Ortodoxă; Scriptura în afara acestei unităŃi nu este Scriptura aşa cum o receptează Biserica Ortodoxă.       Într-adevăr, sola Scriptura, în orice împrejurare, este o formulă de neconceput pentru Biserica Ortodoxă.

Perspectiva romano-catolică

Perspectiva romano-catolică asupra Scripturii şi TradiŃiei a fost specificată formal în secolul al şaisprezecelea. Conciliul din Trent, rezumând modul în care erau receptate Scriptura şi TradiŃia în
 28
Biserică, recunoaşte dubla lor autoritate:


Adevăruri şi îndreptare de purtare mântuitoare … sunt cuprinse în cărŃile scrise şi în tradiŃiile nescrise, care … au ajuns până la noi, transmise, ca să spunem aşa, din mână în mână… Urmând apoi exemplele SfinŃilor PărinŃi drept-credincioşi, Biserica primeşte şi cinsteşte cu evlavie şi cucernicie toate cărŃile Vechiului şi Noului Testament, căci unul Dumnezeu este autorul amândurora; de asemenea tradiŃiile, fie că se referă la credinŃă sau la morală, sunt cinstite pentru că au fost dictate fie oral de Hristos, fie de Duhul Sfânt, şi păstrate în Biserica catolică prin succesiune neîntreruptă133. 

Referitor la Scriptură şi TradiŃie în Biserica Romană contemporană, Yves Congar afirmă că “iconomia, care exprimă voia lui Dumnezeu, include atât TradiŃia cât şi Scriptura…”134. El subliniază de asemenea că adevărul creştin este transmis “prin mijlocirea TradiŃiei [,] acea … metodă de comunicare … cea mai esenŃială pentru Biserică”135, şi că dacă Scriptura nu ne-ar fi fost cunoscută, TradiŃia “ar fi fost de ajuns dacă ar fi existat doar ea”136. În continuare, cardinalul Congar face o deosebire funcŃională între Scriptură şi TradiŃie. El compară rolul Scripturii în Biserică cu “acela jucat în păstrarea monumentelor antice de ceea ce se numeşte mărturie: testis, tertius, un al treilea element care rămâne fix şi serveşte la măsurarea dezvoltării celorlalte … [elemente]”137. Biserica, aşadar, “îşi verifică şi îşi dovedeşte învăŃătura prin Scriptură”138. În mod similar, afirmă Congar, TradiŃia eclezială interpretează Scriptura. Şi în vreme ce “TradiŃia învăluie şi transcende Scriptura”139, cele două sunt legate în întregime. Nu ar trebui să se presupună că în viziunea romano-catolică Scriptura şi TradiŃia constituie, în unitatea lor, autoritatea reală a acestei Biserici. ÎnŃelegem întrucâtva ce înseamnă autoritate eclezială în vestita declaraŃie a Fericitului Augustin că “din partea mea, nu ar trebui să cred Evanghelia decât ca fiind motivată de autoritatea Bisericii Soborniceşti [sublinierea noastră]”140. El nu apelează la consensus Patrum sau la Sfânta TradiŃie, ci la “auctoritas [autoritatea]”141 Bisericii. Şi se pare că apelează la o autoritate mai generală. Această autoritate generală a ajuns să fie interpretată în Biserica RomanoCatolică drept magisterium – autoritatea de învăŃătură a Bisericii. Prin această autoritate se decid problemele ecleziale. Aşa cum “TradiŃia învăluie şi transcende Scriptura”142, tot astfel magisterium cuprinde atât Scriptura cât şi TradiŃia, devenind criteriul final al adevărului “cu referire la Scriptură şi TradiŃie”143. Trebuie, aşadar, să înŃelegem Scriptura şi TradiŃia în gândirea romano-catolică ca fiind două canale ale autorităŃii care se varsă în mai marele magisterium al Bisericii. RelaŃia lor este corect înŃeleasă doar în lumina autorităŃii de învăŃătură a Bisericii. Şi autoritatea de învăŃătură a Bisericii poate fi corect înŃeleasă doar aşa cum este înŃeleasă papalitatea. Urmând doctrina lui John Henry Newman (1801-1890) despre TradiŃie, Günter Biemer susŃine că 

…[Nici] o altă autoritate nu există cu excepŃia aceleia a infailibilului magisterium. Doar prin acest dar al infailibilităŃii Bisericii se poate justifica, în ultimă instanŃă, transmiterea învăŃăturii din generaŃie în generaŃie, prin mijlocirea tradiŃiei144.

Observând că, în scrierile sale din tinereŃe, cardinalul Newman a făcut deosebirea între conceptele de infailibilitate a Papei şi infailibilitate a Bisericii, Biemer susŃine că aceste două concepte sunt de fapt “legate în mod esenŃial”145 şi că “infailibilitatea papei semnalează locul unde infailibilitatea Bisericii este întrupată”146. Autoritatea Bisericii, aşa cum este ea manifestată în infailibilitatea Papei, introduce o perspectivă asupra Scripturii şi TradiŃiei care este exclusiv romano-catolică. Papalitatea vine să reprezinte autoritatea virtuală a însăşi Scripturii şi TradiŃiei. Prin urmare, Papa Pius al IX-lea (1792-1878), într-o scrisoare către Arhiepiscopul de Cologne (datată la 28 octombrie 1870), susŃine că definirea unei dogme de către Papă este în ea însăşi o dovadă suficientă pentru tot ceea ce este întemeiat în Scriptură şi TradiŃie147. Pe scurt, însăşi autoritatea papalităŃii mărturiseşte adevărul Scripturii şi al TradiŃiei. Acest magisterium al papalităŃii este de fapt dincolo de mărturia oferită de consensus Patrum (TradiŃia, aşa cum am definit-o noi în parte) şi de limitele Scripturii. După declaraŃia răsunătoare a Papei Pius al IX-lea, “La Traditione sono io” [TradiŃia sunt eu]”148, papalitatea devine o tradiŃie deasupra şi dincolo de cuvânt, aşa cum    l-am înŃeles noi, mergând dincolo de unitatea tridentină a Scripturii şi a TradiŃiei şi vorbind de o mai mare autoritate, magisterium-ul suprem.
 29
Ar fi o greşeală să ne oprim aici în consideraŃiile noastre referitoare la perspectiva romano-catolică asupra Scripturii şi TradiŃiei. Am sugerat că poziŃia romano-catolică cuprinde patru elemente: mai întâi, declaraŃia de la Trent referitoare la unitatea Scripturii şi a TradiŃiei; în al doilea rând, distincŃia dintre Scriptură şi TradiŃie la nivel funcŃional, în care TradiŃia dobândeşte ascendenŃă faŃă de Scriptură; în al treilea rând, autoritatea magisterium-ului care se ridică deasupra autorităŃii TradiŃiei şi Scripturii; şi în ultimul rând, întruchiparea magisterium-ului în Papalitate. Totuşi, perspectiva formată de aceste patru elemente este adesea disputată în gândirea contemporană romano-catolică. Chiar al doilea Conciliu de la Vatican, de exemplu, (printr-un vot majoritar de două treimi, la 20 noiembrie 1962), nu a reuşit să adopte formula tridentină a Scripturii şi TradiŃiei ca “două izvoare ale revelaŃiei”149. În plus, Josef Ruprecht Geiselmann de la Universitatea din Tübingen a sugerat că, la o analiză finală, TradiŃia nu cuprinde Scriptura, dar TradiŃia toată are cel puŃin o bază scripturistică implicită150. În sfârşit, nu e nevoie să expunem amănunŃit mişcările populare împotriva infailibilităŃii papale (şi apelul concomitent la autoritatea conciliară sau episcopală) care macină Biserica Romană modernă. Lăsând la o parte aceste replici din urmă, perspectiva romano-catolică, aşa cum am prezentat-o noi, încă predomină ca atitudine consensuală în această Biserică. Astfel, noŃiunea lui Congar despre TradiŃie, aşa cum am prezentat-o mai sus, este astăzi în mare măsură perspectiva savantă standard în catolicism.   Ortodoxia şi perspectiva romano-catolică

În capitolele următoare vom vedea că pentru ortodocşi, Scriptura şi TradiŃia, aşa cum există ele întro anume unitate pnevmatică, nu pot fi opuse sau subsumate de o noŃiune mai amplă a autorităŃii ecleziale, cum este magisterium-ul în concepŃia romano-catolică. Aşa cum observă o persoană cu autoritate în domeniu, spiritul creştin al Răsăritului a fost dintotdeauna, “mai speculativ, mai mistic şi mai pasiv”151, în vreme ce acela al Apusului a fost “activ, pragmatic, legal [şi] politic”152. În consecinŃă, e de neconceput în Răsărit să se separe elementele autorităŃii Bisericii (aşa cum am subliniat în discuŃia noastră despre obiecŃiile ortodoxe la dihotomizarea protestantă a Scripturii şi a TradiŃiei în entităŃi separate153), şi e şi mai puŃin probabil să se conceapă existenŃa unei autorităŃi supreme deasupra TradiŃiei şi Scripturii, altfel decât într-un mod complet mistic. Un concept al autorităŃii care ar putea da naştere, fără rezerve atente, la “sloganuri polemice, precum «Biserica e înaintea Bibliei»”154 sau care prevede un magisterium personal, este pur şi simplu prea asemănător unui aranjament bazat pe lege, pentru a fi acceptat în Biserica Răsăriteană.  Prin urmare, trebuie sa avem grijă să nu atribuim Bisericii Răsăritene un presupus acord cu Biserica Romano-Catolică asupra Scripturii şi TradiŃiei, aşa cum obişnuiesc să o facă articolele din enciclopedii şi ecumeniştii necunoscători ai problemei. Este absurd să presupunem că, întrucât Bisericile Răsăriteană şi Apuseană au moştenit de la Biserica Primară o credinŃă comună în Scriptură şi TradiŃie ca surse unite de autoritate, ele au primit această credinŃă în acelaşi mod. Cu asemenea presupuneri, am susŃinut noi, “persistă un concept vag şi adesea slab articulat al dezvoltării paralele, aparent necompromis de propria sa insuficienŃă”155. Paralelismul, în mod sigur, ascunde cazurile de dezvoltare divergentă şi maschează în egală măsură distincŃiile subtile care alcătuiesc divergenŃele dintre tradiŃiile teologice ortodoxă şi romanocatolică.  Trebuie doar să subliniem dezvoltarea magisterium-ului papal ca un caz de evoluŃie divergentă a Bisericilor Răsăriteană şi Apuseană. Unitatea Scripturii şi a TradiŃiei în Ortodoxie a evoluat spre o afirmare a celor două elemente aşa cum au mărturisit şi au întruchipat ele autoritatea mistică a Bisericii. În catolicismul roman, unitatea Scripturii şi a TradiŃiei s-a dezvoltat în strânsă legătură cu puterea papalităŃii. Scriptura şi TradiŃia au fost astfel schimbate în Biserica Latină, prin aceea că ele nu mai întruchipau autoritatea eclezială, ci au devenit elemente juxtapuse acelei autorităŃi. Unitatea Scripturii şi a TradiŃiei a ajuns să slujească doctrinei papale, concepută drept autoritate politică, o “idee a supremaŃiei jurisdicŃionale”156, aşa cum scrie un autor. În Răsărit, o astfel de autoritate este necunoscută, exceptând cazul când are un înŃeles exterior157. Dar adevărata autoritate, acŃiunea Duhului Sfânt aşa cum a fost ea dovedită în revelaŃia unită a Scripturii şi a TradiŃiei, este întru totul mistică. Astfel, cu mare chibzuinŃă (din moment ce punctul lui de vedere poate fi înŃeles greşit), am putea cita afirmaŃia lui Josef Lukl Hromádka (1889-1969) care spune că: “Nici măcar Hristos nu ar trebui înŃeles şi privit ca o autoritate faŃă de care Biserica este subordonată”158 (în mod juridic – n. ed.). Principalele nemulŃumiri ale ortodocşilor faŃă de perspectiva romano-catolică asupra unităŃii Scripturii şi a TradiŃiei Ńin de duhul în care această
 30
unitate ajunge în Biserica Romană. În înŃelesul cel mai strict, nu există paralele fundamentale între perspectivele Bisericii Ortodoxe şi cele ale latinilor; căci aceştia din urmă receptează Scriptura într-o inter-legătură formulată în termeni de lege, pe când primii o primesc într-o unitate mistică inefabilă.
 31
Capitolul 4 SCRIPTURA ŞI TRADIłIA ÎN ORTODOXIE

Să trecem acum la problema autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei în gândirea teologică ortodoxă răsăriteană contemporană. Am subliniat în repetate rânduri că teologii ortodocşi consideră că autoritatea bisericească încorporează atât Scriptura cât şi TradiŃia şi recurg la mărturia patristică pentru a susŃine această perspectivă. Am făcut de asemenea observaŃia că această perspectivă, singură, nu abordează chestiunile importante privitoare la relaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie şi la poziŃia precisă asupra autorităŃii comune a Scripturii şi a TradiŃiei care poate fi dedusă din consensul patristic. Aceste chestiuni din urmă constituie substanŃa capitolului de faŃă.  Care este – ne întrebăm – poziŃia ortodoxă precisă asupra unităŃii Scripturii şi a TradiŃiei aşa cum încadrează ele autoritatea Bisericii? Am putea presupune, din natura consensuală a perspectivei din care abordează subiectul cercetătorii ortodocşi, că gândirea modernă ortodoxă ar oferi o singură poziŃie printrun acord reciproc asupra autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei. La urma urmei, din moment ce canonul ortodox al teologiei este întotdeauna standardul de credinŃă mărturisit de consensul PărinŃilor, ar părea rezonabil să întâlnim aceeaşi unanimitate în gândire printre teologii ortodocşi. Din păcate, nu aşa stau lucrurile. După cum am precizat în capitolul anterior, o mare parte a teologiei ortodoxe contemporane este influenŃată de consideraŃiuni care se potrivesc mai mult perspectivelor teologice apusene. Invocarea unor modele de gândire străine prin natură viciază orice consens în opinii, care altfel ar fi putut caracteriza poziŃia ortodoxă. Acest obstacol în calea consideraŃiunilor noastre referitoare la poziŃia ortodoxă asupra Scripturii şi TradiŃiei este unul pe care trebuie să îl semnalăm înainte de a începe prezentarea pe scurt, individuală, a teologilor contemporani. Există astăzi două şcoli de teologie în Ortodoxie. Pe prima am numit-o şcoala teologiei “adaptaŃionale” sau “acomodaŃionale”, puternic influenŃată de problematica teologiei din Apus. Cealaltă este şcoala ideală, clasică sau tradiŃională, de la care ne putem aştepta la acelaşi ton consensual implicit în respectul şi aprecierea ortodocşilor pentru consensus Patrum.  Într-un eseu foarte provocator, Christos Yannaras (pe care, de altfel, l-am putea considera un prizonier al mai multor noŃiuni străine de Ortodoxia adevărată) a afirmat că prima şcoală îşi are originea în scolasticismul apusean şi reprezintă o influenŃă care a intrat în teologia greacă de astăzi odată cu înfiinŃarea, în secolul al nouăsprezecelea159, a facultăŃilor teologice după model german, după eliberarea Greciei de sub ocupaŃia turcă. Această observaŃie este corectă. În general, efectul acestei influenŃe asupra gândirii ortodoxe a fost foarte mare şi asemenea influenŃe au făcut incursiuni apatice şi regretabile în domeniul teologiei ortodoxe clasice. Şcoala clasică de teologie ortodoxă, cea de-a doua tradiŃie teologică pe care am menŃionat-o, liberă de influenŃa teologiei sistematice apusene, este o tradiŃie unică, aflată doar în Răsăritul creştin. Aşa cum remarcă Yannaras:

…[în] Biserica şi tradiŃia Ortodoxă, teologia are un înŃeles foarte diferit de cel pe care noi [în Apus, adică] i-l dăm astăzi. Ea este un dar de la Dumnezeu, roada curăŃiei lăuntrice a vieŃii duhovniceşti creştine. Teologia este identificată cu vederea lui Dumnezeu, cu vederea imediată a Dumnezeului personal, cu experienŃa personală a transfigurării creaŃiei prin harul necreat. … Teologia exprimă experienŃa mântuirii160. 

Prin urmare, o poziŃie ortodoxă asupra oricărei probleme teologice, în termenii acestei teologii ortodoxe ideale, este mistică, este legată de experienŃa mistică a mântuirii şi astfel în strânsă legătură cu o experienŃă spirituală comună despre care vom susŃine mai târziu că este izvorul consensului patristic. Teologia ortodoxă tradiŃională, prin însăşi natura sa, mărturiseşte o unanimitate de gândire. Diversitatea poziŃiilor pe care le întâlnim în gândirea teologică ortodoxă contemporană provine din importarea, în ortodoxie, a influenŃei apusene. 
 32
Problema cu care ne confruntăm în cazul teologiei ortodoxe adaptaŃionale are ramificaŃii mai mari decât simpla influenŃă a ideilor apusene asupra gândirii ortodoxe. Ortodocşii îmbrăŃişează adesea total problematica teologică apuseană. Lucrul acesta trebuie înŃeles pe plan psihologic. Mai ales în Grecia, după trei sute de ani de stăpânire turcă, teologii ortodocşi nu erau pregătiŃi pentru întâlnirea cu mediul teologic al lumii apusene. Problemele care preocupau romano-catolicismul şi protestantismul erau pur şi simplu necunoscute în lumea ortodoxă, care nu avea nici o noŃiune de teologie modernă, raŃionalistă, sistematică, după înŃelesul apusean. De aceea, aşa cum scrie Alexander Kalomiros, mulŃi teologi erau cuprinşi de un “sentiment de inferioritate şi dezorientare,   [stând] extaziaŃi de admiraŃie în faŃa complexităŃii argumentelor colegilor lor din Apus”161.

Răspunsul evident al teologilor a fost defensiv: să facă o apologie ortodoxă în faŃa problemelor teologice apusene pe care abia le întâlniseră. Yannaras prezintă în continuare efectul acestei preocupări defensive a teologiei ortodoxe faŃă de problematica teologiei occidentale.

…[Clerul] de rând şi poporul [din vremea eliberării Greciei], deşi au rămas ataşaŃi de tradiŃiile lor, nu erau îndeajuns de învăŃaŃi ca să se măsoare cu intelectualii de aflaŃi sub influenŃa Apusului. [Teologia greacă ortodoxă s-a despărŃit] … de viaŃa şi spiritualitatea Bisericii [Ortodoxe]162.   Pe măsură ce aceasta s-a întâmplat, adevărata teologie ortodoxă, acea teologie care “exprimă experienŃa Bisericii”163, s-a diminuat. Teologii ortodocşi, prin urmare, s-au maturizat într-o atmosferă teologică străină de gândirea clasică ortodoxă; au devenit atât de influenŃaŃi de valul gândirii apusene încât au ajuns adesea să înŃeleagă greşit sau chiar să respingă însăşi teologia ortodoxă164. Aşadar, efectul confruntărilor timpurii cu teologia apuseană, după eliberarea grecilor, persistă pregnant în teologia greacă modernă. În plus, efectul acesta nu se limitează la teologia greacă. Alte biserici ortodoxe naŃionale, deşi, poate, din motive şi cu predilecŃii psihologice diferite de cele ale grecilor, fac dovada aceleiaşi înŃelegeri limitate a gândirii ortodoxe tradiŃionale şi sunt la fel de captivate de perspectivele teologice apusene. ConsideraŃiile noastre despre starea teologiei ortodoxe contemporane au o legătură directă cu următoarea trecere în revistă a poziŃiilor teologice ortodoxe referitoare la autoritatea bisericească a Scripturii şi a TradiŃiei. Aşa cum vom vedea mai departe, cel puŃin în scrierile câtorva teologi prezentaŃi, un efort hotărât de a reconcilia Scriptura şi TradiŃia stă la baza formulării unei poziŃii ortodoxe asupra autorităŃii lor comune. Noi afirmăm că astfel de formulări sunt de fapt replici adresate părerilor apusene referitoare la Scriptură şi TradiŃie. La alŃi teologi prezentaŃi vom vedea un accent mai mic pus pe reconcilierea Scripturii şi a TradiŃiei; adică o mai puŃină preocupare pentru ipotezele apusene. Mai degrabă, vom vedea o mai mare preocupare pentru motivele pentru care PărinŃii au văzut Scriptura şi TradiŃia în unire. Şi acesta ni se pare un lucru mai reprezentativ pentru teologia ortodoxă pură. Scopul este să se stabilească o poziŃie care se dezvoltă din înseşi scrierile PărinŃilor165. Astfel, a înŃelege de ce Scriptura şi TradiŃia sunt surse comune de autoritate nu înseamnă a discuta cele două surse în termenii diferitelor relaŃii teoretice, ci a înŃelege cum PărinŃii înşişi au înŃeles relaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie. De fapt, un teolog ortodox încearcă să găsească “mintea PărinŃilor”, şi prin aceasta să înŃeleagă relaŃia dintre concepte. A recunoaşte o perspectivă patristică şi apoi a încerca să o justifici este un lucru străin de ortodoxie. În adevărata tradiŃie teologică ortodoxă, o poziŃie se naşte din consensul PărinŃilor: ea se manifestă ca o expresie a “minŃii” lor comune. În capitolul următor vom dezvolta noŃiunea unei “minŃi” patristice şi vom oferi o poziŃie teologică asupra autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei care, simŃim noi, se naşte din consensus Patrum. Prezentarea pe scurt de mai jos a poziŃiilor formulate de diferiŃi teologi ortodocşi serveşte drept prefaŃă la materialul pentru capitolul următor şi constituie un fel de încununare a capitolelor anterioare. E necesar ca prezentările să fie scurte, extrase din afirmaŃii sumare ale fiecărui teolog despre Scriptură şi TradiŃie. IntenŃia a fost să nu facem o expunere în detaliu a poziŃiei nici unuia dintre teologi. Rezumatele trebuie să fie percepute în termenii perspectivelor, atât răsăriteană cât şi apuseană, la care am făcut referire; în lumina naturii teologiei ortodoxe moderne aşa cum am deosebit-o noi; şi, aşa cum am consemnat, în vederea încadrării argumentelor pe care le vom prezenta în capitolul următor.

 33
Arhimandritul Eusebius Stephanou

Într-o lucrare scurtă, cu caracter general, despre Biserica Ortodoxă, părintele Stephanou explică modul în care înŃelege el relaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie. El concepe TradiŃia “ca având un înŃeles dublu, adică unul larg şi unul restrâns: tradiŃia exterioară şi respectiv tradiŃia interioară”166. “TradiŃia interioară”, susŃine părintele Stephanou, nu este nimic altceva decât “experienŃa Bisericii în comuniune a mântuirii în continuitate istorică neîntreruptă de la Pogorârea Duhului Sfânt până în prezent”167, întradevăr “trăirea reală în inima Scripturii, anume că «Hristos a murit, a înviat şi va veni din nou»”168. Astfel, “tradiŃia interioară” este “legată de Scriptură”169. Acest sens al TradiŃiei, scrie el,  nu este atât de mult faptul şi procesul de a transmite sau de a lăsa moştenire Scriptura, cât este însăşi CredinŃa, aşa cum a fost ea propovăduită de Apostoli, aşa cum a fost trăită de Biserica istorică şi transmisă ca moştenire de la o generaŃie la alta170.   Părintele Stephanou descrie “tradiŃia exterioară” ca fiind “acumularea dezvoltării formelor şi a expresiilor exterioare pe care cinstirea şi disciplina generală din viaŃa Bisericii le-au luat în decursul timpului”171, “practicile liturgice, întrebuinŃările, formele, obiceiurile”172 Bisericii. “TradiŃiile exterioare” cuprind “faptele” şi “procesele” prin care el caracterizează Scriptura ca fiind lăsată moştenire. Aceste “tradiŃii exterioare”, aşadar, nu au atributele fixe ale “tradiŃiilor interioare” şi ale Scripturii (adică “neschimbătoare de-a lungul istoriei”173), dar “pot fi supuse unor schimbări diferite în sensul creşterii şi al evoluŃiei de la o perioadă la alta …”174. TradiŃiilor exterioare, susŃine părintele Stephanou, le aparŃin scrierile PărinŃilor, Crezurile şi Hotărârile Sinoadelor, care sunt “articulări”175 ale “tradiŃiilor interioare”, reprezentând “etape ale verbalizării a ceea ce Biserica posedă «în taină» [aparent se face referire la Sfântul Vasile]”176.  Părintele Stephanou stabileşte apoi o relaŃie între Scriptură şi TradiŃie. TradiŃia, în natura ei dublă (“interioară” şi “exterioară”), este văzută de el ca “viaŃa Bisericii”177. Ea este întreaga experienŃă a mântuirii aşa cum o primeşte Biserica şi este astfel izvorul Scripturii. Dar ca izvor al Scripturii, TradiŃia nu este separată de Scriptură şi în nici un caz nu este anterioară ei178; Scriptura este doar “TradiŃia înregistrată”179. Astfel, aşa cum TradiŃia nu poate fi separată de viaŃa ei (Biserica), nici Scriptura nu poate fi despărŃită de Biserică. De fapt doar în Biserică – susŃine părintele Stephanou – poate Scriptura să ducă la mântuire180. În final, în termenii Scripturii şi ai TradiŃiei cum sunt ei corect înŃeleşi în inseparabilitatea lor de Biserică, părintele Stephanou atribuie fiecăruia o funcŃie eclezială. El consideră că Scriptura “înnoieşte … taina mântuirii” în credincioşi “drept Kerygma”181. TradiŃia, pe de altă parte, trebuie să fie percepută “ca o realitate înrădăcinată în … koinonia”182, experienŃa comună a credincioşilor creştini, mai ales aşa cum se manifestă ea în Euharistie. În această κοινωνία TradiŃia îl asigură pe credincios că taina mântuirii este transmisă fidel şi eficace, atât în “caracterul continuităŃii istorice”183 cât şi în “conştiinŃa inimii”184. Felul în care părintele Stephanou tratează Scriptura şi TradiŃia face apel în mod sigur la perspectiva patristică despre care noi am susŃinut că este un ghid de lucru pentru teologul ortodox. Totuşi, considerăm că deosebirea pe care el o face între o TradiŃie “exterioară” şi una “interioară” este o clasificare regretabilă şi inutilă care pare să despartă formele exterioare ale cultului (“tradiŃiile exterioare”) de izvoarele din care ele se nasc (“tradiŃia interioară” şi Scriptura). Această distincŃie este nepotrivită, într-o oarecare măsură, cu perspectiva ortodoxă asupra unităŃii desăvârşite a Scripturii şi a TradiŃiei. Ea separă tradiŃia exterioară a Bisericii (probabil datorită variabilităŃii acelor forme exterioare de-a lungul istoriei), reducând asemenea tradiŃii la un rol secundar în mărturia Bisericii. De fapt, aşa cum afirmă protoprezbiterul Mihail Pomazansky (1888-1988) – un teolog ortodox strălucit, un adevărat tradiŃionalist – formele exterioare ale Bisericii pot fi văzute ca fiind ele însele în esenŃă imutabile, în aceea că formele lor finale au fost dintotdeauna prezente în dezvoltarea lor istorică, “aşa cum în organismul embrionic al unei fiinŃe vii se află deja ascunsă forma sa viitoare”185. Astfel, toate trăsăturile TradiŃiei Bisericii constituie un adevăr imutabil, la fel de mare ca şi cel al Scripturii. În opinia noastră, o astfel de formulare este mai de dorit decât cea oferită de Părintele Stephanou, a cărui abordare nu este într-atât de “incorectă” pe cât este de incompletă. 34
Frank Gavin

Opera cuprinzătoare a profesorului Frank Gavin despre gândirea ortodoxă “contemporană” greacă a fost o sursă citată în mod obişnuit, timp de mai multe decenii, în consideraŃiuni asupra Bisericii Răsăritene. Gavin dedică aproximativ 12 pagini de carte modului în care înŃelege el Scriptura şi TradiŃia în Biserica Ortodoxă, într-o prezentare clară şi uşor de citit, deşi poate prea academică. El îşi începe comentariile prin a arăta că Biserica Ortodoxă se consideră pe Sine Însăşi singura Biserică adevărată, întrucât Biserica Romană a căzut în schismă şi erezie, iar bisericile protestante stau în afara Bisericii Catolice. În calitate de Biserică Adevărată, Biserica Ortodoxă pretinde a fi “înzestrată de Întemeietorul ei [adică Iisus Hristos] cu însuşirea infailibilă de a «învăŃa drept cuvântul adevărului»”186, prin aceasta “stabilind canonul Sfintei Scripturi, sub îndrumarea Duhului Sfânt”187. Pe scurt, pare să sugereze Gavin, trebuie să începem cu o înŃelegere a noŃiunii ortodoxe răsăritene a autorităŃii Bisericii: o autoritate care are aceleaşi atribute infailibile ca şi Scriptura însăşi. Profesorul Gavin scrie apoi despre natura Scripturilor din perspectiva ortodocşilor. Scriptura, spune el, este inspirată de Duhul Sfânt. Natura inspiraŃiei implică participarea a şase elemente, identificate de el ca fiind:

(a) Iluminarea scriitorului de către Duhul Sfânt, cu scopul de a (b) împărtăşi adevăruri religioase sau etice, (c) care nu pot fi descoperite prin facultăŃile omeneşti obişnuite, (d) împreună cu harul potrivit pentru a aşterne aceste adevăruri în scris, şi (e) păzirea de eroare şi greşeală în probleme fundamentale şi importante, (f) cu respectarea cuvenită a individualităŃii şi exerciŃiul deplin al facultăŃilor umane18 8. 

PrezenŃa acestor elemente, recunoaşterea inspiraŃiei autentice a oricărei scrieri, este determinată de “standardul învăŃăturilor Bisericii”189, care, la rândul său, este “singurul test adecvat pentru… interpretarea [Scripturii]”190.  Să medităm acum asupra TradiŃiei aşa cum se încadrează ea în această schemă. TradiŃia, ca şi Scriptura, observă Gavin, intră în credinŃa creştină din recunoaşterea autenticităŃii ei de către Biserica Universală: 

Când s-a făcut mai întâi o formulare [a tradiŃiei învăŃăturii Bisericii], aceasta a fost ca o mărturie colectivă a minŃii Bisericii şi ca o dovadă a credinŃei comune a comunităŃilor de creştini împrăştiaŃi în diferite locuri191.   Şi TradiŃia pe care Biserica o consfinŃeşte şi o acceptă împărtăşeşte cu Scriptura aceleaşi atribute (în afara celor aplicabile cuvântului scris) enumerate de Gavin ca indicatoare ale inspiraŃiei. Aceasta pentru că “Scriptura şi TradiŃia sunt una ca origine, întrucât Duhul Sfânt este Autorul amândurora”192.  Dacă Scriptura şi TradiŃia au o singură sursă în Duhul Sfânt, totuşi ele au funcŃii separate în Biserică. Gavin caracterizează aceste două funcŃii după cum urmează: “Aşa cum TradiŃia este esenŃială pentru corecta interpretare a Scrierii Sfinte, tot astfel Scrierea Sfântă este esenŃială ca şi criteriu potrivit pentru a determina valoarea şi importanŃa oricărei TradiŃii specifice”193. Subliniind aceste două funcŃii, Gavin ne întoarce la punctul esenŃial al discuŃiei sale: autoritatea Bisericii. Scriptura şi TradiŃia au funcŃii separate în Biserică pentru că aşa hotărăşte Biserica. Dar, similar, ele sunt “una în esenŃă”194, nu doar pentru că sunt (altfel decât funcŃional) inseparabile, ci pentru că ele nu pot fi desprinse de Biserica Însăşi. AfirmaŃia profesorului Gavin despre poziŃia ortodoxă referitoare la Scriptură şi TradiŃie ni se pare articulată. Totuşi el nu poate primi personal întreaga apreciere pentru aceasta, întrucât discuŃia lui este în principal un amestec din scrierile teologilor ortodocşi contemporani. De asemenea, el nu este întru totul responsabil pentru nici una din greşelile pe care le-am putea întâlni. Oricum, lui i se datorează privirea de ansamblu şi aranjarea ideilor; şi precum nu l-am putea învinui pe un zidar pentru calitatea cărămizilor pe care le pune, ci pentru conturul structurii finale pe care o construieşte, tot astfel nu trebuie să îl socotim pe Gavin răspunzător pentru imaginea finală care reiese din prezentarea sa. Astfel, am putea face nişte observaŃii asupra accentului foarte mare pe care Gavin îl pune pe separarea autorităŃii bisericeşti de Scriptură şi TradiŃie. În capitolul al treilea am remarcat faptul că obiecŃia ortodoxă la magisterium, sau autoritatea de învăŃătură a Bisericii, în teologia romano-catolică, se bazează pe o înŃelegere ortodoxă a naturii întru totul mistice a oricărei autorităŃi deasupra Scripturii şi a TradiŃiei, şi o atitudine rezervată faŃă
 35
de orice înŃelegere mecanică a unei formule în care “«Biserica trece înaintea Bibliei»”195. Pentru ortodocşi, Scriptura şi TradiŃia sunt autoritatea Bisericii mistice. Şi deşi Gavin urmăreşte fidel perspectiva patristică asupra unităŃii Scripturii şi a TradiŃiei, tonul în care vorbeşte despre relaŃia ei cu Biserica este supus aceloraşi excepŃii critice aplicabile ideii latine de magisterium. Îi lipseşte o anumită înŃelegere a legăturii fireşti, duhovniceşti, dintre Scriptură şi TradiŃie.Părintele Serghei Bulgakov

În The Orthodox Church, sub titlul “Biserica drept TradiŃie”, părintele Serghei Bulgakov dezvoltă viziunea sa complexă asupra autorităŃii Scripturii şi TradiŃiei în Biserica Răsăritului196. PoziŃia sa, aşa cum sugerează titlul capitolului, este înrădăcinată într-o înŃelegere ecleziologică a Scripturii şi a TradiŃiei. El identifică în mod corect Scriptura şi TradiŃia cu “viaŃa Bisericii, [care] deşi este tainică şi ascunsă, … are un logos, o doctrină şi un mesaj”197. În acelaşi timp, el îi urmează pe SfinŃii PărinŃi şi pledează pentru un simŃ al TradiŃiei care cuprinde atât ceea ce definim noi prin TradiŃie (practici liturgice, mărturia patristică, Hotărârile Sinoadelor, etc., pe care le vom numi “TradiŃia manifestă”), cât şi Scriptura însăşi, care este “memoria vie a Bisericii”198. Această TradiŃie nu este separată în nici un fel de “doctrină şi … mesaj”199, întrucât este expresia acestor elemente, manifestarea lor vie:
… [TradiŃia] este o putere vie inerentă într-un organism viu. În fluxul vieŃii sale ea poartă trecutul în toate formele lui astfel încât tot trecutul este cuprins în prezent şi este prezentul. Unitatea şi continuitatea tradiŃiei [cu Scriptura şi conceptul nostru de lucru asupra TradiŃiei] provin din faptul că Biserica este identică întotdeauna cu ea însăşi200. 
Modul în care acest scriitor înŃelege TradiŃia este problematic şi trebuie să fie înŃeles cu grijă. (Întradevăr, teologia părintelui Bulgakov este, aşa cum recunosc majoritatea teologilor ortodocşi contemporani, plină de erori foarte grave. Nici măcar nu sugerăm aici ca lucrările sale să fie consultate de gânditori ortodocşi ca şi cum ar avea o anumită autoritate în domeniu. În măsura în care le folosim, în scopuri comparative, o facem cu precauŃie. Recomandăm cititorului aceeaşi precauŃie şi grijă cu care tratăm noi opera părintelui Bulgakov.) Nu este clar că părintele Bulgakov nu concepe o autoritate separată a TradiŃiei sau a Bisericii din care Scriptura şi TradiŃia manifestă îşi primesc autoritatea; dar vom presupune că el se referă la un sens al tradiŃiei care este în unire absolută cu aceste două elemente, care este “puterea lor vie”201. Această putere vie este, susŃine el, viaŃa Bisericii tainice, ascunse. Astfel, a vorbi despre TradiŃie, aşa cum o concepe părintele Bulgakov, înseamnă a vorbi despre Biserică. Şi a vorbi despre Scriptură şi TradiŃia manifestă înseamnă a vorbi despre modurile în care TradiŃia (sau viaŃa Bisericii) este revelată. Acest principiu de bază trebuie înŃeles înainte ca distincŃiile pe care părintele Bulgakov le face între Scriptură şi TradiŃia manifestă să poată fi corect precizate.  Abordând direct Scriptura şi TradiŃia manifestă, părintele Bulgakov afirmă, în conformitate cu gândirea ortodoxă clasică, natura lor identică în relaŃia cu Biserica: 
Scriptura şi TradiŃia aparŃin vieŃii celei unice a Bisericii însufleŃite de acelaşi Duh Sfânt care lucrează în Biserică, manifestându-se în TradiŃie şi inspirându-i pe scriitorii sfinŃi. … Scriptura şi TradiŃia trebuie înŃelese nu ca fiind opuse una alteia, ci ca fiind unite…202
Oricum, el exprimă clar ideea că Scriptura ocupă o poziŃie aparte în TradiŃia vie a Bisericii. În vreme ce “natura inspirată a Scripturii poate fi garantată doar de Biserică[,] adică de TradiŃie”203, “unicitatea [Scripturii] nu este micşorată prin aceasta”204. De fapt, Scriptura şi TradiŃia trăiesc viaŃa Bisericii în moduri diferite: “Germenele găsit în Scriptură este sămânŃa; TradiŃia este recolta care răzbate prin solul istoriei umane”205. Această distincŃie nu este în întregime patristică şi poate duce la greşeli grave şi neînŃelegeri, dacă este continuată în mod incorect. Am discutat foarte sumar modul în care părintele Serghei Bulgakov tratează Scriptura şi TradiŃia în Biserica Ortodoxă. Comentariile noastre nu ar putea sugera nici pe departe complexitatea şi amploarea argumentelor sale. Oricum, ceea ce am prezentat lămureşte cadrul în care el operează. Bulgakov nu începe prin a pretinde să rezolve opoziŃia dintre Scriptură şi TradiŃie, ci mai degrabă prin a insista că “în
 36
realitate nu există o astfel de opoziŃie”206. Din fericire, prin urmare, premiza sa de bază derivă nu dintr-o presupusă dihotomie a autorităŃii bisericeşti în ceea ce priveşte Scriptura şi TradiŃia, ci dintr-o presupunere că autoritatea bisericească este “tainică şi ascunsă”207 şi evidenŃiată simplu de Scriptură şi TradiŃie. Această perspectivă păstrează ideea unităŃii vieŃii Bisericii şi nu introduce nici o diviziune sub imboldul consideraŃiilor potrivite problematicii teologice apusene. Ea este patristică. ObiecŃia noastră la dizertaŃia părintelui Bulgakov este că nu ne duce spre o cunoaştere mai apropiată a “minŃii PărinŃilor”, aşa cum am numit-o noi. El ne duce mai degrabă la speculaŃie teologică. Prin aceasta, Bulgakov reprezintă cursul periculos prin care mulŃi teologi, care încep cu SfinŃii PărinŃi şi sfârşesc în capcana propriilor lor păreri, pierd însăşi esenŃa gândirii ortodoxe, ajungând în cele din urmă să cocheteze cu erezia.
 37


George S. Bebis

Să cântărim acum excelentul discurs al Profesorului George Bebis despre Scriptură şi TradiŃie, Conceptul de TradiŃie la PărinŃii Bisericii. Această consideraŃie lucidă începe cu afirmaŃia că nu există posibilitatea de a despărŃi Scriptura şi TradiŃia ca surse de autoritate în Biserică. Oglindind perspectiva patristică pe care am descris-o, el parcurge traseul unităŃii Scripturii şi a TradiŃiei într-un mod foarte complet şi erudit, printr-o listă extinsă a PărinŃilor Bisericii. Parafrazându-l pe Nissiotis208, Bebis ajunge la concluzia că pentru PărinŃi “exista o unitate absolută între Biblie şi TradiŃie”209. El exprimă această unitate absolută în termenii indispensabilităŃii hermeneutice a TradiŃiei. Afirmând că “Sola Traditio … nu [are] loc în schema Teologiei Ortodoxe”210, el respinge în mod similar Sola Scriptura pe motiv că “Scriptura nu ar putea fi studiată şi interpretată fără ajutorul PărinŃilor”211.  Bebis elaborează mai departe poziŃia ortodoxă asupra autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei în conformitate cu modul în care înŃelege el unitatea lor în mărturia patristică. Argumentul său se bazează pe experienŃa duhovnicească a PărinŃilor. Astfel, el spune că 
Succesorii Apostolilor s-au referit foarte des la autoritatea Bibliei, nu doar ca suprem locus theologicus, ci mai degrabă ca hrană duhovnicească şi ca un punct de pornire care duce la comuniunea totală cu Dumnezeu, la un mod real de a trăi în Hristos şi prin Hristos212. 
Această legătură strânsă între Scriptură şi PărinŃi, înrădăcinată în inspiraŃia lor de către Sfânta Treime, ne asigură, scrie Bebis, că “nu există două surse de autoritate”213. Mai degrabă, există experienŃa duhovnicească unică, “viaŃa în Hristos şi prin Hristos”214, care (derivându-şi autoritatea din Duhul Sfânt) se caracterizează prin “hrana duhovnicească”215 a Scripturilor şi “puterea lăuntrică”216 a scrierilor SfinŃilor PărinŃi. Într-adevăr, întreaga experienŃă duhovnicească are autoritate – o autoritate exprimată în Scriptură, PărinŃi, scrierile patristice şi Biserică (împreună cu practicile ei), pe care acestea o cuprind, în “experienŃa hristologică şi pnevmatologică a întregii Biserici”217.  Am extras din monografia profesorului Bebis anumite concepte cruciale pentru subiectul pe care ni l-am propus să îl abordăm în această lucrare. Prin aceasta am nedreptăŃit scopul precis al eseului său (de a discuta în principal mărturia patristică şi nu în mod special relaŃia acesteia cu Scriptura) şi am făcut o selecŃie care trunchiază domeniul real al discuŃiei sale. Oricum, sentimentul unităŃii dintre Scriptură şi TradiŃie, în termenii experienŃei duhovniceşti a PărinŃilor, pe care l-am extras din planul lui Bebis, este în egală măsură fidel ipotezelor sale de lucru şi de o importanŃă crucială pentru discuŃia noastră. Întâlnim, în această noŃiune a rolului Scripturii în viaŃa duhovnicească a PărinŃilor, o legătură între Scriptură şi TradiŃie (sau aici, în primul rând, şi PărinŃi) care nu îşi are rădăcinile într-o relaŃie mecanică sau într-o schemă teoretică autoritară, ci în experienŃa duhovnicească a PărinŃilor purtători de Dumnezeu. Şi aici ajungem, cu un pas important, mai aproape de înŃelegerea autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei în “mintea PărinŃilor”.
 38

Protoprezbiterul Georges Vasilievici Florovski

Un întreg volum din operele complete ale părintelui Georges Florovski se concentrează asupra problemei Scripturii şi a TradiŃiei ca surse de autoritate bisericească. Cu el, o voce serioasă, sinceră, printre cercetătorii ortodocşi contemporani, care ar merita cu siguranŃă să fie considerat decan al teologilor, încheiem trecerea în revistă a poziŃiilor teologice ortodoxe asupra Scripturii şi a autorităŃii. În acelaşi timp aducem această trecere în revistă la punctul ei culminant, căci nicăieri altundeva nu găsim o încercare mai clară de a pricepe Scriptura şi TradiŃia în lumina “minŃii PărinŃilor”. Să începem acum să înŃelegem această căutare a “minŃii” patristice în formularea concisă dată de părintele Florovski problemei Scripturii şi TradiŃiei în Biserică. El vede această chestiune nu atât de mult în lumina autorităŃii cât în termenii unei stăruinŃe spre criteriul adevărului creştin. Prin urmare, el vede Biserica străveche drept recunoscând “Adevărul … Cuvântului lui Dumnezeu”218 şi totuşi încercând să înŃeleagă cum acel adevăr este revelat, cum Scriptura este corect interpretată (de aici insistenŃa lui că relaŃia dintre Scriptură şi TradiŃie este iniŃial hermeneutică)219. Mintea Bisericii, TradiŃia, este călăuza la care a apelat Biserica Primară. Şi în acest apel la TradiŃie a fost firesc că au apărut două surse de autoritate: “Scriptura şi PărinŃii erau de obicei citaŃi împreună, adică kerygma şi exegesis, - ή γραφή και οί πατέρες”220. Ceea ce avem acum, din formularea pe care părintele Florovski o dă problemei, este Scriptura ca un criteriu acceptat al adevărului în Biserică, şi TradiŃia ca interpretul acestui adevăr – organul revelaŃiei adevărului. Nu există nici o tensiune aici între Scriptură şi TradiŃie căci în aceasta – adevărata lor relaŃie – ele nu sunt în opoziŃie. PărinŃii pur şi simplu aduc adevărul (Scriptura) la înŃelegere şi autoritatea înŃelegerii pe care ei o dau rezidă în “mintea de necuprins a PărinŃilor”. Începem să înŃelegem acea minte, susŃine părintele Florovski, când vedem că Sinoadele Ecumenice au fost adunări în care acordul asupra dogmelor, consensul patristic, 

a fost mai mult decât un acord empiric al indivizilor. Adevăratul şi autenticul consens a fost acela care a reflectat mintea Bisericii Soborniceşti şi Universale – το ε
κκλησιαστικον φρόνηµα [mintea ecleziastică]. …Adevăratul consens este acela care manifestă şi dezvăluie identitatea perenă a credinŃei Bisericii … 221. 

Ajungem să înŃelegem că Scriptura şi TradiŃia sunt integral unite, în mărturia patristică, întrucât TradiŃia nu este nimic altceva decât receptarea, înŃelegerea şi interpretarea adevărului, care este Scrierea Sfântă. În realitate nici nu se poate pune problema autorităŃii lor separate, sau măcar a divizibilităŃii lor conceptuale, căci ele sunt simplu legate într-o unitate a sursei şi receptării. Receptarea adevărului nu poate fi cu nimic mai autoritativă decât sursa sa, şi nici nu poate cineva să vorbească despre ascendenŃa autorităŃii unei surse separat de receptarea ei. În acelaşi timp - ne asigură părintele Florovski - nu minŃile separate ale PărinŃilor primesc adevărul, ci “mintea PărinŃilor” într-un sens mistic – în sensul că ei participă la “stâlpul şi temelia adevărului”222, Biserica Ortodoxă, şi îşi pierd propriile abilităŃi (sau chiar deficienŃe) în mintea Bisericii, fie că fac aceasta “fiind prezenŃi … [sau] … in absentia ... [sau] … după ce s-au dus la Odihna Veşnică”223.  Nu ar trebui să ne închipuim că “mintea PărinŃilor”, care captează adevărul revelat (unitatea Scripturii şi a TradiŃiei, adică autenticitatea mărturiei Scripturii, care este manifestată în TradiŃie), este vreo minte colectivă limitată la Sinoadele Ecumenice. ÎnŃelegerea autorităŃii Scripturii şi a TradiŃiei vine din dobândirea “minŃii PărinŃilor” “ca o atitudine existenŃială, ca o orientare duhovnicească”224. Astfel, o interpretare corectă a adevărului (a Scripturii) emană din abilitatea de a vedea prin ochii duhovniceşti ai PărinŃilor (a ajunge să ai mintea lor) şi constituie ea însăşi TradiŃia. ÎnŃelegerea comună care a modelat perspectiva patristică asupra unităŃii Scripturii şi a TradiŃiei, aşa cum am prezentat-o noi, nu a fost alta decât TradiŃia unui consens fondat pe mintea duhovnicească, “mintea PărinŃilor” – nu într-o “teologie a repetării”225, o tradiŃie în sens comun, ci într-o “extindere creativă a tradiŃiei străvechi”226.  Părintele Florovski îşi încheie volumul despre Scriptură şi TradiŃie cu o discuŃie asupra Sfântului Grigorie Palama, marele luminător al Bisericii Ortodoxe, şi a relaŃiei sale cu TradiŃia patristică. DiscuŃia despre Sfântul Grigorie prilejuieşte o explicare întrucâtva mai completă a ceea ce este de fapt “mintea PărinŃilor”. ÎnvăŃăturile PărinŃilor, spune el, sunt 

 39
o categorie permanentă a existenŃei creştine, o măsură constantă, supremă şi un criteriu al dreptei credinŃe. … «Mintea PărinŃilor» este un termen intrinsec de referinŃă în teologia ortodoxă, nu mai puŃin important decât cuvântul Sfintei Scripturi, şi într-adevăr niciodată despărŃit de el 227. 

“Mintea PărinŃilor” poate fi comparată cu “viziunea credinŃei, cu experienŃa şi cunoaşterea duhovnicească”228. Părintele Florovski demonstrează în continuare că Sfântul Grigorie Palama s-a înscris întru totul în cadrul tradiŃiei patristice, că a împărtăşit “mintea PărinŃilor”, devenind un “îndrumător şi un învăŃător”229 fără egal în căutarea acelei minŃi. Părintele Florovski ne aduce la punctul de pornire al discuŃiei noastre despre natura noetică a TradiŃiei în Biserica Răsăriteană. Scriind despre Sfântul Grigorie Palama şi despre θέωσις (“îndumnezeire” sau “divinizare”), părintele Florovski consemnează că “omul [prin θέωσις] este primit într-o «comuniune» cu Dumnezeu”230, că “întreaga existenŃă umană este, ca să spunem aşa, pătrunsă de PrezenŃa Dumnezeiască”231. Totuşi, el nu leagă acest proces de receptare a adevărului, direct de “mintea PărinŃilor”. Continuându-l pe protoprezbiterul John S. Romanides în întrebuinŃarea noŃiunii de θέωσις ca activare a facultăŃii noetice (din grecescul νου ς, “minte”), prin care omul ajunge la vederea duhovnicească în urma sălăşluirii în el a Λόγος-ului (lucrător în om)232, vom susŃine că “mintea PărinŃilor” nu este nimic altceva decât facultatea noetică. Activată de θέωσις, facultatea noetică este “mintea cea una a PărinŃilor” (consensus Patrum), care primeşte Scriptura, mărturiseşte adevărul şi vorbeşte “ca şi cu o singură gură”233, aşa cum Sfântul Paisie de la NeamŃ (1714) spune despre “sfinŃii învăŃători soborniceşti care au tâlcuit Scriptura”234. Facultatea noetică întruchipează experienŃa personală a minŃii Bisericii Soborniceşti.

 40Capitolul 5 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΣ ŞI BAZA SA NOETICĂ: PENTRU O AFIRMAłIE DUHOVNICEASCĂ A TRADIłIEI ÎN GÂNDIREA ORTODOXĂ

Ajungând, iată, la un punct decisiv în dezvoltarea discuŃiei noastre despre Scriptură şi TradiŃie în Biserica Răsăriteană, este poate logic să recapitulăm temele majore din capitolele anterioare. Prin aceasta, am putea de asemenea să accentuăm faptul că nici un capitol din prezentarea noastră nu este menit să predomine; mai degrabă, am prezentat în fiecare capitol subiecte care formează o piesă crucială din mozaicul complex pe care secŃiunea de faŃă îşi propune să îl înfăŃişeze.  În capitolul întâi am precizat problema fundamentală aflată în discuŃie: rolul Scripturii şi al TradiŃiei ca surse de autoritate în Biserică. Această problemă a fost delimitată de o scurtă relatare istorică a dezvoltării canonului Scripturii, făcând două observaŃii critice. Mai întâi, am remarcat că s-a stabilit canonul Scripturii prin hotărârile Sinoadelor Bisericii Primare referitoare la “inspiraŃia” unora dintre cărŃile aflate atunci în circulaŃie în comunitatea creştină. În al doilea rând, am subliniat că declaraŃiile Bisericii asupra canonului Scripturii au avut o natură deictică; ele au fost directive purtătoare de autoritate. Astfel, definind îndreptarul scriptural de credinŃă, Biserica a devenit, într-un sens foarte special şi duhovnicesc, sursa acelui îndreptar. Aceste două consideraŃii, luate împreună, au trasat conturul examinării relaŃiei reciproce dintre autoritatea TradiŃiei Bisericii şi îndreptarul scriptural al credinŃei. Am susŃinut în capitolul al doilea că, în viziunea PărinŃilor Bisericii Răsăritene, Scriptura şi TradiŃia au fost esenŃial egale ca autoritate. Am caracterizat această perspectivă drept consensus Patrum, vocea unită a PărinŃilor, mărturisind că adevărul creştin este revelat atât prin Scriptură cât şi prin TradiŃie. În continuare am susŃinut că vocea unită a PărinŃilor nu e nimic mai mult decât “conştiinŃa generală a Bisericii (ή γενικη συνείδησις τη ς
εκκλησίας)”235. Consensul patristic a exprimat autoritatea Bisericii.  În capitolul al treilea am accentuat acceptarea ortodoxă a autorităŃii pe care Scriptura şi TradiŃia o au împreună, în comparaŃie cu perspectivele apusene asupra naturii acelei autorităŃi. Am subliniat că noŃiunea protestantă a separabilităŃii Scripturii şi TradiŃiei este inacceptabilă pentru ortodocşi. Perspectiva romano-catolică asupra Scripturii şi TradiŃiei, formulată pe o interpretare legalistă a interconexiunii lor şi legată, ca să spunem aşa, de magisterium-ul papal, a fost considerată în egală măsură discordantă cu punctul de vedere ortodox.  În capitolul al patrulea am intenŃionat să trecem în revistă ceea ce gândesc teologii ortodocşi contemporani despre Scriptură şi TradiŃie. Ca prefaŃă la această trecere în revistă am susŃinut că teologia ortodoxă, în sensul ei cel mai strict, porneşte de la mărturia patristică, de la canonul teologiei care se găseşte în consensus Patrum. Am afirmat apoi că oricând se discută relaŃia învestită cu autoritate dintre Scriptură şi TradiŃie, scopul nu este acela să se înŃeleagă relaŃia teoretică dintre Scriptură şi TradiŃie (de pe poziŃia reconcilierii lor), ci mai degrabă să se înŃeleagă de ce SfinŃii PărinŃi le-au acceptat ca surse unite de autoritate şi au insistat să vorbească despre unitatea lor. Problema este aceea de a înŃelege consensus Patrum din gândirea PărinŃilor înşişi şi nu aceea de a recunoaşte o poziŃie consensuală printre PărinŃi şi apoi a o justifica în virtutea argumentelor străine de gândirea lor. Am înfăŃişat acest punct central drept scopul prin excelenŃă al teologiei ortodoxe: a capta “mintea PărinŃilor” – a înŃelege unitatea Scripturii şi a TradiŃiei din perspectiva viziunii SfinŃilor PărinŃi. În trecerea în revistă a teologilor ortodocşi contemporani, în capitolul al patrulea, un nume se remarcă prin faptul că a urmat cu fidelitate cursul teologiei pe care o considerăm a fi pur ortodoxă: părintele Georges Florovski. În loc să ofere o explicaŃie teologic speculativă a unităŃii Scripturii şi a TradiŃiei, părintele Florovski tratează unitatea lor ca pe o idée fixe, în gândirea PărinŃilor, care nu are nevoie de nici o justificare. AtenŃia sa este apoi îndreptată spre “mintea PărinŃilor”, spre consensul lor în gândire. În acest context, el observă pe drept cuvânt că PărinŃii au conceput Scriptura şi TradiŃia în unitate nu pentru că au ajuns la vreo înŃelegere comună (sau formulare speculativă comună) referitoare la această unitate, ci pur şi simplu pentru că ei au exprimat universala “minte a Bisericii”. Cu alte cuvinte, ei s-au cufundat în “conştiinŃa generală [mistică] a Bisericii”236, care a fost aceeaşi autoritate care a proclamat canonul Scripturii. În mod firesc, atunci, PărinŃii au însăşi autoritatea Scripturii întrucât şi ei, şi Scriptura,
 41
au acelaşi izvor: φρόνηµα τη ς ε
κκλησίας. Aşa cum am remarcat, în chiar cuvintele părintelui Florovski, “‹‹mintea PărinŃilor›› este un termen intrinsec de referinŃă în teologia ortodoxă, nu mai puŃin important decât cuvântul Sfintei Scripturi şi într-adevăr niciodată despărŃit de el [sublinierea noastră]”237. TradiŃia şi Scriptura sunt înrudite una cu alta în sensul că un aspect al Bisericii recunoaşte un alt aspect. Autoritatea şi adevărul lor se află în Biserică. Ajungem acum la o înŃelegere tradiŃională, duhovnicească a relaŃiei reciproce şi cu autoritate dintre Scriptură şi TradiŃie. Pentru ortodocşi, Scriptura şi TradiŃia nu sunt surse separate de autoritate; ele sunt două aspecte ale autorităŃii derivate dintr-o singură sursă. Această afirmaŃie este însuşi miezul noŃiunii de consensus Patrum la care ne-am întors invariabil. Problema Scripturii şi a TradiŃiei nu este aceea de a înŃelege natura unităŃii lor, ci de a surprinde sursa duhovnicească de unde le izvorăşte autoritatea. Se pune problema să cunoaştem natura Scripturii şi a TradiŃiei din interiorul sursei lor. Întrebarea practică “autoritate prin Scriptură sau prin TradiŃie?” devine “prin ce autoritate putem identifica adevărul creştin, atât ca Scriptură cât şi ca TradiŃie?”. Chestiunea sine qua non este, dată fiind mărturia absolut unită a Scripturii şi a TradiŃiei pentru ortodocşi, aceea de a recunoaşte adevărata Scriptură şi TradiŃie, de a despărŃi Scriptura şi TradiŃia cu adevărat “inspirate” de scrierea şi obiceiul pur omenesc, de a le capta sursa.  Aşa cum am arătat în comentariul nostru, părintele Florovski a susŃinut că autoritatea Scripturii şi a TradiŃiei rezidă în cele din urmă în “mintea PărinŃilor” (adică în mintea Bisericii). Dar cum ştim că scrierile SfinŃilor PărinŃi, practicile liturgice şi obiceiurile Bisericii, şi chiar Scriptura însăşi sunt adevărate şi inspirate? Nu doar din hotărârile primelor şapte Sinoade Ecumenice recunoscute de Ortodoxie, susŃine părintele Florovski238; şi, în mod sigur, aşa cum am spus-o, nici din ideea autorităŃii de învăŃătură a Bisericii sau a magisterium-ului personal (papalitatea); ci din “mintea PărinŃilor” – care este mintea Bisericii. “Mintea PărinŃilor” este izvorul şi manifestarea adevărului, însuşirea de a încuviinŃa, de a recunoaşte şi de a afirma adevărul care este universal, care vorbeşte prin toŃi PărinŃii “ca printr-un singur glas”239. Este o însuşire care constituie o TradiŃie deasupra şi dincolo de tradiŃia cum o definim noi în mod normal. După definiŃia “expresiei oficiale” a acestei TradiŃii date de un scriitor duhovnicesc din Biserica Ortodoxă, ea include, “în primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu aşternut în Sfânta Scriptură; în al doilea rând, Hotărârile Sinoadelor…; în al treilea rând, textele liturgice; şi, în cele din urmă, scrierile PărinŃilor”240. TradiŃia în “mintea PărinŃilor” cuprinde, unifică şi este izvorul întregii TradiŃii bisericeşti şi al Scripturii. Este criteriul după care este judecată revelaŃia adevărată, “o însuşire” – după cum scrie Lossky – “de  a judeca în lumina Duhului Sfânt”241.  Prin urmare, putem înŃelege TradiŃia ca fiind însuşirea de a cunoaşte adevărul care sălăşluieşte în “mintea” PărinŃilor şi a Bisericii. TradiŃia este, aşa cum o vede un teolog ortodox, 

măsura şi criteriul prezenŃei şi al lucrării lui Dumnezeu, prin Biserică, ca şi al autenticităŃii pătrunderii dorinŃelor şi a năzuinŃelor spiritului omenesc de către “adevărata Cunoaştere”242. 

Pe scurt, adevărul este judecat după TradiŃie. TradiŃia este însuşirea de a recunoaşte adevărul; dar mai mult decât atât, TradiŃia este ea însăşi un adevăr mistic. “Mintea PărinŃilor” este mintea Bisericii. Şi mintea Bisericii face parte din Trupul mistic al lui Hristos, care constituie Biserica. Astfel, TradiŃia nu serveşte doar la revelarea adevărului, ci poate de asemenea să slujească la generarea aceluiaşi adevăr evident. Ea poate de fapt să reînvie orice tradiŃie adevărată şi orice expresie a Bisericii – chiar Scripturile. Nimeni altcineva nu a spus mai bine acest lucru decât Arhimandritul Sofronie de la Essex (1896 – 1993). Arhimandritul Sofronie, citându-l pe Sfântul Siluan, spune:

Presupunând că dintr-un oarecare motiv Biserica ar fi lipsită de toate cărŃile ei liturgice, de Vechiul şi Noul Testament, de operele SfinŃilor PărinŃi – ce s-ar întâmpla atunci? TradiŃia sfântă ar recupera Scripturile, nu cuvânt cu cuvânt, poate – forma verbală ar putea fi diferită – dar în esenŃă noile Scripturi ar fi expresia aceleiaşi «credinŃe dată sfinŃilor, odată pentru totdeauna »243. Ele ar fi expresia Duhului Sfânt, Unul şi Singurul, neîncetat lucrător în Biserică, temelia şi însăşi substanŃa ei 244. 

În ultimul capitol, dacă vă amintiŃi, am arătat că părintele Florovski nu reuşeşte, în discuŃia sa despre teologia palamită, să unească θέωσις, sau îndumnezeirea, cu primirea directă a adevărului creştin (cu “mintea” PărinŃilor şi a Bisericii, cu acea “minte a lui Hristos”245 la care face referire Sfântul Pavel).
 42
Am dori să sugerăm că facultatea noetică, izvorul vederii duhovniceşti pentru omul îndumnezeit, este însăşi “mintea PărinŃilor”. Acceptarea universală, prin consimŃământ, de către PărinŃi, a obiceiurilor şi tradiŃiilor bisericeşti şi a Scripturii reflectă vederea lor noetică. Astfel, la nivel noetic, mărturisirea lor este una singură; ei întruchipează adevărul la acel nivel. A-i urma pe PărinŃi înseamnă a ajunge la vederea lor duhovnicească, prin θέωσις, şi a cunoaşte elementele cruciale, veritabile, ale revelaŃiei, de la TradiŃie până la Scriptură. În Ortodoxie, o persoană îi urmează pe PărinŃi cu credinŃă nu pentru că ei au vreo autoritate formulată prin lege, ci pentru că acea persoană împărtăşeşte, în conştiinŃă noetică, vederea şi perspectiva lor. Acea persoană îşi însuşeşte “mintea” în care Scriptura şi TradiŃia au autoritate şi, prin aceasta, se înscrie într-o succesiune neîntreruptă de practici duhovniceşti. A continua obiceiurile Bisericii nu înseamnă a adera orbeşte la ceea ce este străvechi, sau la ceea ce au făcut PărinŃii în trecut; înseamnă a trăi (şi a repeta) purtarea PărinŃilor din simplul motiv că se preia TradiŃia aşa cum au perceput-o ei246.  Să studiem în continuare natura îndumnezeirii şi a vederii noetice. Am remarcat în altă parte că aforismul atanasian potrivit căruia Dumnezeu s-a făcut om astfel încât omul să devină Dumnezeu247 este Ursprung-ul teologiei ortodoxe248. Această noŃiune a îndumnezeirii omului nu este, pentru Biserica Ortodoxă, doar retorică. Am putea sublinia acest lucru referindu-ne la tratatul lui Origen (aprox. 185 - aprox. 254) împotriva lui Celsus. El îi reproşa lui Celsus că a interpretat înŃelesul întrupării ca pe o necesitate a lui Dumnezeu, datorită faptului că El este “«greu de văzut»”249, devenind om astfel încât muritorii “«să poată fi în stare să Îl audă şi să Îl cunoască»”250. Origen insistă că

Nu … pentru că Dumnezeu era “greu de văzut” L-a trimis El pe Dumnezeu Fiul spre a fi ceva “uşor de văzut”[;] [căci] … şi Fiul este “greu de văzut”, întrucât El este Dumnezeu Cuvântul, prin care toate lucrurile s-au făcut, şi care “a sălăşluit printre noi”251. 

Ortodocşii, împreună cu (şi cu mai multă acurateŃe decât) Origen, văd Întruparea într-un mod mult mai profund. Pentru ei, Hristos a devenit Om astfel încât omul, într-un sens foarte literal, să poată să ajungă la Dumnezeu prin har252.  Îndumnezeirea omului este un scop principal al practicii duhovniceşti ortodoxe. Formalizarea unei asemenea practici este exprimată clar de exerciŃiile isihaste ale Sfântului Grigorie Palama. Isihaştii palamiŃi se angajează într-un număr de exerciŃii fizice (printre care plecăciunile, postul şi respiraŃia regulată) legate de repetarea Rugăciunii lui Iisus. Această rugăciune are de obicei următoarea formă: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Stăpânirea “rugăciunii neîncetate”253, sau repetarea continuă a Rugăciunii lui Iisus, activează facultatea noetică. În acest proces, 

facultatea noetică este eliberată prin puterea Duhului Sfânt de influenŃe atât ale trupului cât şi ale intelectului discursiv şi se angajează neîntrerupt şi neîncetat doar în rugăciune. Ceea ce este fascinant despre această stare a rugăciunii adevărate … este că, deşi facultăŃile fizice şi intelectuale nu mai exercită absolut nici o influenŃă asupra facultăŃii noetice, ele sunt totuşi dominate de rugăciunea neîncetată a facultăŃii noetice în aşa măsură încât ele sunt curăŃite şi inspirate duhovniceşte şi în acelaşi timp se pot implica în activităŃile lor normale254.

Activarea facultăŃii noetice, culminând în θέωσις, curăŃă şi insuflă facultăŃile fizice şi intelectuale. Dar, ceea ce este mai important, această activare duce la modelare, cum am spus, după “mintea” PărinŃilor, a Bisericii, şi a lui Hristos.  George A. Barrois a descris succint acest proces afirmând că “…omul este invitat să se împărtăşească vital din energia dumnezeiască. …Acest lucru este real şi nu doar un mod hiperbolic de a vorbi… El nu înseamnă nimic altceva decât conformitatea SfinŃilor cu Hristos…”255. Astfel, PărinŃii sunt priviŃi ca autorităŃi pentru că Hristos a venit să trăiască în ei, să îi transforme. Datorită dumnezeirii care îi umple pe aceşti oameni, ei nu mai pot face nimic altceva decât să reflecte şi să afirme cuvintele lui Hristos şi ale Apostolilor. Aşa se face că “Iisus Hristos este acelaşi ieri, şi astăzi, şi întotdeauna”256. SfinŃii PărinŃi se deosebesc, poate, în stil şi uneori chiar în termenii folosiŃi, dar la nivelul cel mai profund şi mai autentic, la nivelul noetic, ei, Apostolii şi Hristos spun împreună acelaşi lucru, proclamă un singur adevăr într-o TradiŃie, adevăratul Παράδοσις, care îl vădeşte pe omul îndumnezeit. Am scris în altă parte că învăŃăturile Sfântului Grigorie Palama denunŃă orice idee de inovaŃie în viaŃa duhovnicească257. MulŃi cred că acest pretins conservatorism este caracteristic insistenŃei ortodoxe
 43
asupra TradiŃiei. Totuşi, referitor la isihasmul palamit, noi am susŃinut că inovarea este străină de practica duhovnicească ortodoxă întrucât activarea facultăŃii noetice duce la o conformare, de natură mistică, de altfel, atât în gândire cât şi în faptă. FacultăŃile mentale şi fizice ale omului vin să slujească acestei “minŃi a lui Hristos”258 universale, comune – o “minte” exemplificată în consensus Patrum şi actualizată în Biserică. Similar, insistenŃa ortodoxă asupra mărturiei TradiŃiei nu se bazează pe vreo intransigenŃă exclusivistă, ci pe un concept profund al reflectării, în obiceiuri şi practici (tradiŃii) exterioare, a TradiŃiei noetice a Sfântului Duh. Toate tradiŃiile, toate faptele, obiceiurile şi experienŃele Bisericii sunt unite într-o armonie perfectă în TradiŃie. TradiŃia, aşa cum a sugerat părintele Pomazansky, este forŃa internă care călăuzeşte şi determină manifestările exterioare ale Bisericii259. Pe măsură ce manifestările exterioare ating o formă finală, ele vădesc conŃinutul TradiŃiei. Tocmai o înŃelegere noetică a obiceiurilor şi practicilor din Biserică (a tradiŃiilor) le descoperă izvorul în TradiŃie. Şi, paradoxal, însăşi viziunea noetică face parte din tradiŃie: adevărul Bisericii este revelat de o viziune cuprinsă în acel adevăr.  Cu o perspectivă noetică asupra mărturiei patristice ajungem la o înŃelegere mai clară a noŃiunii de consensus Patrum. Acel consensio al Sfântului VicenŃiu de Lérin, care este crezut ubique, semper, şi ab omnibus260, capătă un nou înŃeles când este văzut în lumina noeticismului. Apelul său, credem noi, este la soborniceasca “minte a Bisericii”, care, într-adevăr, îi uneşte pe toŃi într-o singură credinŃă care este aceeaşi oricând şi oriunde. În “canonul adevărului”261 de care vorbeşte Sfântul Irineu nu vedem nimic altceva decât facultatea noetică, redând “cuprinsul credinŃei”262 despre care scrie Sfântul Atanasie cel Mare. “Vorbind după Duh”263, în exprimarea Sfântului Ioan Hrisostom sau, aşa cum scrie Sfântul Ioan Damaschin, urmând “învăŃătura Duhului Sfânt”264, toŃi PărinŃii alcătuiesc o TradiŃie noetică. Aşa se face că toată Biserica vorbeşte, iarăşi, “ca printr-un singur glas”265. Sau, aşa cum frumos scrie Sfântul Apostol Pavel, “să vă schimbaŃi prin înnoirea minŃii, ca să deosebiŃi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit”266.
 44

Note:

 45

                                                 1 Werner Elert, Der Ausgang der Altkirchlichen Christologie: Eine Untersuchung über Theodor von Pharan und Seine Zeit als Einführung in die Alte Dogmengeschichte, ed. W. Mauter si E. Bergsträsser (Berlin, 1957), p. 186. 2 Caspar René Gregory, Canon and Text of the New Testament (New York, 1907), p. 8.  3 Astfel, Louis Berkhof (1873-1957), în studiul său despre Noul Testament, foloseşte canonul Bisericii Primare drept măsura sigură a autenticităŃii acelor cărŃi “incluse în canonul nostru” (New Testament Introduction [Grand Rapids, MI, 1915], pag. 28).  4 Galateni 6, 16. Aici şi în paginile următoare, apelăm la textul grec pentru citatele scripturistice. 5 II Corinteni 10, 13. 6 Ibid., vv. 14-15. 7 Ibid., v. 16. 8 Gregory, Canon and Text, p. 18.  9 Ibid. Gregory subliniază pe scurt acest consens. 10 “Cartea a IV-a, Epistola 114”, Patrologia Graeca: Cursus Completus, ed. Jacques-Paul Migne (Paris, 1857-1866), vol. LXXVIII, col. 1186B. 11Cf. Apocalipsa latină a lui Ezdra 14, 42-46. Referitor la cele patru cărŃi care poartă numele de “Ezdra”, denumirile ortodoxă, romano-catolică şi respectiv protestantă sunt următoarele: I Ezdra = III Ezdra = I Ezdra; II Ezdra= I Ezdra = Ezra; Neemia = II Ezdra = Neemia; Apocalipsa latină a lui Ezdra = IV Ezdra = II Ezdra. 12 Unele versiuni din Septuaginta includ şi IV Macabei. 13 Aceştia sunt termenii folosiŃi de Episcopul Eusebiu al Cezarei (aprox. 260–339) (F. J. Foakes-Jackson şi B. T. Dean Smith, A Brief Biblical History of the New Testament [New York, 1923], p. 5).  14 [Sf.] Ieronim, “A Commentary on the Apostles’ Creed”, trad. Rev. William Henry Freemantle, în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Philip Schaff şi Henry Wace, vol. III, seria a doua, Theodoret, Jerome, Gennadius, Rufinus: Historical Writings, etc (New York, 1892), p. 558.  15 Ibid., cap. 1 pass. 16 Foakes-Jackson şi Smith, fără a cita vreo mărturie, sugerează, totuşi, că încă din 117 exista o colecŃie standardizată a Epistolelor pauline (ibid., p. 3). Un alt cercetător citează referirea Sfântului Policarp din Smirna la opt din scrisorile Sfântului Pavel ca dovadă că, până în jurul anului 110, a existat o colecŃie a Epistolelor (Richard Heard, An Introduction to the New Testament [Londra, 1950], p.15). 17 Am putea preciza că Adolf von Harnack (1851-1930) face exact presupunerea contrară atunci când afirmă că existenŃa unui canon eretic a determinat Biserica Creştină Ortodoxă să îşi facă propriul canon al Scripturii (Adolf von Harnack, The Origin of the New Testament, tradus de J. R. Wilkinson [Londra, 1925], pp. 30-33). 18 “Irenæus Against Heresies”, în The Ante-Nicene Fathers, ed. Rev. Alexander Roberts si James Donaldson, Vol. 1, The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenæus), trad. A. Cleveland Coxe (New York, 1885), p. 428. 19 [Părintele] George Florovski, The Collected Works of Georges Florovski, Vol. I, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View (Belmont, MA, 1972), p. 96.  20 George S. Brebis, “The Concept of Tradition in the Fathers of the Church”, The Greek Orthodox Theological Review, vol. XV, Nr. I (1970), p. 28. 21 Arhiepiscopul Hrisostom de Etna, “History and Politics of the Byzantine Church: Some Historiographical Perspectives”, în Arhiepiscopul Hrisostom de Etna, Episcopul Auxentie de Foticeea şi Arhimandritul Acachie, Contemporary Traditionalist Orthodox Thought, ediŃia a doua (Etna, CA, 1998), p. 28. 22 Efeseni 2, 14. 23 II Tesaloniceni 2, 15. 24 “Against Heresies”, p. 416. 25 Ibid., p. 497. 26 Părintele Serghei Bulgakov, The Orthodox Church (Dobbs Ferry, NY, n.d. ), p. 20. 27 O versiune prescurtată a acestui capitol, cu titlul “Scripture and Tradition in the Orthodox Church: The Early Church Witness” a apărut în Diakonia, Vol. XIV, Nr. 3 (1979), pp. 213-223. Extrasele sunt publicate cu permisiunea editorului. 28 După convenŃia întrebuinŃată de Arhiepiscopul Hrisostom, sintagma de “Biserica Răsăritului” se referă în lucrarea de faŃă la Biserica Ortodoxă Răsăriteană (“Byzantine Church”, pp. 294-296; Orthodox Thought, pp. 20-22). 29 Jaroslav Pelikan, The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), Vol. II, The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine (Chicago, 1974), p. 8. 30 Părintele Florovski, într-un capitol de care vom avea mai târziu ocazia să ne ocupăm mai în amănunt, dezvoltă cu atenŃie un argument pe marginea naturii acestei temelii a gândirii teologice ortodoxe ([Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, pp. 93-103).  31 Ne simŃim obligaŃi să observăm aici, ca fapt incidental, că aşa cum TradiŃia nu este un “depozit mort” ([Părintele] Bulgakov, Orthodox Church, p. 20), teologii ortodocşi nu fac apel la această autoritate patristică dintr-o “sărăcie a energiilor creatoare”, după cum a sugerat un anumit observator (Hilario Gómez, La Iglesia Rusa, [Madrid, 1948], p. 61). Mai degrabă, aşa cum va reieşi din discuŃia următoare, criteriul patristic al autorităŃii în probleme teologice este o cu totul altă problemă.  32 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 75.  33 Textul latin al acestei opere şi ceea ce a supravieŃuit din textul grec se găseşte în Patrologia Graeca, Vol. VII, col. 433-1224. 34 “Against Heresies”, p. 326. 35 Patrologia Graeca, Vol. VII, col. 521.  36 “Against Heresies”, p. 489.
 46
                                                                                                                                                                          
 37 Ibid., p. 330.  38 Patrologia Graeca, Vol. VII, col. 544.  39 Ibid., cols. 545-546.  40 “Against Heresies”, p. 330.  41 Ibid., p. 331.  42 Patrologia Graeca, Vol. VII, col. 351.  43 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 80. 44 “Third Oration Against Arius”, Patrologia Graeca, Vol. XXVI, col. 400. Textul în engleză se află în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Philip Schaff şi Henry Wace, Vol. IV, seria a doua, St. Athanasius: Select Works and Letters, trad. Archibald Robertson (New York, 1891), pp. 393-431. Formularea în engleză “a right interpretation” (ibid., p. 413) mi se pare inadecvată pentru a exprima sintagma grecească “ο
ρθην
έχοντα την διάνοιαν”. 45 Isaia 53, 7. 46 Yves Congar, The Meaning of Tradition, trad. A.N. Woodrow, ed. Henri Daniel-Rops (New York, 1964), pp. 81-82.  47 Patrologia Graeca, Vol. XXVI, col. 440.  48 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 81.  49 “Epistola sinodală către Episcopul Africii”, Patrologia Graeca, Vol. XXVI, col. 595-596. 50 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 83.  51 Patrologia Graeca, vol. XXVI, col. 440.  52 Ibid., col. 400. 53 Textul în engleză al acestei lucrări se află în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Phillip Schaff şi Henry Wace, Vol. VIII, seria a doua, St. Basil: Letters and Select Works, trad. Rev. Blomfield Jackson (New York, 1894), pp. 2-50.  54 Ibid., p. 42. 55 Bebis, “The Concept of Tradition”, p. 38. 56 Ibid.  57 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 86. 58 “On the Spirit”, p. 42. 59 Bebis, “The Concept of Tradition”, p. 38. 60 “On the Spirit”, p.42. 61 Ibid. 62 Patrologia Graeca, vol. XXXII, col. 188. 63 Ibid. 64 Ibid. 65 Ibid. 66 Bebis, “The Concept of Tradition”, p. 39. 67 “On the Spirit”, p. 16. 68 Ibid. 69 Ibid. 70 Ibid., p. 17. 71 “Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, on the Second Epistle of St. Paul the Apostle to the Thessaloniens”, trad. Rev. John A. Broadus, în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Phillip Schaff, Vol. XIII, prima serie, Saint Chrysostom: Homilies on Galatians, Ephesenians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, and Philemon (New York, 1889), p. 390.  72 Patrologia Graeca, vol. LXII, col. 488. 73 Cf. Fapte 3, 24.  74 “Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, on the First Epistle of St. Paul the Apostle to the Corinthians”, în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Phillip Schaff, Vol. XII, prima serie, Saint Chrysostom: Homilies on the Epistles of Paul to the Corinthians, trad. Rev. Talbot W. Chambers (New York, 1889), p. 36. 75 Ibid. 76 Ibid. 77 Ibid. 78 Ibid. 79 Ibid.,p. 37.  80 Bebis, “The Concept of Tradition”, p. 45. 81 “Commonitorium Primum” şi “ Commonitorium secundum”, Patrologia Latina: Cursus Completus, ed. Jacques-Paul Migne (Paris, 1844-1855), Vol. L, col. 638-686. Textul în engleză al ambelor tratate combinate poate fi găsit în “The Commonitory of Vincent of Lérins”, trad. Rev. C. A. Heurtley, în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Phillip Schaff şi Henry Wace, Vol. XI, seria a doua, Sulpitius Severus, Vincent of Lérins, John Cassian (New York, 1894 ), pp. 131-156.  82 Patrologia Latina, Vol. L, col. 678. 83 [Sf.] VincenŃiu, “Commonitory”, p. 132. 84 Patrologia Latina, Vol. L, col. 640.
 47
                                                                                                                                                                          
 85 Ibid. 86 Ibid. În latină este scris: “Pro ipsa sua altitudine”.  87 [Sf.] VicenŃiu, “Commonitory”, p. 132. 88 Patrologia Latina, Vol. L, col. 640. 89 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 74 90 Patrologia Latina, Vol. L, col. 640. 91 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 74 92 Ibid. 93 Ibid., pp. 74-75. 94 Ibid., p. 74. 95 Ibid., p. 40. 96 Ibid. 97 Patrologia Latina, Vol. L, col. 640. 98 Textul în engleză se găseşte în “Exposition of the Orthodox Faith”, trad. Rev. S. D. F. Salmond, în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Phillip Schaff şi Henry Wace, Vol. IX, seria a doua, St. Hilary of Poitiers, John of Damascus (New York, 1898), pp. 1-101. “Exposition” este a treia secŃiune a celei mai importante lucrări a Sfântului Ioan, Πηγη Γνώσεως (“Fântâna cunoştinŃei [ÎnŃelepciunii]”). 99 Vladimir Lossky, The Vision of God, trad. Asheleigh Moorhouse (Leighton Buzzard, Anglia, 1973), p. 114.  100 Romani 10, 17. 101 [Sf.] Ioan Damaschin, Exposition, p. 79. 102 Ibid. 103 Sfântul Ipolit din Roma († aprox 235) susŃine în mod explicit existenŃa unor legături între TradiŃie şi Sfântul Duh şi între îndrumările oferite în Biserică şi Duhul Sfânt (The Apostolic Tradition of Hippolytus, ed. Gregory Dix [ Londra, 1927]). 104 Patrologia Graeca, vol. XCVI, col. 784.  105 Ibid. 106 Ibid. 107 Bebis, “Concept of Tradition”, p. 46.  108 Patrologia Graeca, vol. XCVI, col. 784. 109 Episcopul Gherasim Papadopulos de Abydos, “The Revelatory Character of the New Testament and Holy Tradition in the Orthodox Church”), în The Orthodox Ethos: Essays in Honour of the Centenary of the Greek Orthodox Archdiocese of North and South America, ed. A. J. Philippou (Oxford, Anglia, 1964), Vol. I, p. 101.  110 Nikos A. Nissiotis, “The Unity of Scripture and Tradition: An Eastern Orthodox Contribution to the Prolegomena of Hermeneutics”, The Greek Orthodox Theological Review, Vol. XI, Nr. 2 (1965-1966), p. 189. 111 O versiune prescurtată a acestui capitol, cu titlul “A Comparative Treatment of Scripture and Tradition in the Orthodox East and the Catholic and Protestant West” a apărut în Diakonia, Vol. XVI, Nr. 3 (1981), pp. 212-224. Fragmentele sunt publicate cu permisiunea editorului. 112 Nissiotis, “Unity”, p. 189. 113 Berndt Moeller, “Scripture, Tradition, and Sacrament in the Middle Ages and in Luther”, în Holy Book and Holy Tradition, ed. F.F. Bruce şi E.G. Rupp (Manchester, Anglia, 1968), p. 130. 114 E. J. Taylor, “Scripture and Tradition in the Anglican Reformation”, în Scripture and Tradition, ed. F. W. Dillistone (Londra, 1995), pp. 55-56.  115 Martin Luther, “Concerning the Ministry”, în Luther’s Works, ed. Helmut T. Lehmann, Vol. XL (Philadelphia, 1958), p. 7.  116 Ibid. 117 Ibid. 118 Ibid., p. 38. 119 Ibid., p. 39. 120 Ibid. 121 P. Lengsfeld, Überlieferung: Tradition und Schrift in der Evangelischen und Katholischen Theologie der Gegenwart (Paderborn, 1960), pp. 150-155.  122 Jean Calvin, “The Necessity of Reforming the Church”, în Tracts and Treatises in Defense of the Reformed Faith, trad. Henry Beveridge (Grand Rapids, MI, 1958), Vol. I, p. 177.  123 Idem, “Confession of Faith in the Name of the Reformed Churches of France”, în Tracts and Treatises in Defense of the Reformed Faith, trad. Henry Beveridge (Grand Rapids, MI, 1958), Vol. II, p. 148.  124 Ibid. 125 Idem, “Acts of the Council of Trent, with the Antidote”, în Tracts and Treatises in Defense of the Reformed Faith, trad. Henry Beveridge (Grand Rapids, MI, 1958), Vol. III, p. 67.  126 Ibid., p. 66. 127 Ibid. 128 Ibid., p. 69. 129 Taylor, “Scripture and Tradition”, p. 56. Vezi şi cuvintele lui Calvin însuşi despre Duhul Sfânt şi Scriptură în A Compend of the Institutes of the Christian Religion, ed. Hugh Thomson Kerr (Philadelphia, 1939), p. 18. 130 Bebis, “Concept of Tradition”, p. 26. 131 Ibid., p. 27.
 48
                                                                                                                                                                          
 132 Nissiotis, “Unity”, p. 189. 133 Canons and Decrees of the Council of Trent, trad. şi ed. H. J. Schroeder (St. Louis, MO, 1941), p. 17. 134 Congar, Meaning of Tradition, p. 23. 135 Ibid. 136 Ibid. 137 Ibid., p. 95. 138 Ibid. 139 Ibid. 140 [Fer.] Augustin, “Against the Epistle of Manichæus Called Fundamental”, trad. Rev. Richard Stothert, în A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. Philip Scaff, Vol. IV, seria întâi, St. Augustin: The Writings Against the Manichæans and Against the Donatists (New York, 1887), p. 131.  141 Patrologia Latina, Vol. XLII-XLIII, col. 176. 142 Congar, Meaning of Tradition, p. 95. 143 Ibid. 144 Günter Biemer, Newman on Tradition, trad. Kevin Smyth (New York, 1967), p. 106. 145 Ibid. 146 Ibid. 147 Un fragment din această scrisoare este citat în Evangelische Polemik Gegen die Römische Kirche, ed. Paul Tschackert (Gotha, Germania, 1885), p. 407, n. 16. 148 Ibid. 149 ReferinŃe la votul conciliului se găsesc în New Catholic Encyclopedia, (New York, 1967), s.v. “Tradition”, de J.A. Fichtner. 150 Vezi dezvoltarea completă a acestui argument în J. R. Geiselmann, Die Heilige Schrift und die Tradition (Freiburg, Germania, 1962). 151 Joseph L. Hromádka, “Eastern Orthodoxy”, în The Great Religions of the Modern World, ed. Edward J. Jurji (Princeton, NJ,1946), p. 288. 152 Ibid. 153 Am putea introduce aici, în sprijinul afirmaŃiei noastre, cugetarea Episcopului Kallistos de Diokleia că “nu ar trebui să despărŃim Scriptura de TradiŃie” (Timothy Ware [Bishop Kallistos], The Orthodox Church [Baltimore, MD, 1963], p. 207). 154 Nissiotis, “Unity”, p. 190. 155 “The Byzantine Imperial Paradigm and Eastern Liturgical Vesture”, The Greek Orthodox Theological Review, Vol. XVII, nr. 2 (1972), p. 255. 156 Ernst Benz, The Eastern Orthodox Church: Its Thought and Life, trad. Richard Winston şi Clara Winston (Garden City, NY, 1963),     p. 45. 157 Aşa se face că Biserica Ortodoxă ar putea face concesia de a recunoaşte Romei un primat de onoare (deşi Roma împarte acest primat cu Constantinopolul) şi totuşi niciodată nu concepe nici un primat duhovnicesc care să se adauge la această condiŃie externă .  158 Hromádka, “Eastern Orthodoxy”, p. 29. Ar trebui să se observe cu atenŃie că Hromádka spune în continuare că “Biserica este Hristos întrupat, viaŃa Lui este viaŃa ei; nu există linie despărŃitoare între starea Sa de Dumnezeu şi om, pe de o parte, şi Biserică, pe de altă parte”. (ibid.).  159 Christos Yannaras, “Theology in Present-Day Greece”, în St. Vladimir’s Seminary Quarterly, Vol. XVI, Nr. 4 (1972), pp. 195-197. 160 Ibid., p. 195. 161 Alexander Kalomiros, Against False Union, trad. Geoge Gabriel (Boston, 1967), p. 42. 162 Yannaras, “Theology in Present-Day Greece”, p. 197. 163 Ibid., p. 195. 164 Cf. ibid., p. 204. 165 Astfel, Sfântul Ignatie de Stavropol († 1867), în introducerea la tomul său despre practica isihastă a “rugăciunii lăuntrice”, începe prin a-şi asigura cititorul că “învăŃătura pe care o ofer este luată în totalitate din sfânta învăŃătură a SfinŃilor PărinŃi ai Bisericii Ortodoxe” (Episcopul Ignatie [Briancianinov], The Arena: An Offering to Contemporary Monasticism, trad. Arhimandritul Lazarus [Madras, India, 1970], p. XVII). Pentru ortodocşi, o astfel de perspectivă reflectă cea mai bună teologie; nu una imitativă, necreatoare, aşa cum ar putea apărea în ochii unor apuseni, ci o teologie care creează, prin natura ei imitativă, însăşi “mintea PărinŃilor”şi transcende limitele erudiŃiei personale. Scopul teologiei devine unul de a cunoaşte însăşi sursa acestui consensus Patrum care, aşa cum am spus-o, este o sarcină diferită faŃă de oferirea justificărilor teoretice ale consensului.  166 Eusebiu A. Stephanou, Belief and Practice in the Orthodox Church, (New York, 1965), p. 13. 167 Ibid. 168 Ibid. 169 Ibid. 170 Ibid., p. 14. 171 Ibid. 172 Ibid. 173 Ibid. 174 Ibid.
 49
                                                                                                                                                                          
 175 Ibid. 176 Ibid. 177 Ibid., p. 15. 178 Astfel, părintele Stephanou remarcă faptul că “… TradiŃia şi Scriptura nu pot fi separate, şi nici măcar puse în contrast” (ibid., p. 13). 179 Ibid., p. 15. 180 Ibid., p. 16. 181 Ibid. 182 Ibid. 183 Ibid. 184 Ibid., p. 17. 185 Protoprezbiterul Mihail Pomazansky, “The Liturgical Theology of Fr. A. Schmemann”, The Orthodox Word, Vol. VI, Nr. 6 (1970), p. 262. 186 Frank Gavin, Some Aspects of Contemporary Greek Thought (New York şi Milwaukee, 1923), p. 19. 187 Ibid. 18 8 Ibid., p. 24. 189 Ibid. 190 Ibid. 191 Ibid., pp. 25-26. 192 Ibid., p. 27. 193 Ibid. 194 Ibid. 195 Nissiotis, “Unity”, p. 190.  196 [Părintele] Bulgakov, Orthodox Church, pp. 18-47. 197 Ibid., p. 19. 198 Ibid. 199 Ibid. 200 Ibid. 201 Ibid 202 Ibid., p. 21. 203 Ibid. 204 Ibid., p. 28. 205 Ibid., p. 29. 206 Ibid., p. 20. 207 Ibid., p. 19. 208 Cf. Nissiotis, “Unity”, pp. 188-189.  209 Bebis, “Concept of Tradition”, p. 28.  210 Ibid., p. 27. 211 Ibid. 212 Ibid., p. 47. 213 Ibid. 214 Ibid. 215 Ibid. 216 Ibid. 217 Ibid., p. 52. 218 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 98.  219 Ibid. 220 Ibid., p. 101. 221 Ibid., p. 103. 222 I Timotei 3,15. 223 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 103. 224 Ibid., p. 113. 225 Ibid., p. 114. 226 Ibid. 227 Ibid., p. 107. 228 Ibid., p. 108. 229 Ibid., p. 120. 230 Ibid., p. 115. 231 Ibid. 232 Rev. John S. Ioanides, “Notes on the Palamite Controversy and Related Topics – II”, The Greek Orthodox Theological Review, Vol. IX, No. 2 (1963-1964), pp. 246-247. 233 “The Life and Ascetic Labors of Our Father, Elder Paisius, Archimandrite of the Holy Moldavian Monasteries of Niamets and Sekoul: Part Fifteen”, The Orthodox Word, Vol. XI, No. 5 (64) (1975), p. 203.
 50
                                                                                                                                                                          
 234 Ibid. 235 Episcopul Gherasim, “Revelatory Character”, p. 101. 236 Ibid. 237 [Părintele] Florovski, Bible, Church, Tradition, p. 107. 238 Ibid., p. III. Am putea adăuga că părintele Florovski face nişte observaŃii foarte corecte despre formula relativ modernă prin care unii teologi ortodocşi îşi închipuie că întreaga teologie ortodoxă este bazată pe infailibilitatea primelor şapte Sinoade Ecumenice. Pe lângă faptul că este o gravă neînŃelegere a acceptării ortodoxe a autorităŃii Sinoadelor, această teorie, după spusele părintelui Florovski, “tinde să … restrângă sau să limiteze autoritatea duhovnicească a Bisericii la primele opt secole” (ibid.). De fapt, “Biserica are încă deplina autoritate pe care avut-o în veacurile trecute” (ibid.). Pentru ortodocşi, adevărul nu este definit prin acceptarea automată a anumitor decrete ecumenice ca fiind infailibile, şi nici izvorul adevărat al Bisericii nu este limitat de graniŃe istorice.  239 “Elder Paisius”, p. 203. 240 Un călugăr din Biserica de Răsărit [părintele Lev Gillet], Orthodox Spirituality: An Outline of the Orthodox Ascetical and Mystical Tradition (Londra, 1968), p. vii.  241 Vladimir Lossky, în In the Image and Likeness of God, ed. John H. Erickson şi Thomas E. Bird (Crestwood, NY, 1974), p. 155. Lossky scrie că acest reper constituie TradiŃia, pe care el o distinge net de tradiŃiile istorice ale Bisericii: “…Nu rămâi în TradiŃie printr-o oarecare inerŃie istorică, păstrând ca pe o «tradiŃie primită de la PărinŃi» tot ceea ce, ca urmare a obişnuinŃei, flatează o anume sensibilitate pietistă. Dimpotrivă, înlocuind acest gen de “tradiŃii” cu TradiŃia Duhului Sfânt trăitor în Biserică rişti să te afli în cele din urmă în afara Trupului lui Hristos” (ibid., pp. 155-156). Deşi îl continuăm pe Lossky în modul în care a înŃeles el TradiŃia drept reper pentru judecată, în discuŃia noastră nu vrem să se subînŃeleagă faptul că tradiŃiile istorice sunt separate de TradiŃie. Ele purced din acea TradiŃie şi îi manifestă conŃinutul. Constantine Cavarnos, într-o strălucită recenzie a cărŃii Profesorului Lossky In the Image and Likeness of God, s-a ocupat şi el de natura deosebirii făcute de Loskky între TradiŃie şi tradiŃii. Oricum, Profesorul Cavarnos susŃine că deosebirea însăşi nu este patristică. El scrie că “în amplele mele lecturi din SfinŃii PărinŃi, nu am întâlnit o astfel de deosebire” (The Greek Orthodox Theological Review, Vol. XX, nr. 1&2 [1975], p. 87), şi îl mustră pe Lossky pentru că nu a reuşit să aducă argumente din scrierile SfinŃilor PărinŃi în sprijinul acestei păreri. Am putea face excepŃie, în acest din urmă sens, de la o acceptare neechivocă a afirmaŃiei lui Cavarnos. Citând un număr de teologi ortodocşi contemporani şi izvoare patristice pentru noŃiunea unei CredinŃe ecleziale (TradiŃia) şi a obiceiurilor ecleziale variabile, Profesorul Bebis, de exemplu, susŃine că o distincŃie între TradiŃie şi tradiŃii nu este întru totul lipsită de fidelitate patristică. ÎnŃelegând TradiŃia ca pe un reper pentru a judeca validitatea tradiŃiilor istorice, suntem de acord cu Bebis în a insista că “… atât TradiŃia cât şi tradiŃiile duc una la alta şi nici una nu poate supravieŃui fără cealaltă” (“Concept of Tradition”, p. 42). Acesta este exact punctul în care poziŃia noastră se deosebeşte de cea a lui Lossky.  242 John Kaloghiru, “Sacred Tradition: Its Source and Its Task in the Church”, The Greek Orthodox Theological Review, vol. XI, nr. 1 (1965), p. 116.  243 Sf. Iuda 1, 3. 244 Armandritul Sofronie The Monk of Mount Athos: Staretz Silouan 1866-1938, trad. Rosemary Edmonds (Londra şi Oxford, 1973), p. 55. 245 I Corinteni 2, 16. 246 Argumentul nostru de aici subliniază în alt mod o observaŃie pe care am făcut-o deja, că adevărul, pentru ortodocşi, nu este limitat de graniŃe istorice. “Mintea PărinŃilor” nu e ceva din antichitate sau din vreo “vârstă de aur” patristică. Este o minte dincolo de limite istorice şi de parametri temporali normali. 247 “αυ
τος γαρ ε
νανθρώπησεν, ‛ίνα ‛ηµει ς θεοποιηθω µεν” (“On the Incarnation” 54.3, Patrologia Graeca, vol. XXV, col. 192B). 248 Matthew G. Chapman [Episcopul Auxentie de Foticeea], “Notes on the Nature of God, the Cosmos, and Novus Homo: An Eastern Orthodox Perspective”, The Greek Orthodox TheologicalReview, vol. XXI, nr. 3 (1976), p. 251; retipărit în Arhiepiscopul Hrisostom de Etna, Episcopul Auxentie de Foticeea şi Arhimandritul Acachie, Contemporary Traditionalist Orthodox Thought, ed. a doua (Etna, CA, 1998), p.2.  249 “Origen Against Celsus”, trad. Rev. Frederick Crombie, în The Ante-Nicene Fathers, ed. Rev. Alexander Roberts şi James Donaldson, rev. A. Cleveland Coxe, vol. IV, Tertullian, Part Fourth; Mincius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second (New York, 1885), pp. 604-605.  250 Ibid., p. 605. 251 Ibid. 252 Nu putem accentua îndeajuns realitatea duhovnicească adâncă a îndumnezeirii omului. A sublinia această idee nu înseamnă să repetăm acelaşi lucru fără rost. Fiind străin de perspectiva teologică apuseană, înŃelesul duhovnicesc al îndumnezeirii, aşa cum se găseşte el în literatura patristică, este adesea distorsionat, după cum stau mărturie diferitele pasaje traduse greşit din greacă, în mod nejustificat. Un exemplu memorabil al acestei tendinŃe se găseşte în prezentarea Primei cuvântări teologice a Sfântului Grigorie Teologul, făcută în engleză de Phillip Schaff şi Henry Wace. Sfântul Grigorie este citat ca îndemnându-ne să “devenim ai lui Dumnezeu de dragul Lui, căci El S-a făcut om de dragul nostru” (Sfântul Grigorie de Nazianz, “On Easter and His Reluctance”, trad. Charles Gordon Browne şi James Edward Swallow, în A Select Library of the Nicene and PostNicene Fathers of the Christian Church, ed. Philip Schaff şi Henry Wace, vol. VII, seria a doua, S. Cyril of Jerusalem, S. Gregory Nazianzen [New York, 1893], p. 203). Această traducere surprinzătoare este redarea grecescului “Γενώµεθα θεοι δι’ αυ
τόν, ε
πειδη κα
κει νος δι’ ‛ηµα ς ’άνθρωπος” (Patrologia Graeca, vol. XXXV, col. 397). Nouă ni se pare că singura traducere potrivită este următoarea: “Să ne facem dumnezei pentru El [de dragul Lui], întrucât El pentru noi [de dragul nostru] S-a făcut om”. Este pur şi simplu imposibil să găsim în cuvintele “γενώµεθα θεοι δι’ αυ
τόν” expresia genitivă “a deveni ai lui Dumnezeu
 51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu